Det­te bør du vite før års­mø­tet i kveld

Tors­da­gens eks­tra­or­di­næ­re års­møte får tro­lig stor be­tyd­ning for Starts frem­tid.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no -

Tors­dag klok­ka 19.00 av­hol­des det eks­tra­or­di­nært års­møte i IK Start. Der vil det hand­le om hvor­dan klub­ben skal være or­ga­ni­sert i frem­ti­den, og da spe­si­elt hvor­dan fot­ball­virk­som­he­ten skal dri­ves.

Det­te er for­sla­get:

IK Start vil inn­gå en sam­ar­beids­av­ta­le med «Start En Drøm A/S». Et ak­sje­sel­skap be­stå­en­de av fem in­ves­to­rer, samt Even Øgrey Brands­dal som blir ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i sel­ska­pet.

Ak­sje­sel­ska­pet skal fi­nan­siere drif­ten av IK Starts fot­ball­virk- som­het.

Hvem er in­ves­to­re­ne?

De fem in­ves­to­re­ne har alle ak­sje­pos­ter i sel­ska­pet Ga­ming In­no­va­tion Group. De er:

Chris­top­her Lange­land, Ro­bin Ei­rik Re­ed, Mads Nes­set, Kjetil Aa­sen og Fro­de Fa­ger­li. Først­nevn­te blir styre­le­der i ak­sje­sel­ska­pet. Res­ten blir styre­med­lem­mer. (Se gra­fikk med fakta om in­ves­to­re­ne ne­derst i sa­ken).

Iføl­ge års­møte­pa­pi­re­ne skal in­ves­to­re­ne spyt­te inn ti mil­lio­ner di­rek­te, i til­legg til 30 mil­lio­ner kro­ner over de nes­te ti åre­ne.

Even Øgrey Brands­dal had­de sagt opp sin stil­ling som ad­mi­nis- tre­ren­de di­rek­tør i IK Start, men får nå sam­me stil­ling i Start En Drøm AS om års­mø­tet god­kjen­ner pla­ne­ne.

NY MO­DELL

Hvis sty­ret i IK Start får det som de vil, blir Start en prøve­ka­nin for en ny or­ga­ni­sa­sjons­mo­dell i norsk fot­ball. Det hand­ler om å skil­le ut topp­sat­sin­gen i et eget AS. I års­møte­pa­pi­re­ne er det be­skre­vet slik:

«Det til­la­tes at en klubb også kan over­fø­re sin sports­li­ge virk­som­het til et sam­ar­bei­den­de sel­skap, og ikke kun dens kom­mer­si­el­le ret­tig­he­ter slik gjel­den­de dual­mo­dell gir ad­gang til i dag.

Spil­le­re (A-lags­spil­le­re) og an­sat­te in­nen den sports­li­ge virk­som­he­ten til­knyt­tet A-la­get (tre­ne­re, støtte­ap­pa­rat) over­fø­res til sel­ska­pet, dog slik at spil­ler- ne fort­satt må være med­lem av klub­ben.

Sel­ska­pet blir ikke med­lem av NFF el­ler NIF, og får ikke de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter in­nen idret­ten.

Slik reg­le­ne er i dag, er den nye mo­del­len ikke til­latt. Nor­ges Fot­ball­for­bund og Norsk Topp­fot­ball har dog len­ge sett etter en måte å for­bed­re da­gens dual­mo­dell. Må­let har vært at Start dri­ves som et AS fra 1.ja­nu­ar 2018. Inn­til da skal klub­ben sty­res etter en så­kalt dual­mo­dell, hvor ak­sje­sel­ska­pet og klub­ben har to se­pa­ra­te sty­rer».

HVOR­DAN AV­TA­LEN VIL SE UT

I års­møte­pa­pi­re­ne står det skrevet noe om «de ve­sent­li­ge vil­kå­re­ne i sam­ar­beids­av­ta­len mel­lom IK Start og Start En Drøm A/S». Start En Drøm AS dek­ker alle ut­gif­te­ne knyt­tet til IK Starts fot-

ball­virk­som­het. IK Start over­fø­rer alle av klub­bens mar­keds- og medie­ret­tig­he­ter eks­klu­sivt til Start En Drøm AS.

IK Start skal over­fø­re alle sine inn­tek­ter (bil­lett­inn­tek­ter, spil­ler­salg, spon­sor­inn­tek­ter mv) til Start En Drøm AS, med unn­tak av de inn­tek­ter IK Start oppe­bæ­rer som føl­ge av sin til­knyt­ning til NFF/NIF (med­lems­kon­tin­gen­ter, of­fent­li­ge til­skudd) og en­kel­te dug­nads­inn­tek­ter. Par­te­ne er eni­ge om at de skal søke om å del­ta i NIFS prøve­ord­ning for ny sel­skaps­mo­dell. Hva skjer med hånd­bal­len?

Det nye for­sla­get går ut på å over­fø­re hånd­ball­av­de­lin­gen til et nytt idretts­lag. En ny klubb skal stif­tes in­nen 31. mars nes­te år, og alle som spil­ler hånd­ball i Start nå skal da spil­le for den nye klub­ben. IK Start skal over- føre 400.000 kro­ner til det nye idretts­la­get.

Er det noen grunn til å tro at for­sla­get ikke går gjen­nom?

De fles­te med­lem­mer vir­ker po­si­ti­ve til at in­ves­to­rer tør å sat­se på Start. Den nye ak­sje­mo­del­len har støt­te i Nor­ges Fot­ball­for­bund og Norsk Topp­fot­ball. Norsk Tip­ping og Nor­ges Idretts­for­bund har yt­ret seg kri­tisk til in­ves­to­re­nes bak­grunn, etter­som pen­ger er tjent via uten­lands­ke spill­sel­skap uten li­sens i Norge. Iføl­ge fot­ball­pre­si­dent Ter­je Svend­sen har NFF in­gen­ting med hvil­ke pri­vat­per­soner som går inn i en klubb.

BE­TYD­NING RENT SPORTS­LIG

Tro­lig vil in­ves­to­re­nes pen­ger bli brukt av al­le­re­de i som­mer. Val­get med å kvit­te seg med Ni­gel Re­oCo­ker og Da­ny N’gues­san hand- ler nok også om å ryd­de plass til even­tu­el­le for­sterk­nin­ger i som­mer. En spiss og en midt­bane­spil­ler står høyt på lis­ta. Even Øgrey Brands­dal har ikke lagt skjul på at in­ves­to­re­nes pen­ger be­tyr at man kan hand­le på en helt an­nen hyl­le enn tid­li­ge­re.

Det skal i til­legg an­set­tes en sports­lig le­der, noe som tro­lig vil bli gjort in­nen kort tid. In­ge André Ol­sen er etter det Fædre­lands­ven­nen vet man­nen som er til­tenkt den rol­len.

Hvor fort er man i gang med ar­bei­det der­som års­mø­tet god­kjen­ner pla­ne­ne?

Pla­nen er å gå i gang umid­del­bart, iføl­ge Even Øgrey Brands­dal.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Even Øgrey Brands­dal og Geir Tøn­nesland pre­sen­ter­te for to uker si­den pla­ne­ne om nye Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.