Øystein Olav Lægde­ne er 80 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Tid­li­ge­re rek­tor, cand.po­lit. Øystein Olav Lægde­ne, La­hel­le 3, 4631 Kris­tian­sand fyl­ler 80 år 6. juli.

Øystein Olav Lægde­ne var rek­tor ved Hol­vika ung­doms­sko­le fra 1982–1992 og høy­skole­lek­tor ved Høg­sko­len i Ag­der fra 1992– 2002. Han har dre­vet med un­der­vis­ning og forsk­ning. Han har vært in­sti­tutt­le­der, le­der av Akan og vara for ho­ved­verne­om­bu­det. Lægde­ne har be­søkt lære­ste­der i fle­re land. Han var re­dak­tør av boka Skole­kul­tur i fo­kus. Ju­bi­lan­ten er født og opp­vokst på Hed­rum, nå Lar­vik. Etter exa­men ar­ti­um tok han ett­årig han­dels­gym­na­si­um, be­fals­sko­le, læ­rer­sko­le, mel­lom­fag i norsk og en­gelsk og ho­ved­fag pe­da­go­gikk. Han har vært fag­for­enings­le­der, le­der av KFUM/K, me­nig­hets­råd og fyl­kes­le­der Hør­sels­hem­me­des Lands­for­bund (HLF). Han er sam­funns­en­ga­sjert, skri­ver i avi­se­ne og ar­bei­der for at unge og eld­re skal mø­tes.

Ju­bi­lan­ten er glad i fa­mi­li­en, glad i na­tu­ren og glad i å rei­se. Han skri­ver dikt og er iv­rig trim­mer. Han er gift, har fire barn og åtte barne­barn. Åre­må­let skal fei­res med hele fa­mi­li­en på Ky­pros.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.