Bjørn­son valg­te Søgne

Faedrelandsvennen - - MENING - MAG­NE HAUGLAND, guide på Søgne gam­le preste­gård

I hen­hold til Bjørn­son­kjen­ne­ren Per Am­dam, så ble dik­tet «Jeg væl­ger mig April» skrevet på Søgne gam­le preste­gård i 1867.

●● I le­ser­spal­ten i Fædre­lands­ven­nen 27.6.17 skri­ver Bergljot Si­ring føl­gen­de: «Jeg vel­ger meg april, skrev Bj. Bj. i 1870 åre­ne. Han så inn­over sko­gen rundt Aule­stad der mar­ka lys­te av hvit­veis […].» Det må opp­fat­tes slik at Bjørn­stjer­ne satt på Aule­stad og skrev det­te kjen­te dik­tet.

Men iføl­ge Am­dam så fikk Bjørn­stjer­ne kort tid før av­rei­sen fra Søgne til Dan­mark i 1867 en fore­spør­sel fra den dans­ke for­leg­ge­ren Chr. Thor­kild­sen i Kø­ben­havn, som ba Bjørn­son skri­ve et dikt om må­ne­den april til ka­len­de­ren «Sou­ve­nir». Først i 1874 kjøp­te Bjørn­son Aule­stad.

Fle­re dans­ke dik­te­re had­de valgt sine må­ne­der å skri­ve dikt om, og nå sto bare april til­ba­ke for Bjørn­stjer­ne. Men dik­ter­es­set tok ut­ford­rin­gen på strak arm og skrev dik­tet «Valg»:

Jeg vel­ger meg april! I den det gam­le fal­ler. i den det ny får fes­te; det vol­der litt ra­bal­der; - dog fred er ei det bes­te, men at man noe vil.

Jeg vel­ger meg april, for­di den stor­mer, fei­er, for­di den smi­ler, smel­ter, for­di den ev­ner ei­er, for­di den kref­ter vel­ter, - i den blir som­ren til!

Hvor­for satt Bjørn­stjer­ne Bjørn­son på Søgne gam­le preste­gård og skrev det­te dik­tet? Hans far, Pe­der, var prest her i 16 år, fra 1853 til 1870. Bjørn­stjer­ne be­søk­te sine for­eld­re på preste­går­den i Søgne minst ti gan­ger.

I Søgne de­bu­ter­te han med sa- ga­skue­spil­let «Mellem Sal­ge­ne» (1856), her gjor­de han fer­dig for­tel­lin­gen «En glad Gut» og her skrev han mes­tern­ovel­len «Fa­de­ren». Og sist, men ikke minst, her i Søgne (gam­le) kir­ke gif­tet han seg 11.9.1858 med Jo­hanne Eli­sa­beth Caro­li­ne Rei­mers.

Min real­skole­læ­rer i Lyng­dal, Tor­bjørn A. John­sen, plei­de i vis­se klasse­si­tua­sjo­ner å de­kla­me­re «dog fred er ei det bes­te, men at man noe vil». I vår var han på om­vis­ning sam­men med pen­sjo­nist­klub­ben «Kaffe­kop­pen» på Kul­tur­sen­te­ret Søgne gam­le preste­gård og i ha­gen ved bys­ten av Bjørn­stjer­ne, fram­før­te han på en emi­nent måte «Jeg vel­ger meg april!».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.