Be­hand­le­ren til­talt for grovt be­dra­ge­ri

Fa­mi­li­en i Song­da­len lån­te 2,8 mil­lio­ner kro­ner til kreft­be­hand­ling for dat­te­ren. Pen­ge­ne gikk til be­hand­le­rens pri­va­te som­mer­hus, me­ner po­li­ti­et.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Tor­hild og Jar­le Sundt tok opp 2,8 mil­lio­ner i lån for å hel­pe sin kreft­syke dat­ter. Nå er den svens­ke be­hand­le­ren Susan­na Jo­ans­son til­tal for grovt be­dra­ge­ri.

Po­li­ti­et i Sve­ri­ge har nå til­talt den svens­ke al­ter­na­tiv be­hand­le­ren Susan­na Jo­hans­son for grovt be­dra­ge­ri.

– Jeg er glad for at sa­ken har kom­met så langt som den har, og at hun ikke har fått noen støt­te hos ak­tor, sier Tor­hild Sundt.

Hun og man­nen Jar­le Sundt har be­skre­vet si­tua­sjo­nen som de­spe­rat da de i 2015 lån­te ut 2,8 mil­lio­ner til den al­ter­na­ti­ve be­hand­le­ren Susan­na Jo­hans­son fra Sve­ri­ge. Det mes­te av pen­ge­ne kom fra et et lån på 2,5 mil­lio­ner som de tok opp med sik­ker­het i hu­set.

Nå er Jo­hans­son til­talt for grovt be­dra­ge­ri. Det kom­mer fram av en til­ta­le som ble klar fra den svens­ke på­tale­myn­dig­he­ten fre­dag.

– Nå får vi bare håpe retts­sa­ken kom­mer opp raskt, slik at vi blir fer­dig med den­ne sa­ken. Vi be­ta­ler fort­satt av­drag på lå­net vi tok opp, sier Tor­hild Sundt. Dat­te­ren hen­nes døde av kreft­syk­dom­men for kort tid si­den.

KJØPTE SOM­MER­HUS

Det er en al­vor­lig til­ta­le som er tatt ut mot Jo­hans­son. I til­ta­len står det hun har sagt til sine kreft­pa­si­en­ter at hun treng­te pen­ger ti let forsk­nings­pro­sjekt på kreft. Hvis ikke, måt­te hun av­slut­te be­hand­lin­gen av pa­si­en­ter i Nor­ge. Der­med vil­le ek­te­pa­rets dat­ter mis­te be­hand­lin­gen hun fikk.

Jo­hans­son har dre­vet en om­dis­ku­tert form for livs­for­len­gen­de kreft­be­hand­ling.

Det var i den­ne si­tua­sjo­nen ek­te­pa­ret i Song­da­len i 2015 valg­te å gå inn med 2,8 mil­lio­ner i form av et lån. De har sagt i et tid­li­ge­re in­ter­vju at det­te var noe dat­te­ren de­res ad­var­te dem mot, men som de selv valg­te å gjø­re. Pen­ge­ne ble for­mid­let til Jo­hans­son gjen­nom« Bi stands­for­enin­gen til forsk­ning& ut­vik­ling og be­hand­lings støt­te» som be­tal­te yt­ter­li­ge­re 200.000 kro­ner. Den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nen ko­or­di­ner­te be­hand­lin­gen av pa­si­en­te­ne.

Pen­ge­ne ble over­ført til Jo­hans­sons ak­sje­sel­skap, men på­tale­myn­dig­he­ten me­ner de ald­ri ble brukt på forsk­ning. Forsk­nings­pro­sjek­tet skul­le iføl­ge Jo­hans­son være et sam­ar­beid mel­lom hen­ne og Karo­lins­ka in­sti­tu­tet i Stock­holm. Men i vir­ke­lig­he­ten var det kun sam­ta­ler med Karo­lins­ka, og dis­se ble av­slut­tet uten re­sul­tat.

