– Det­te har vi job­bet mot len­ge

Etter ny be­fa­ring ons­dag, er det be­slut­tet å åpne to tre­de­ler av Øv­re Torv. Det vil også bli mu­lig å pas­se­re om man kom­mer fra Kirke­gata.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD le­na.fidjestad@krs­by.no

– Å åpne Øv­re Torv igjen har vi job­bet mot len­ge. Vi skul­le gjer­ne vært helt fer­di­ge med Tor­vet til nå. Selv om jeg kjenner det er vel­dig gøy det som skjer nå, så blir det enda gøy­ere om to til tre uker, når vi får pak­ket ned det sis­te ar­bei­det, sier Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS.

Torv­par­ke­ring AS, kom­mu­nen og Vei­dek­ke har kom­met til enig­het om åp­ning av de­ler av Øv­re Torv. To tredje­de­ler åp­nes igjen for ferd­sel. Det blir også mu­lig å pas­se­re om man kom­mer fra Kirke­gata – i beg­ge ret­nin­ger, via Wer­ge­lands­par­ken.

Li­ke­vel vil det frem­de­les pågå vi­de­re ar­beid mel­lom Øv­re- og Ned­re Torv, fra dom­kir­ken til fon­te­nen. Hå­pet var å åpne om­rå­det tirs­dag, men grun­net gjen­stå­en­de ar­beid, ble det be­stemt ny be- fa­ring da­gen etter.

STENGT FOR TO år SI­DEN

– Det blir litt ak­ti­vi­tet her vi­de­re, men det får vi gjø­re mens folk får til­gang til Tor­vet. Vi sy­nes det er vik­tig. I lø­pet av hel­gen ut­vi­der vi yt­ter­li­ge­re ved pas­sa­sjen i nær­he­ten av Le Mon­de. Så skal res­ten av ar­bei­det fer­dig­stil­les så fort som over­ho­det mu­lig. De nes­te uke­ne blir det mye ak­ti­vi­tet her, kom­men­te­rer Bjør­gum.

De­len mel­lom Øv­re og Ned­re Torv vil åp­nes grad­vis.

Tor­vet ble stengt i sep­tem­ber for to år si­den, i for­bin­del­se med byg­ging av par­ke­rings­an­legg un­der bak­ken. Etter den tid har åp- nin­gen blitt ut­satt en rek­ke gan­ger.

Sto­re de­ler av Ned­re Torv ble åp­net ons­dag 21. juni. Fer­dig­stil­ling av alle torv-de­tal­jer er plan­lagt in­nen 10. au­gust. I slut­ten av juli inn­vies par­ke­rings­an­leg­get, med 429 plas­ser un­der Tor­vet. Pri­sen en­der på rundt 230 mil­lio­ner kro­ner, som for øv­rig er 20 mil­lio­ner dy­re­re enn be­reg­net.

– VEL­DIG DEILIG!

Res­tau­ran­te­ne i om­rå­det har vært pre­get av byg­gin­gen. Dag­lig le­der ved Bøn­der i Byen, Tom Hel­ge Djup­ha­gen, ut­tal­te tirs­dag til KRS­BY at tål­mo­dig­he­ten nå har gått mot slut­ten, og at han an­slår at res­tau­ran­ten har tapt hele som­mer­se­son­gens inn­tekt for i år.

– Selv om de åp­ner de­ler av om­rå­det, kom­mer vi fort­satt til å få byg­nings­ar­beid og lag­rings­plass av verk­tøy rett uten­for ser­ve­rin­gen vår. Det er bit­tert å se at alle and­re res­tau­ran­ter får på plass sine ute­ser­ve­rin­ger, mens det på Øv­re Torv vir­ker som de gjør alt an­net klart før de be­gyn­ner med om­rå­det vårt, sa Djup­ha­gen.

Ons­dag kom­men­te­rer Djup­ha­gen føl­gen­de om åp­nin­gen:

– Det var vel­dig deilig! Vi gle­der oss til å bru­ke det nye, flot­te tor­vet. Blir greit når par­ke­rings- an­leg­get er fer­dig. Nå ser vi frem­over.

Fa­mi­li­en Nat­ha­lie, Den­nis Ma­ri­us og Ma­ria Da­vid­sen had­de ons­dag sin førs­te tur på Øv­re Torv, etter to år.

– Det er flott å se at det blir fer­dig. Bå­de men­nes­ke­ne som bor her og tu­ris­ter kan få strøm­me til igjen. Ar­bei­det har tatt vel­dig lang tid, men det har blitt bra. Jeg ser at ute­om­rå­de­ne til res­tau­ran­te­ne kom­mer på plass her igjen. Nå er som­mer­en og Tor­vet til­ba­ke, sier Ma­ri­us Da­vid­sen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Øv­re Torv er igjen åp­net for ferd­sel. Dag­lig le­der for Bøn­der i Byen, Tom Hel­ge Djup­ha­gen, kan en­de­lig ut­vi­de ute­ser­ve­rin­gen sin. Her fjer­ner han og Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS gjer­de­ne.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

En av de førs­te tu­ris­te­ne som kun­ne en­tre Øv­re Torv og ta bil­der fra inn­si­den.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Fa­mi­li­en Nat­ha­lie, Den­nis Ma­ri­us og Ma­ria Da­vid­sen på Øv­re Torv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.