Å rei­se på eks­pe­di­sjon gir meg en stor fri­hets­fø­lel­se.

Even­ty­re­ren Vi­be­ke Se­fland fra Kris­tian­sand har be­ste­get ver­dens høy­es­te fjell, red­det li­vet til fle­re klat­re­re og dre­vet hjelpe­ar­beid i Ne­pal. I au­gust blir hun Fn-ob­ser­va­tør i Sør-su­dan.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LAR­SEN anette.lar­sen@fvn.no

– Jeg fø­ler ikke at jeg er hjem­me, for­di det er når jeg rei­ser ut og får opp­le­vel­ser at jeg kjenner meg hjem­me. And­re som rei­ser ut på eks­pe­di­sjo­ner snak­ker om å lan­de. Lan­de gjør jeg først når jeg kom­mer til Ne­pal, for­tel­ler Vi­be­ke Se­fland.

I de sis­te åre­ne har kris­tian­san­de­ren vært fjell­klat­rer, eks­pe­di­sjons­le­der og ar­bei­det som guide i Hi­ma­laya-fjel­le­ne. Sam­ti­dig dri­ver hun et om­fat­ten­de hjelpe­ar­beid i Ne­pal.

Nå er hun en­de­lig hjem­me i Kris­tian­sand.

– Fa­mi­li­en min har stor for­stå­el­se for den gle­den jeg får av å være ute på eks­pe­di­sjo­ner. De vil selv­føl­ge­lig ha meg leng­re her. Jeg blir utro­lig glad hvis jeg får til en båt­tur med fa­mi­li­en. Sam­ti­dig er jeg ikke en hjemme­kjær kris­tian­san­der, sier hun.

TRYGG­HET I FRIHETEN

Én uke i hjem­byen er det hun har fått til. Et­ter det bæ­rer tu­ren videre til Oslo, så Ne­pal og de­ret­ter til Iran. For Se­fland li­ker seg best når hun får være på far­ten. De sis­te åre­ne har hun reist over hele ver­den for å klat­re de høy­es­te fjell­top­pe­ne i ver­den.

Sis­te sto­re eks­pe­di­sjon var tu­ren opp Mount Eve­rest, hvor hun nåd­de top­pen i mai i år. Det gir Se­fland en stor gle­de.

– Å rei­se på eks­pe­di­sjon gir meg en stor fri­hets­fø­lel­se. And­re slap­per gjer­ne av når de be­fin­ner seg i tryg­ge om­gi­vel­ser. Å ha fri­hets­fø­lel­sen er en trygg­het for meg. De fles­te fø­ler trygg­het når de har fas­te ru­ti­ner el­ler har noe å kom­me hjem til. Jeg fø­ler det er kve­len­de, sier hun.

SKAL AR­BEI­DE FOR FN

Klat­re­ren gle­der seg til å rei­se til­ba­ke til Ne­pal for å tref­fe igjen dem hun har hjul­pet. Et­ter­på rei­ser hun til Iran hvor hun der skal klat­re på to fjell­top­per. Og i au­gust rei­ser Se­fland til Sør-su­dan for å ar­bei­de for FN.

– Jeg skal være i Sør-su­dan i 12 må­ne­der, for å ar­bei­de blant an­net i en flykt­ning­leir med over 40.000 flykt­nin­ger. I slike lei­rer er det mye kri­mi­na­li­tet. Mitt ar­beid vil blant an­net gå ut på å fore­byg­ge det­te, sier hun.

I mot­set­ning til venn­in­ner som har stif­tet fa­mi­lie og bo­satt seg i hjem­byen, har kris­tian­san­de­ren pla­ner om å be­sti­ge enda fle­re fjell­top­per.

– Pla­nen er å ha kom­me meg til top­pen av Mount Vin­son på Syd­po­len. Da blir jeg den tred­je nors­ke kvin­nen, et­ter Ceci­lie Skog og Ran­di Skaug, som har klart de høy­es­te fjell­top­pe­ne på hvert av de syv kon­ti­nen­te­ne.

NYTER HVERT SKRITT

Li­vet på fjel­let er der­imot ikke bare sus og dus. Se­fland kan for- tel­le om von­de og tun­ge opp­le­vel­ser. På sin ferd opp Mount Eve­rest måt­te hun blant an­net red­de to klat­re­re fra å fry­se i hjel. Det skrem­mer hen­ne li­ke­vel ikke.

– Når jeg ser folk som hol­der på å dø, må jeg bare gjø­re noe med det. Det er ikke en hyg­ge­lig opp­le­vel­se, men det gir meg mo­ti­va­sjon og styr­ke at jeg fak­tisk er der og kan hjel­pe dem.

Da­gen et­ter red­nings­ak­sjo­nen nåd­de hun top­pen. Det er der­imot ikke ran­ge­rin­ge­ne og tit­le­ne som dri­ver even­ty­re­ren. Se­fland for­tel­ler at det å klat­re i fjel­let gir hen­ne ener­gi.

– Det er så fan­tas­tisk. Det gjør at jeg bare må fort­set­te og at jeg ikke kan sit­te hjem­me. For and­re klat­re­re drei­er det seg gjer­ne om å få krys­set fjel­let av lis­ta. Jeg nyter hvert skritt jeg tar, sier Se­fland.

FOTO: ANETTE LAR­SEN

Vi­be­ke Se­fland er en­de­lig hjem­me i Kris­tian­sand et­ter å ha vært fle­re må­ne­der i Ne­pal og på fjell­eks­pe­di­sjo­ner. Snart rei­ser hun ut igjen.

FOTO: PRIVAT

Her har Se­fland nådd top­pen av Mount Eve­rest. Hun sier det gir hen­ne stor gle­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.