Kommentar til Sør Bo­ligs re­ak­sjon på presse­om­ta­le

Faedrelandsvennen - - MENING - ELI TORGERSEN, Svart­ma­le­ren i Kal­lands­heia

I for­ri­ge uke had­de sty­ret i Sør Bo­lig Eien­dom ved Hans A. Iversen, Re­my Die­de­riks, Trond Røn­nin­gen og Karl To­re Da­len et le­ser­inn­legg i den­ne avi­sen.

Der går de sterkt i ret­te med Fædre­lands­ven­nens dek­ning av bygge­kao­set på Brå­vann Pla­tå, og avi­sen har om­gå­en­de be­kla­get feil og unøy­ak­tig­he­ter i sin fram­stil­ling av sa­ken. Me­die­sir­ku­set rundt Sør Bo­lig har vært stort og gans­ke sik­kert be­las­ten­de den sis­te tida.

For oss som kjø­pe­re har det imid­ler­tid kom­met noe godt ut av det: Det ser ut til at Sør Bo­lig Eien­dom AS en­de­lig vi­ser vil­je til å ta tak i pro­ble­me­ne, i alle fall hos dem som brå­ker verst. Det har hver­ken vi kjø­pe­re el­ler of­fent­li­ge myn­dig­he­ter greid så langt. Så den fjer­de stats­makt har ty­de­lig­vis inn­fly­tel­se.

Her hos oss i Kal­lands­heia går det fort­satt lang­somt frem­over med fer­dig­stil­lel­se av for­be­hold i fer­dig­at­tes­ten som ble gitt for to må­ne­der si­den. Ar­bei­det med å ut­bed­re feil og mang­ler i de en­kel­te lei­lig­he­te­ne er imid­ler­tid på det nær­mes­te fer­dig.

Snek­ker­fir­ma­et som nå job­ber med ut­bed­rin­ge­ne har gjort en fan­tas­tisk jobb. I fle­re til­fel­ler har de på­pekt og ret­tet opp feil vi ikke selv var klar over, og det er vi selv­sagt svært takk­nem­li­ge for.

Men el­lers hand­ler det­te om for­hold som ble på­pekt ved over­ta­kel­se i ok­to­ber 2015 og/ el­ler ved ett­års­be­fa­ring for åt­te må­ne­der si­den, så det har tatt sin tid, og det har ikke ak­ku­rat vært lett å få Sør Bo­lig Eien­dom AS i gang med ar­bei­det. Vil­jen har mu­li­gens vært der, vi har fått at­skil­li­ge mail­svar med løf­ter og nye tids­fris­ter, men ev­ne­ne har ty­de­lig­vis ikke helt struk­ket til.

Sør Bo­lig Eien­dom AS inn­tar nå en yd­myk hold­ning. De be­kla­ger ti­den det har tatt å kom­me i gang med ut­bed­rin­ger, samt man­ge­len på in­for­ma­sjon ut til de be­rør­te kun­de­ne, og de be­dy­rer at de har både vil­je og øko­no­mi til å ryd­de opp. Vel og bra, men det gjen­står å se om de også har evne til det­te.

Per­son­lig er jeg ikke over­vet­tes im­po­nert over kom­pe­tanse­ni­vå­et i øvre sjikt av Sør Bo­lig­kom­plek­set, det vil si hos dem som i alle søk­na­der om bygge­til­la­tel­se på­tar seg det over­ord­ne­de an­sva­ret. Og jeg har et spe­si­fikt spørs­mål:

Strek­ker vil­jen til opp­ryd­ding seg langt nok til å skif­te alle vin­du­er i samt­li­ge le­ver­te bygg der­som de ikke hol­der mål? To-lag­vin­du­er hol­der (så vidt) Tek10-stan­dard når det gjel­der varme­iso­la­sjon, men må­ling her hos oss vi­ser at de ikke til­freds­stil­ler kra­ve­ne til lyd­iso­le­ring. De til­freds­stil­ler hel­ler ikke de kra­ve­ne Hus­ban­ken stil­ler til de byg­ge­ne som de fi­nan­sie­rer, og de er an­ta­ke­lig i strid med de fles­te inn­gåt­te kon­trak­ter.

Jeg vil her­ved opp­ford­re alle kjø­pe­re av Sbe-bo­li­ger til å sjek­ke vin­du­er og kon­trak­ter og til å kla­ge om dis­se to ikke stem­mer over­ens!

Jeg er i prin­sip­pet enig med Sør Bo­lig Eien­dom AS’ le­del­se i at kon­tak­ten med kun­de­ne ikke skal fore­gå i avis­spal­te­ne, men di­rek­te med dem det gjel­der.

Pro­ble­met for oss det gjel­der er at det i prak­sis er svært vans­ke­lig å nå fram til SBE via di­rek­te kom­mu­ni­ka­sjons­lin­jer.

Te­le­fo­ner blir sjel­den be­svart. Hen­ven­del­ser på e-post blir, om vi i det hele tatt får svar, en­ten møtt med blank av­vis­ning el­ler med mer el­ler mind­re va­ge løf­ter som ikke blir holdt.

Jeg tror imøte­kom­men­het og ser­vice­inn­stil­ling må være ukjen­te be­gre­per hos det­te fir­ma­et, selv om de er gode på re­kla­me. Vi i Kal­lands­heia har, et­ter snart to års hardt ar­beid, kom­met svært langt når det gjel­der å få til et noen­lun­de til­freds­stil­len­de bygg, men vi har måt­tet bru­ke man­ge hund­re ar­beids­ti­mer på å do­ku­men­te­re, vri, dra, lir­ke og pres­se for å få det til. Og job­ben er ikke fer­dig!

Så når det kom­mer til styk­ket er jeg gans­ke for­nøyd med at pres­sen med sitt søke­lys på pro­ble­me­ne rundt Sør Bo­lig Eien­dom AS har åp­net en kommmu­ni­ka­sjonlin­je som på sett og vis fun­ge­rer.

❞ Jeg tror imøte­kom­men­het og ser­vice­inn­stil­ling må være ukjen­te be­gre­per hos det­te fir­ma­et, selv om de er gode på re­kla­me.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.