En rus­po­li­tikk for de som tren­ger det mest

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS FREDRIK GRØVAN, stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

Som­mer­en er her, med fe­rie og gle­de. Li­ke­vel er det dess­ver­re ikke alle som gle­der seg til som­mer­fe­rien, for man­ge barn druk­ner fe­rie­gle­den i al­ko­hol.

●● En un­der­sø­kel­se ny­lig gjen­nom­ført av Re­spons ana­ly­se vi­ser at man­ge drik­ker hver dag i fe­rien. Sær­lig da er det vik­tig å ta an­svar for de mest sår­ba­re, bar­na.

Der­for støt­ter KRF må­let fra Folke­helse­mel­din­gen om å re­du­se­re ska­de­lig al­ko­hol­bruk med 10 pro­sent. Det er der­for be­hov for en na­sjo­nal al­ko­hol­stra­te­gi for en so­li­da­risk al­ko­hol­po­li­tikk. Den­ne går ut på å re­du­se­re om­fan­get av al­ko­hol­mis­bruk, noe som har en godt do­ku­men­tert sam­men­heng med kri­mi­na­li­tet, helse­ska­der, fa­mi­lie­opp­løs­ning og vold. I ho­ved­sak gjø­res det­te ved å opp­rett­hol­de en re­la­tivt høy pris på al­ko­hol og ved å be­gren­se til­gjen­ge­lig­he­ten. Vi­de­re vil KRF ar­bei­de for at sam­fun­net har al­ko­hol­frie so­ner. Ek­semp­ler på det­te er ar­beids­li­vet, tra­fik­ken, ak­ti­vi­te­ter for barn og unge og i idretts­sam­men­heng. Her må hen­sy­net til den sva­ke­re part gå foran næ­rings­hen­syn. Vin­mono­po­let er et sen­tralt verk­tøy i den so­li­da­ris­ke al­ko­hol­po­li­tik­ken Norge har ført over leng­re tid. Der­for er det er vik­tig sak for KRF å vi­dere­føre og styr­ke den­ne ord­nin­gen ved å sør­ge for ut­salgs­ste­der i alle de­ler av lan­det. Tax-free sal­get er en sær­lig ut­ford­ring nå om som­mer­en og slik der er nå, un­der­gra­ver den tek­nin­gen i norsk al­ko­hol­po­li­tikk, der­for me­ner KRF at Vin­mono­po­let bør over­ta tax-free­sal­get av al­ko­hol for i stør­re grad å har­mo­ni­se­re den­ne med norsk al­ko­hol­po­li­tikk for øv­rig. Må­let for Krfs rus­po­li­tikk er å hjel­pe dem som tren­ger det mest, rus­mis­bru­ke­re ut­gjør en be­ty­de­lig an­del av de mest tren­gen­de. Der­for vil KRF sat­se hardt på ru­som­sorg, bå­de i of­fent­lig og pri­vat/ide­el regi. Her er det vik­tig at de like­stil­les bå­de når det gjel­der øko­no­mis­ke ramme­vil­kår og kva­li­tet. Det vik­ti­ge er at rus­av­hen­gi­ge får et godt re­ha­bi­li­te­rings­til­bud, ikke om det står Kris­tian­sand kom­mu­ne, el­ler Blå Kors på jak­ke­ne til de som job­ber der.

Norge tren­ger en so­li­da­risk al­ko­hol­po­li­tikk med de som opp­le­ver ru­sens skygge­si­der. Vi hå­per vel­ger­ne vil gi KRF støt­te i å ar­bei­de for en al­ko­hol­po­li­tikk som tar par­ti med de sva­kes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.