Me­ster­kokk til Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KRIS­TIN OL­SEN kris­tin.ol­sen@fvn.no

I 2003 vant han den pre­sti­sje­tun­ge kokke­kon­kur­ran­sen Bo­cu­se d’or i Frank­ri­ke. Nå kom­mer Char­les Tjessem til Sør­lan­det for å dri­ve kjøk­ke­net ved Bo­en Gård i Kris­tian­sand.

– Vi er stol­te over å ha skaf­fet Sør­lan­det en ny og sær­de­les an­er­kjent kjøk­ken­per­son­lig­het, sier Jo­han Ol­sen, dag­lig le­der og en av ei­er­ne av Bo­en Gård som hol­der til i Tveit 20 km nord for Kris­tian­sand.

Si­den Bo­en Gård for en drøy må­ned si­den tok kon­takt med den pris­vin­nen­de kok­ken Char­les Tjessem fra Sand­nes, for å høre om han kun­ne ten­ke seg å over­ta kjøk­ke­net på går­den, har det går kjapt i svin­ge­ne.

– Er ikke sør­lan­det en kjekk plass da, ler Char­les Tjessem. Kokke­per­son­lig­he­ten har til­brakt man­ge fe­rier på Sør­lan­det, og da Bo­en Gård kon­tak­tet ham om an­set­tel­se var ikke val­get vans­ke­lig.

– På man­ge må­ter er Bo­en gård er en spen­nen­de og sær­egen plass, som jeg syns for­tje­ner li­vets rett. Det er kjekt å job­be med sån­ne mu­lig­he­ter og ste­der, sier Tjessem.

I sin nye jobb vil an­svars­om­rå­de­ne være å drif­te kjøk­ke­net, vi­dere­ut­vik­le me­ny­en, og byg­ge vi­de­re på kon­sep­te­ne som al­le­re­de fin­nes på kjøk­ke­net. Når han til­trer den nye job­ben i sep­tem­ber, skal han fort­set­te å bo i Sand­nes, og ser frem i mot en god del pend­ling til Sør­lan­det i ti­den som kom­mer.

– Hva ser du mest frem til i ar­bei­det?

– Å kom­me i gang! Jeg gle­der meg til å bli kjent med fol­ka, byg­ge vi­de­re på det som al­le­re­de er og sam­ti­dig å set­te litt nytt preg på kjøk­ke­net, med det som min per­son og mat­fi­lo­so­fi kan til­fø­re, sier Tjessem.

Jo­han Ol­sen ved Bo­en Gård hå­per mar­ke­det vil re­spon­de­re po­si­tivt på å få den an­er­kjen­te kjøk­ken­per­son­lig­he­ten til Sør­lan­det.

– Vi er ikke vant til at det vi gjør blir så vel­dig lagt mer­ke til, så vi hå­per og tror at det­te vil ska­pe opp­merk­som­het rundt ar­bei­det vårt, sier Ol­sen, som er spent på å se hva Tjessem vil ska­pe av kon­sep­ter på går­den.

– Han ser mu­lig­he­ter her på det­te his­to­ris­ke ste­det, og vi gle­der oss vel­dig til fort­set­tel­sen.

– Ser dere for dere at folk ren­ner inn dø­re­ne nå?

– In­gen­ting vil­le vært mer gle­de­lig, selv­føl­ge­lig!

FOTO: JACOB BUCHARD

Char­les Tjessem gle­der seg til nye ut­ford­rin­ger som kjøk­ken­sjef på Bo­en Gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.