Med syk­dom­men, for­tel­ler hun.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

FORSVANT

Det hun mer­ket best, var at hun ble svært ut­mat­tet. Det er også det van­ligs­te sym­pto­met på syk­dom­men ME (my­al­gisk en­ce­falo­mye­litt) og det har pre­get hver­da­gen hen­nes si­den.

– Den da­gen jeg ble syk, ble alt vel­dig for­and­ret. Det var vel­dig tungt å skul­le del­ta på ting jeg had­de dre­vet med tid­li­ge­re.

Det ble vans­ke­lig for hen­ne å kom­me seg gjen­nom skole­da­gen, hun måt­te slut­te med fri­tids­ak­ti­vi­te­ter og burs­da­ger måt­te hun tak­ke nei til. Slik er det fort­satt.

– Med en slik syk­dom må man bare prio­ri­te­re. Og noen gan­ger strek­ker bare ikke ener­gi­en til. Det er ikke alle ting jeg kan være med på.

I barne­sko­len og ung­doms­sko­len ble da­ge­ne til­rette­lagt, og Han­na Eli­sa klar­te å gjen­nom­føre skole­gan­gen. Helt til utpå vår­en i tien­de klas­se. Hun måt­te slut­te før de and­re, men klar­te å få vitne­må­let.

TUNGT år

Han­na Eli­sa Ha­rald­sen har vært gjen­nom en rek­ke ut­red­nin­ger. Hun fikk til slutt dia­gno­sen ME. Det er en syk­dom som man ennå ikke har fun­net år­sa­ken til. For Han­na Eli­sa be­tyr den blant an­net at hun etter endt skole­dag må gå hjem og leg­ge seg. Hvis ikke kan hun gå på en smell.

Da hun be­gyn­te på Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de tok hun sli­ke for­holds­reg­ler, og hun fikk også til­rette­lagt un­der­vis­ning.

– Jeg had­de gle­det meg vel­dig til å be­gyn­ne på vi­dere­gå­en­de. Men da jeg kom til april, så skjøn­te jeg at det­te gikk ikke len­ger. Jeg inn­så at det vil­le ta vel­dig langt tid før jeg vil­le kom­me meg gjen­nom sko­len, sier Ha­rald­sen.

Hun skry­ter av Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de, der hun også fikk stand­punkt­ka­rak­te­rer. Men li­ke­vel tak­let hun ikke un­der­vis­nin­gen på en van­lig vi­dere­gå­en­de.

NYTT HÅP

Vende­punk­tet kom da Han­na Eli­sa fikk plass på smi-sko­len ved Sør­lan­det syke­hus.

– Det ble et helt fan­tas­tisk år. Det var små klas­ser der læ­rer­ne viss­te hvil­ket be­hov hver en­kelt elev har. Så jeg ble vel­dig godt fulgt opp, sier Han­na Eli­sa som ny­lig skrev om opp­le­vel­sen på sin egen blogg:

«Grun­nen til at jeg i dag kan stå med den­ne sei­e­ren, er ikke at hel­sa er bed­re. Det er ikke at jeg har trengt å mo­ti­ve­re meg selv (...) Men det er tak­ket være en fan­tas­tisk til­rette­leg­ging. Jeg har vært så vel­sig­net at jeg har fått gå på en vel­dig li­ten, og til­rette­lagt sko­le.»

Hun føl­ger et opp­legg der hun får stu­die­kom­pe­tan­se ved å ha be­stått seks fag. Hun be­gyn­te med mat­te og norsk, men måt­te gi opp mat­ten. Nors­ken klar­te hun.

– Det hø­res lite ute?

– Det er jo ikke så mye. Men for meg er alt bed­re enn å lig­ge hjem­me uten å gjø­re noe. Læ­rer­ne har fo­kus på at hvis jeg ikke kla­rer opp­leg­get, så bare drop­per vi det. Jeg får gjø­re det jeg kla­rer.

IKKE SPESIALSKOLE

Smi-sko­len (sko­len ved medi­sins­ke og so­sia­le in­sti­tu­sjo­ner) er et til­bud for ele­ver som er for syke til å gå på den or­di­næ­re sko­len. Det er be­hand­le­re som hen­vi­ser ele­ver til sko­len.

– Det er en li­ten sko­le, slik at det blir tett re­la­sjon til ele­ve­ne og der vi sam­ar­bei­der med be­hand­ler. Hvis alle de som står rundt ele­ve­ne sam­ar­bei­der, kom­mer vi vel-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.