Hev­der Hen­rik In­ge­brigt­sen står på mis­tenkt-lis­te

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

VG skri­ver at fri­idretts­ut­øve­ren Hen­rik In­ge­brigt­sen skal ha stått på en lis­te over 46 ut­øve­re som IAAF har mis­tenkt for å bru­ke doping.

Det kom­mer fram i do­ku­men­ter som en rus­sisk hack­er­grup­pe har of­fent­lig­gjort.

VG sit­ter på do­ku­men­te­ne der nord­man­nen får merke­lap­pe­ne «sann­syn­lig­vis do­pet» og to gan­ger «blod­pas­set mis­ten­ke­lig, mer in­for­ma­sjon kre­ves». Do­ku­men­te­ne skal stam­me fra vår­en 2016

In­ge­brigt­sen har ald­ri tes­tet po­si­tivt for et for­budt stoff. De lek­ke­de do­ku­men­te­ne fast­slår ikke at nord­man­nen er do­pet, men in­di­ke­rer kun at vars­lings­lam­pe­ne hos Det in­ter­na­sjo­na­le fri­idretts­for­bun­det be­gyn­te å ly­se på grunn av 26-årin­gens blod­ver­di­er.

Iføl­ge VG er det tro­lig pro­gram­vare som auto­ma­tisk har «flag­get» ver­di­ene til den nors­ke lø­per­stjer­nen.

– Vi har i lang tid mis­tenkt at Hen­rik står på en lis­te hos IAAF. Det har vært mye tes­ting. Noen gan­ger har han løpt mot nes­ten ute­luk­ken­de afri­ka­ne­re og li­ke­vel vært den enes­te som ble tes­tet etter­på. Det syn­tes vi var på­fal­len­de, sier pap­pa og tre­ner Gjert In­ge­brigt­sen til VG.

– Han li­ker ikke å bli mis­ten­ke­lig­gjort, sier lø­pe­rens tre­ner og far om hva han ten­ker om at do­ku­men­te­ne blir kjent for all­menn­he­ten.

Gjert In­ge­brigt­sen sier føl­gen­de om høye blod­ver­di­er:

– Vi har brukt høyde­tre­ning sys­te­ma­tisk i man­ge, man­ge år. Det er nett­opp høye blod­ver­di­er vi er ute etter. Når man opp­når det, så blir man alt­så mis­ten­ke­lig­gjort. Det er spe­si­elt, sier Gjert In­ge­brigt­sen til VG.

IAAF ut­ta­ler til VG at de sjek­ker om de lek­ke­de do­ku­men­te­ne fak­tisk er ekte. Tro­lig stam­mer inn­hol­det fra et hack­eran­grep i april.

FOTO: NTB SCANPIX

I fjor høst tok Hen­rik In­ge­brigt­sen bron­se på 1500 me­ter un­der EM i Ams­ter­dam.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.