Det luk­ter valg­flesk

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN, Pen­sjo­nist­par­ti­et

Jo­nas Gahr Stø­re og Ka­ri Hen­rik­sen, AP, har hvert sitt inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 1. og 5. juli an­gå­en­de pensjon.

●● Ka­ri Hen­rik­sen kom­mer med på­stan­der om at AP vil at «un­der­re­gu­le­ring av pen­sjo­ne­ne i tråd med pen­sjons­for­li­ket». Hun går alt­så inn for at pen­sjo­nis­te­ne ikke skal opp­le­ve re­du­sert kjøpe­kraft. Vel og bra det­te. Rea­li­te­ten er at AP sam­men med de fles­te and­re po­li­ti­ke­re på Stor­tin­get i 2011 i for­bin­del­se med den nye pen­sjons­re­for­men, har gitt pen­sjo­nis­te­ne den øko­no­mis­ke ned­gan­gen vi nå har fått. Det­te skyl­des i ho­ved­sak un­der­re­gu­le­rin­gen på 0,75%.og at pen­sjo­nis­ter og uføre­tryg­de ikke har for­hand­lings­rett. Der­for fikk vi 0,38% “lønns­til­legg” i år. Det er snart valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.