Ulik dek­ning

Faedrelandsvennen - - MENING -

To sto­re mu­sikk­ar­ran­ge­men­ter ble av­holdt i Kris­tian­sand for­ri­ge uke: Palme­sus, fra tors­dag til søn­dag.

●● Et flott ar­ran­ge­ment som fikk bort­imot 10-si­ders dek­ning i Fædre­lands­ven­nen, bå­de i for­kant, un­der ar­ran­ge­men­tet og etter­på. Vel for­tjent. Sam­me uke, fra søn­da­gen før til ons­dag had­de mu­si­ka­len «God with us» nor­ges­pre­miere i Sør­lan­dets størs­te kon­sert­sal, Q 42. Det var en fan­tas­tisk kon­sert bå­de kunst­ne­risk, tek­nisk, mu­si­kalsk og inn­holds­mes­sig. Ca. 30 ak­tø­rer kom fra USA, pro­fe­sjo­nel­le skue­spil­le­re, san­ge­re og dan­se­re. I til­legg med­vir­ket ca. 60 and­re.

4500 kom for å opp­le­ve den­ne be­gi­ven­he­ten, sis­te da­gen var det fle­re som ikke fikk plass. Mu­si­ka­len skal se­ne­re set­tes opp i Ro­ma der bl.a Andrea Boc­cel­li skal med­vir­ke som san­ger i en av ho­ved­rol­le­ne. Men ikke et ord i Fædre­lands­ven­nen! Jo, etter fle­re tips, kom det to da­ger etter­på et lite hjør­ne - un­der mu­sikk­an­mel­del­ser!

Hvor­dan kan det ha seg at blir det holdt en kon­sert på Sør­lands­sen­te­ret el­ler i Kil­den så er det hel­si­des opp­slag, men er det et stør­re kris­tent ar­ran­ge­ment, blir det stort sett forbi­gått i still­het?

Fædre­lands­ven­nen tje­ner mye på re­li­giø­se møte­an­non­ser hver fre­dag og lør­dag. Det er man­ge krist­ne som abon­ne­rer på avi­sen, vi har jo ikke noe al­ter­na­tiv. Kun­ne vi ikke da få litt po­si­tiv dek­ning også, ikke bare hel­si­des opp­slag når det er noe å kri­ti­se­re i kris­ten sam­men­heng?

ODDVAR SØVIK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.