Skal Fyres­dal of­rast for Ev­je?

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR TOREID BYGLAND

I ved­tak om re­vi­dert stats­bud­sjett før som­mer­fe­rien fekk re­gje­rin­ga med seg KRF og Ven­st­re på å leg­ge ned dei opne so­nings­plas­sa­ne i Fyres­dal når ut­byg­gin­ga i Ev­je og Fro­land er fer­dig i 2022.

●● Det lo­gis­ke i si tid had­de sjølv­sagt vore at Ev­je had­de fått hei­le den nye feng­sels­ut­byg­gin­ga på Sør­lan­det, bå­de miljø­om­syn for fan­ga­ne og dis­triktom­syn had­de tent på det. Men ei svært tvil­sam «fag­leg» ut­grei­ing slo fast at nye feng­sel måt­te lig­ge langs E 18. Ei­nas­te ar­gu­ment for det­te syn- te seg å vere at det var uprak­tisk å frak­te fan­gar lan­ge strek­nin­gar til retts­sa­ker i Aren­dal og Kris­tian­sand.

Ord­fø­ra­ren i Ev­je og Horn­nes, Bjørn Rop­stad, slo alt i 2013 fast at det­te en­kelt måt­te kun­ne ord­nast med no­kre få va­re­tekts­plas­sar på po­liti­husa. Men sen­tra­li­se­rings­kref­te­ne var for ster­ke også på det­te sam­funns­om­rå­det.

Som ein kom­pen­sa­sjon skul­le så Ev­je få 40 nye opne feng­sels­plas­sar, men då måt­te ein leg­ge ned dei 28 plas­sa­ne i Fyres­dal! Sær­leg Høg­res Solveig Sund­bø Abra­ham­sen har dei sis­te to åra do­ku­men­tert at det­te feng­se­let har hatt gode re­sul­tat og ri­me­leg drift gjen­nom alle år, men måt­te i vår bøye seg for parti­pis­ken på Stor­tin­get. For å ber­ge feng­se­let i Fyres­dal, er det no vik­tig at saka blir fram­heva i val­kam­pen.

Aust-ag­ders stor­tings­re­pre­sen­tant (og 2.nest­lei­ar i jus­tis­ko­mi­té­en), Kjell In­golf Rop­stad, kan som ny nest­lei­ar i KRF bøte på uret­ten som er gjort, han kan få par­ti­et med på å vur­de­re Fyres­dal feng­sel på nytt. Det­te vil ikkje gå ut over Ev­je el­ler Fro­land - sam­fun­net har god bruk for alle plas­sa­ne - men det kan syne at po­li­ti­ka­ra­ne ikkje vil ofre ein li­ten ut­kant­kom­mu­ne for ein litt stør­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.