I ste­det me­ner på­tale­myn­dig­he­ten at pen­ge­ne ble brukt på en fri­tids­bo­lig til 3,8 mil­lio­ner svens­ke kro­ner i Li­dingö kom­mu­ne uten­for Stock­holm. Det­te et hus som Jo­hans­son had­de be­gynt å in­ter­es­se­re seg for året før pen­ge­ne fra Nor­ge kom. På­tale­myn­dig­he­ten me­ner at på det tids­punk­tet hun fikk pen­ge­ne, var det det­te som­mer­hu­set hun had­de tenkt å bru­ke pen­ge­ne til.

BESLAG I HU­SET

Fædre­lands­ven­nen snak­ket lør­dag med Susan­na Jo­hans­son. Hun sier at hun ikke vil kom­men­te­re den­ne sa­ken nå. Hen­nes ad­vo­kat, An­ders E. Bengts­son, sier at han ikke har snak­ket med sin kli­ent om til­ta­len og at han der­for ikke har noen kom­men­ta­rer.

Det frem­går av til­ta­len at hun me­ner at hun ikke har gjort noe straff­bart.

Ek­te­pa­ret Sundts bi­stands­ad­vo­kat, Michael Fisch­bein, var ikke til­gjen­ge­lig for kom­men­tar lør­dag for­mid­dag.

Må BE­TA­LE

Hvis Susan­na Jo­hans­son blir dømt, skal både ek­te­pa­ret Sundt og Bi stands­for­enin­gen få pen­ge­ne­de har be­talt til­ba­ke. I for­bin­del­se med retts­sa­ken ber på­tale­myn­dig­he­ten o mat ting­ret­ten tar beslag i så stor del av Susan­na Jo­hans­sons ei­en­dom at det ved en dom­fel­lel­se vil være nok til å be­ta­le til­ba­ke pen­ge­ne.

Jan­ne Kris­ti­an­sen Gje­ruld­sen i Grim­stad har kjem­pet for å få sa­ken opp og blir også et av vit­ne­ne i sa­ken. Hun sier til Fædre­lands­ven­nen at når det nå har skjedd et be­dra­ge­ri, er det bra at pen­ge­ne ble brukt på et hus. – Da kan hu­set pant­set­tes og pen­ge­ne kan tas til­ba­ke. Det al­ler vik­tigs­te i den­ne sa­ken er at rett­fer­dig­he­ten sei­rer til slutt, sier hun.

Gje­ruld­sen kjen­te Susan­na Jo­hans­son godt da hun had­de prak- sis i Nor­ge. Hun ko­or­di­ner­te ar­bei­det med å sen­de pa­si­en­ter til den al­ter­na­ti­ve be­hand­le­ren og del­tok også i ar­bei­det med å sam­le inn pen­ger til det Jo­hans­son fram­stil­te som et forsk­nings­pro­sjekt.

Jan­ne Kris­ti­an­sen Gje­ruld­sen sier hun me­ner kreft­be­hand­lin­gen Jo­hans­son har dre­vet med, gir re­sul­ta­ter. Det er Jo­hans­sons opp­tre­den, da hun fikk til sam­men tre mil­lio­ner fra Nor­ge, som er bak­grun­nen for at hun har kjem­pet for å få hen­ne dømt.

– Det er godt at den­ne sa­ken en­de­lig har kom­met så langt, for det har vært en for­fer­de­lig tid for alle par­ter. Den­ne til­ta­len vi­ser at pen­ge­ne ikke har gått til forsk­ning, men til et hus.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Tor­hild og Jar­le Sundt be­ta­ler nå av­drag på lå­net de tok opp. Svensk på­tale­myn­dig­het me­ner de har blitt ut­satt for grovt be­dra­ge­ri. Det­te bil­det er tatt i for­bin­del­se med at de stil­te opp til in­ter­vju for Fædre­lands­ven­nen i 2016.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Hu­set som Susan­na Jo­hans­son kjøpte på Stor­hol­men i Li­dingø kom­mu­ne ved Stock­holm.

FAKSIMILE: SKY NEWS

Det­te bil­det av Susan­na Jo­hans­son er fra et pro­gram på Sky News der hun ble in­ter­vju­et om hen­nes al­ter­na­ti­ve be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.