Re­kord for el­bi­ler og plu­gin hy­bri­der

Etter årets seks førs­te må­ne­der har ny­bil­sal­get i Kris­tian­sand økt med over fire pro­sent sam­men­lik­net med 2016. Mer­ker som BMW, Vol­vo, Au­di og Mer­ce­des har en øk­ning på fra rundt 25 til 45 pro­sent.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Sam­ti­dig er det en klar drei­ning i ret­ning av mer miljø­venn­li­ge bi­ler. El­bil­sal­get økte med for­mi­da- ble 87,1 pro­sent i juni, mens sal­get av lad­ba­re hy­bri­der har gått opp med over 50 pro­sent i førs­te halv­år. I Norge ble det solgt nes­ten 4000 el­bi­ler i juni. Det er re­kord når det gjel­der el­bi­ler.

An­tall ny­re­gist­re­rin­ger i juni ble en halv pro­sent høy­ere i år i Kris­tian­sand enn i fjor. Vol­ks­wa­gen er klart i tet med 63 nye bi­ler, men like klar på andre­plass er Sko­da med im­po­ne­ren­de 52 nye bi­ler, foran Mer­ce­des-benz med 45 ny­re­gist­re­rin­ger. Den nye sto­re suv-en fra Sko­da, Ko­diaq bi­drar godt med 15 bi­ler på sta­ti­stik­ken til Sko­da der Octa­via fort­satt er en klar best­sel­ger.

De to mer­ke­ne som tra­di­sjo­nelt har lig­get på topp i Norge, Vol­ks­wa­gen og Toyo­ta, top­per fort­satt re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken i Kris­tian­sand etter årets seks førs­te må­ne­der. Men beg­ge har måt­tet tåle en viss til­bake­gang sam­men­lik­net med fjor­året. Og det er de nevn­te pre­mium­mer­ke­ne Mer­ce­des, BMW, Au­di og Vol­vo som sam­men med Sko­da, Re­nault, Te­s­la, Re­nault og fle­re and­re mer­ker «stje­ler» fra de to størs­te.

Kon­kur­ran­sen bak su­ve­re­ne Vol­ks­wa­gen er knall­hard i Kris­tian­sand. Fort­satt er Toyo­ta på andre­plass, men bare med 21 bi­lers mar­gin til Sko­da som igjen er 20 bi­ler foran BMW med Mer­ce­des 21 bi­ler bak sin tys­ke kon­kur­rent.

Det har åpen­bart vært en so­lid le­ve­ring av Te­s­la Mo­del X i juni. Der­med top­per det ame­ri­kans­ke bil­mer­ket el­bil­sta­ti­stik­ken i Kris­tian­sand med 27 ny­re­gist­re­rin­ger. Blant en­kelt­mo­del­le­ne er det litt over­ras­ken­de en fransk­mann som top­per, nem­lig Re­nault Zoe med 23 bi­ler.

Når det gjel­der mar­ke­det for lad­ba­re hy­bri­der, har Mer­ce­des fått sta­dig bed­re tak på det­te med en rek­ke mo­del­ler med den­ne løs­nin­gen. Mer­ce­des er på topp bå­de i juni og etter førs­te halv­år, på den sis­te­nevn­te ta­bel­len hår­fint foran Vol­ks­wa­gen.

At det er VW Golf som er mest solg­te bil­mo­dell, er in­gen stor over­ras­kel­se. Også i juni og etter førs­te halv­år er de man­ge Golf­ut­ga­ve­ne med en­ten die­sel- el­ler ben­sin­mo­tor, som el­bil el­ler plug in hy­brid, klart mest solgt. I juni de­ler Sko­da Octa­via og elek­tris­ke Re­nault Zoe andre­plas­sen. Ser vi på førs­te halv­år, er det fort­satt Octa­via som hol­der sølv­plas­sen. Bak der kom­mer fak­tisk tre el­bi­ler, Nis­san Le­af, BMW i3 og Re­nault Zoe. Sist­nevn­te de­ler fem­te- plas­sen med Vol­ks­wa­gen Pas­sat.

FOTO: TOR MJAALAND

Te­s­la top­per re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken blant el­bi­le­ne i Kris­tian­sand i juni. Her Mo­del X som er num­mer tre blant en­kelt­mo­del­le­ne, slått av Re­nault Zoe og Vol­ks­wa­gen Golf.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.