Til­tak for å øke be­stan­den av hum­mer

Faedrelandsvennen - - MENING - PE­DER JO­HAN PE­DER­SEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

Fis­keri­di­rek­to­ra­tet har opp­ford­ret kyst­kom­mu­ne­ne til å opp­ret­te be­skyt­tel­ses­om­rå­der for hum­mer for å øke be­stan­den som er kri­tisk lav i man­ge ste­der.

Søgne er kom­met langt i det­te ar­bei­det og med bak­grunn i en løs ned­satt ar­beids­grup­pe der Na­tur­vern­for­bun­det har vært med, er det bred enig­het om et om­rå­de på ca 7km2. Det lig­ger kyst­nært - Tor­ve- og Hølle­fjor­den med av­gren­sing mot Mons­øya, Skarp­øya, Bor­øya og Oksø . Det sær­lig vik­ti­ge i det­te for­sla­get, er at det også vil be­skyt­te vik­ti­ge gyte­om­rå­der for torsk si­den alle fast­stå­en­de red­ska­per ikke vil være til­latt her. For­sla­get skal selv­føl­ge­lig ut på hø­ring. Kom­mu­nen har holdt mø­ter om sa­ken. I den an­led­ning fram­kom det på­stan­der som tren­ger ut­dy­ping om fiske av rogn­hum­mer i Søgne til an­dels­la­get på Flekkerøya – Flek­ker­øy Hum­mer.

Det ble brukt som ar­gu­ment for å fore­slå et al­ter­na­tivt om­rå­de. Til­la­tel­se til fangst av rogn­hum­mer til an­dels­la­get er gitt på vil­kår.

Flek­ker­øy Hum­mer har dis­pen­sa­sjon fra Fis­keri­di­rek­to­ra­tet til å kjø­pe en år­lig kvo­te rogn­hum­mer fra Kris­tian­sand, Søgne, Man­dal og Lil­le­sand. Når hum­me­ren er fer­dig med klek­king, re­tur­ne­res den til ste­det den er fisket sam­men med mi­ni­mum 10% av det den har pro­du­sert av yn­gel. Det­te er ett av vil­kå­re­ne i dis­pen­sa­sjo­nen. Det er også vik­tig å gjø­re opp­merk­som på at me­to­den som be­nyt­tes er så nær na­tu­ren som det er mu­lig å få den. Yn­gel be­fin­ner seg i klek­ke­ri­et bare i den pe­la­gis­ke fa­sen og gis fôr som den vil­le spist i ha­vet. Med en gang den er stor nok, set­tes den ut i den kom­mu­nen der mor­hum­me­ren le­ver og der­et­ter går na­tu­ren sin gang.

❞ Når hum­me­ren er fer­dig med klek­king, re­tur­ne­res den til ste­det den er fisket sam­men med mi­ni­mum 10% av det den har pro­du­sert av yn­gel.

All rogn­hum­mer som blir tatt inn til klek­king, gen­tes­tes i sam­ar­beid med Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet. Dvs at det er god kon­troll på at kun sted­egne dyr be­nyt­tes. Gen­etisk er be­stan­den lik i de fire kom­mu­ne­ne som rogn­hum­mer lå­nes fra. Ja, det er rik­tig at det fiskes rogn­hum­mer i Søgne til Flek­ker­øy Hum­mer, men det på vil­kår som vil bi­dra til å øke be­stan­den i kom­mu­nen. Det er da to til­tak som på sikt vil øke be­stan­den ve­sent­lig av det­te vik­ti­ge og fa­sci­ne­ren­de skall­dy­ret. Er­fa­rin­ge­ne med sli­ke be­skyt­tel­ses­om­rå­der i and­re kom­mu­ner, er udelt po­si­ti­ve.

FOTO: CHRIS­TI­AN NØRSTEBØ

Flek­ker­øy Hum­mer har dis­pen­sa­sjon fra Fis­keri­di­rek­to­ra­tet til å kjø­pe en år­lig kvo­te rogn­hum­mer fra Kris­tian­sand, Søgne, Man­dal og Lil­le­sand, skri­ver Na­tur­vern­for­bun­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.