Slik skal bus­sen bli mer at­trak­tiv

Nær­sone­ne for­svin­ner og hele Kris­tian­sand blir en sone 30 kro­ner for en­kelt­bil­lett kjøpt på mo­bil­te­le­fo­nen 50 kro­ner for å kjø­pe buss­bil­lett om bord på bus­sen Må­neds­kor­tet blir 70 kro­ner bil­li­ge­re

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Vi skal gjø­re det enk­le­re og mer at­trak­tivt å rei­se kol­lek­tivt, sier Tho­mas Ruud Jen­sen, mar­kedsog ut­vik­lings­sjef i Ag­der kollektivtrafikk (AKT).

Fra ok­to­ber plan­leg­ger de en stor om­leg­ging av pri­ser og so­ner i Ag­der. Kon­tant­be­ta­ling skal bort, og det skal bli langt enk­le­re å ori­en­te­re seg i til­bu­det.

Det­te er noen av end­rin­ge­ne som sty­ret har ved­tatt:

Det blir en stor om­leg­ging av so­ne­ne, slik at en kom­mu­ne i Ag­der ut­gjør en sone. Ek­sem­pel­vis blir hele Kris­tian­sand en sone.

In­nen den­ne so­nen vil det kos­te 30 kro­ner for en en­kelt­bil­lett kjøpt på mo­bil­te­le­fo­nen el­ler med et kon­tant­kort (reise­pen­ger).

Å be­ta­le med kon­tan­ter vil fort­satt være mu­lig, men det­te skal være en nød­løs­ning. Der­for skrur AKT pri­se­ne opp til 50 kro­ner. Det­te gjel­der også om du be­ta­ler med kort om­bord i bus­sen. De sis­te åre­ne har an­tal­let som be­ta­ler med kon­tan­ter falt dra­ma­tisk, men fort­satt er det 30 pro­sent som bru­ker det­te be­ta­lings­mid­de­let.

MO­BIL­BIL­LETT

Selv om bil­lett­pri­se­ne sti­ger for de som vil be­ta­le kon­tant, går pri­se­ne ned for man­ge and­re. I dag kos­ter det ek­sem­pel­vis 32 kro­ner fra sen­trum til Sør­lands­par­ken med en mo­bil­bil­lett, mens det nå vil kos­te 30 kro­ner.

Si­den hele Kris­tian­sand blir en sone, for­svin­ner der­imot nær­sonen. Det kos­ter i dag 22 kro­ner fra Kvad­ra­tu­ren til Lund med mo­bil­bil­lett, mens pri­sen nå blir 30 kro­ner.

Buss­pas­sa­sje­rer som Fædre­lands­ven­nen snak­ket med fre­dag, sier det vik­tigs­te er at bus­sen går, men at også pris be­tyr en del.

– Hvis det er mye styr å ta bus­sen og pri­se­ne er høye, så vel­ger folk hel­ler bil. Det må po­li­ti­ker­ne ten­ke på, sier Lei­la Kha­ki som bor på Hå­nes og som ikke har bil.

BLIR BIL­LI­GE­RE

Lei­la Kha­ki sy­nes må­neds­kort til 820 kro­ner må­ne­den er i dy­res­te la­get. Men de som har må­neds­kort (pe­riode­kort) er også blant dem som nå skal be­ta­le mind­re. Pe­riode­kor­tet vil kos­te 750 kro­ner per må­ned for en vok­sen. Man kan bru­ke det­te kor­tet in­nen kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Søg- ne, Song­da­len og Ven­ne­sla. Flek­si­kor­tet blir også vi­dere­ført. Det­te er et klippe­kort for buss med re­du­ser­te pri­ser per rei­se. Det­te blir i dag fi­nan­siert av be­løn­nings­mid­ler fra sta­ten.

MØTTE MOTSTAND

Da AKTS øns­ke om en buss uten kon­tan­ter ble pre­sen­tert på en kon­fe­ran­se i mai, rea­ger­te blant and­re Chris­ti­an Eike­land, Frps gruppe­le­der i Vest-ag­der. Han me­ner det fort­satt skal være mu­lig å be­ta­le kon­tant.

– Vi er ennå ikke der at vi har et kon­tant­fritt sam­funn, så det vik­tigs­te for meg er at man fort­satt til­la­ter kon­tan­ter. Så er det sik­kert for­nuf­tig at det blir litt dy­re­re for å sti­mu­le­re folk til å kjø­pe bil­let­ter på mo­bil. Og eld­re men­nes­ker vil jo uan­sett kun­ne be­ta­le hon­nør, sier Eike­land.

Selv om AKT fort­satt til­la­ter kon­tant be­ta­ling, er må­let er at alle skal kjø­pe bil­let­te­ne på for­hånd.

– I til­legg til at kon­tant­meng- den på bus­sen blir mind­re, vil også bil­let­te­rin­gen tar kor­te­re tid. Så det­te er et ledd i å få bus­se­ne ras­ke­re fram, sier Ruud Jen­sen.

– Hva med dem som ikke har en mo­bil­te­le­fon de kan bru­ke?

– Vi vet at ni av ti av våre kun­der har smart­te­le­fon, så vi me­ner den raskt vil over­ta som vik­tigs­te bil­lett. De som ikke har en smart­te­le­fon, kan bru­ke et buss­kort og få sam­me pris.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Tids­bru­ken er en av grun­ne­ne til at Ag­der kollektivtrafikk vil ha slutt på be­ta­ling om­bord på bus­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.