Nå er det tren­dy å spi­se grønt

Det er blitt tren­dy å spi­se grønt. Nå er det få ve­ge­tar­skep­ti­ke­re som snur i dø­ra når de ser me­ny­en hos spise­ste­det Til­ste­de mat og mer i Mar­kens­gate.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

– Det har skjedd en ve­ge­tar­re­vo­lu­sjon i Nor­ge. Ve­ge­ta­ris­me har gått fra å være noe strengt og til noe po­pu­lært og spen­nen­de, for­tel­ler Pål W. Thor­bjørn­sen, in­for­ma­sjons­an­svar­lig i Norsk Ve­ge­tar­for­ening.

Han me­ner det ald­ri har vært enk­le­re og mer tren­dy å være ve­ge­ta­ria­ner enn i 2017, og sik­ter spe­si­elt til at ve­ge­tar­ut­val­get i mat­vare­bu­tik­ke­ne har økt be­trak­te­lig.

100 KUN­DER DAG­LIG

At noe re­vo­lu­sjo­ne­ren­de har skjedd på ve­ge­tar­fron­ten mer­ker spise­ste­det Til­ste­de mat og mer. De ser­ve­rer 100 kun­der ve­gans­ke ret­ter, raw food og vill­fan­get fisk i lo­ka­let i Mar­kens hver dag. De er per dags dato det nær­mes­te Kris­tian­sand kom­mer en ren ve­ge­tar­res­tau­rant.

– Da vi star­tet opp for fem år si­den var man­ge vel­dig skep­tis­ke. Kun­de­ne kom inn, så på me­ny­en og gikk ut igjen da de så at vi kun ser­ver­te plantebasert kosthold og fisk, for­tel­ler kjøk­ken­sjef og dag­lig leder Ben­ja­min T. Do­gan.

Nå er det sjel­den han ser skep­tis­ke kun­der som snur i dø­ra.

20 PRO­SENT ØKNING

Spise­ste­det har økt om­set­nin­gen med om­trent 20 pro­sent fra 2015.

– I fjor be­gyn­te øk­nin­gen for al­vor. Nå øker vi mer og mer. Nor­ge hen­ger vel­dig etter på ve­ge­tar­fron­ten, sier Do­gan, og trek­ker fram både Sve­ri­ge og Dan­mark som for­bil­der.

Det er fin­nes be­gren­set sta­ti­stikk på ve­ge­ta­ria­ne­re i Nor­ge, men i 2004 var om­trent to til fire pro­sent av nord­menn ve­ge­ta­ria­ne­re. Til sam­men­lig­ning lig­ger Sve­ri­ges pro­sent­an­del på ti pro­sent, iføl­ge en un­der­sø­kel­se De­mos­kop gjen­nom­før­te i 2014.

På Cla­rion Ho­tel Ernst mer­ker de også til tren­den.

– Et­ter­spør­se­len etter ve­ge­tar­mat har økt de sis­te åre­ne. Den har ikke økt helt vilt, men vi mer­ker at det er en trend for folk å spi­se mind­re kjøtt og mer ve­ge­tar­kost, sier ho­tell­di­rek­tør Eind­ri­de Lau­rit­zen

Hos Mot­her In­dia har ve­ge­tar­ret­ter stått sterkt si­den åp­nin­gen i 1995.

– 65 pro­sent av alle in­de­re er ve­ge­ta­ria­ne­re. Så en in­disk res­tau­rant må selv­sagt all­tid til­by ve­ge­tar­ret­ter. Det er ikke noe kje­de­li­ge grei­er. Man­ge gjes­ter hos oss mer­ker ikke en­gang at ret­ten de spi­ser er ve­ge­ta­risk, for­tel­ler ei­e­ren Sa­ri­ta Se­hj­pal.

SELVFORSTERKENDE

Pål W. Thor­bjørn­sen i ve­ge­tar­for­enin­gen ut­dy­per at et­ter­spør­se­len etter ve­ge­tar­mat har økt jevn­lig si­den 2015. Den så­kal­te ve­ge­tar­re­vo­lu­sjo­nen star­tet iføl­ge Thor­bjørn­sen med blogg­kul­tu­ren og ve­getar­blog­ger­nes blomst­ring i 2011 og 2012.

– Alt er selvforsterkende. Når blog­ge­re be­ly­ser te­ma­et øker det et­ter­spør­se­len på mat­mar­ke­det som igjen fø­rer til at det kom­mer fle­re til­bud, sier han.

– Veg­gi­ser ut­vik­let seg til å bli noe ob­skurt med hip­pie­kul­tu­ren. De­ret­ter opp­stod dyre­vel­ferds­hen­syn som ho­ved­grunn for ve­ge­ta­ris­me. Det­te er vel­dig sin­te grun­ner, for­kla­rer han og fort­set­ter:

– De or­dent­lig sin­te ve­ge­ta­ria­ner­ne for­svin­ner mer og mer nå for­di bu­tik­ke­ne og mat­ste­de­ne gjør sitt. Til en viss grad har veggi­se­ne vun­net litt. Man får lett­vint mat i bu­tik­ke­ne, det er tren­dy, man får opp­skrif­ter på nett og vi har gode blog­ge­re på fel­tet.

VANS­KE­LIG å BLI VEGANER

Jus­ty­na Pi­sars­ka (30) er en av dem som slang seg på tren­den og tok en hel­om­ven­ding i mat­vei­en for to år si­den. Hun har nå valgt bort kjøtt til for­del for et grønt kosthold.

– For meg be­tyr kjøtt gift. Men det er et privat valg. Jeg vil ikke pres­se sy­net mitt på folk, for­kla­rer hun.

Søn­nen Os­kar Tom­qak (9) spi­ser kjøtt, mens mam­ma prø­ver å bli veganer.

– Men det er ikke så lett. Man må vite mye om vi­ta­mi­ner og helse, sier hun.

SPÅDDE TREND

Grun­nen til at Ben­ja­min T. Do­gan valg­te å sat­se på plantebasert kost og lo­kal­fan­get vill­fisk sam­men med Jen­ny Myl­ley og Jose­fin Andrén i 2012, var at de øns­ket å bi­dra til å gi byen stø­rer mang­fold. Do­gan syn­tes i til­legg synd på sine ve­gans­ke ven­ner.

– De fikk jo ald­ri noe godt å spi­se ute. Jeg had­de lyst til å være med å gi dem et til­bud som inne­holdt et mang­fold av mat og sma­ker, smi­ler han. Selv spi­ser han kjøtt, men hol­der seg til ve­ge­ta­risk kost fle­re gan­ger i uka.

– Var det skum­melt å sat­se på plante­kost?

– Det kan du si. Men vi så at tren­den kom. Vi var vel­dig tid­lig ute, og det har jo vært både po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve si­der med det. Men nå er vi med i spyd­spis­sen i Nor­ge når det kom­mer til plantebasert mat.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Os­kar Tom­qak (9) prø­ver ve­gansk sor­bé­tis sam­men med mam­ma Jus­ty­na. Fa­vo­ritt­ret­ten hjem­me er ve­ge­ta­risk brok­ko­li­sup­pe med ko­kos­melk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.