Ær­lig­het va­rer lengst – også i po­li­tik­ken

Faedrelandsvennen - - MENING - GISLE MEININGER SAUDLAND, stor­tings­kan­di­dat Vest-ag­der Frp

I et le­ser­inn­legg den 26.06 skri­ver Ar­bei­der­par­ti­ets Ka­ri Hen­rik­sen og Odd Om­land at det var de rødgrøn­ne som sat­set på veg og sam­ferd­sel. Vi­de­re skri­ver de at sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen har vært de rødgrøn­nes snor­klip­per.

Jeg hå­per vi kan være ær­li­ge Ka­ri og Odd, for hvis det er en re­gje­ring som vir­ke­lig ser bå­de Vest-ag­der og sam­ferd­sel så er det den­ne re­gje­rin­gen med Frem­skritts­par­ti­ets Ke­til Sol­vik-ol­sen som sam­ferd­sels­mi­nis­ter. Jeg vil pre­sen­te­re noen fakta som Ap ikke skri­ver i sine le­ser­inn­legg:

Den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen la fram en na­sjo­nal trans­port­plan på om lag 500 mil­li­ar­der. Frem­skritts­par­ti­et i re­gje­ring har lagt fram en na­sjo­nal trans­port­plan på om lag 1000 mil­li­ar­der.

De rødgrøn­ne vil­le byg­ge to og litt tre felts veg meste­par­ten av strek­nin­gen mel­lom Kris­tian­sand og Ål­gård. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen måt­te fak­tisk sen­de en in­struks om at all plan­leg­ging skal in­klu­de­re fire­felts mo­tor­veg med stan­dard til­sva­ren­de 110 km/t.

I 2015 men­te ar­bei­der­par­ti­ets sam­ferd­sels­po­li­tis­ke tal­s­per­son Eirin Sundt at det var vik­ti­ge­re å gjen­åpne Ål­gård-ba­nen enn å byg­ge fire­felts mo­tor­veg mel­lom Kris­tian­sand og Ål­gård.

På spørs­mål fra Fædre­lands­ven­nen for noen uker si­den kun­ne ikke Ha­dia Tajik i AP be­kref­te at hun vil­le ha fire felts mo­tor­veg mel­lom Ål­gård og Kris­tian­sand men nøy­de seg med å si at Ap «øns­ker seg en veg som er tra­fikk­sik­ker».

I stor­tings­de­batt 19. juni i år sa parti­le­der i ar­bei­der­par­ti­et Jo­nas Gahr Stø­re at for å spa­re pen­ger så kan man gå ned på stan­dard og at det ikke all­tid be­hø­ver å være fire felt og 110 km/t.

I lys av det­te, og at Ar­bei­der­par­ti­et vil måt­te sam­ar­bei­de med par­ti­er som ikke en gang leg­ger skjul på at de er mot ny vei, så had­de jeg trodd at Ar­bei­der­par­ti­et i Vest-ag­der helst vil­le snak­ket om and­re ting enn sam­ferd­sel.

Aps Ka­ri Hen­rik­sen og Odd Om­land skri­ver at Ke­til Sol- vik-ol­sen har vært de rødgrøn­nes snor­klip­per. At en frem­ti­dig sam­ferd­sels­mi­nis­ter måt­tet klip­pe sno­re­ne på de få ve­ge­ne Ap vil­le byg­get er rik­tig. Og det Hen­rik­sen og Om­land ko­misk nok har rett i er at had­de den rødgrøn­ne re­gje­ring fort­satt i 2013 så had­de en fram­ti­dig sam­ferd­sels­mi­nis­ter måt­tet klip­pe sno­ren på en klatte­vis ut­bygd, litt ny men dog ut­da­tert to­felts­veg gjen­nom Vest-ag­der. Hel­dig­vis skjed­de ikke det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.