Har dob­let plan­lag­te tre­nings­do­ser

Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen (37) har dob­let de plan­lag­te tre­nings­do­se­ne på vei mot sitt come­back.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Tre­barns­mor Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen har dob­let de plan­lag­te tre­nings­do­se­ne på vei mot sitt opp­sikts­vek­ken­de come­back. Må­let er klart: – In­gen skal se at jeg har vært borte i to år.

– Skal du nå ver­dens­top­pen uan­sett idrett, må du har en rå­skap i deg. Nå kjen­ner ikke jeg Kris­ti­ne som hånd­ball­spil­ler, men det luk­ter rå­skap av tre­nin­gen hen­nes, kon­sta­te­rer fy­sisk tre­ner Øystein Syl­ta mens ele­ven pus­ter ut etter in­ter­val­ler på Spiche­ren.

Ut­hol­den­hets­an­svar­lig i Olym­pia­top­pen Sør har fått an­svar for å gjø­re Lun­de-bor­ger­sen kon­di­sjons­mes­sig klar for sitt smått sen­sa­sjo­nel­le come­back i Vi­pers-trøya, og har sydd sam­men et opp­legg be­stå­en­de av både ro­li­ge og tøf­fe øk­ter.

– EKS­TREM FREMGANG

Ons­dag sto fem mo­de­ra­te in­ter­val­ler av tre mi­nut­ters va­rig­het på pla­nen, etter­fulgt av 15 mi­nut­ter med in­ter­val­ler over 30 sek- un­der med 15 se­kun­der pau­se på sta­dig høy­ere has­tig­het – til slutt i rød sone, som be­skri­ver tøff­he­ten i dra­ge­ne. Gri­ma­se­ne til Lun­deBor­ger­sen, som 13. juni an­non­ser­te come­back­et, ble sta­dig stør­re.

– Det er vel­dig hardt, men det er også vel­dig gøy å få hjelp av de bes­te. Men jeg er også glad for at jeg ikke plan­la det­te come­back­et i god tid, for da had­de jeg nep­pe or­ket det­te, gli­ser Lun­de-bor­ger­sen.

Fra star­ten var pla­nen ei økt om da­gen, men si­den har det gått så bra at hun nå tre­ner to øk­ter så godt som hver enes­te dag. Hun har ei ro­lig, og ei hard økt hver dag, der hun veks­ler hardøk­te­ne mel­lom kon­di­sjon og styr­ke.

Så langt har det­te gjort un­der­ver­ker.

– Vi tes­tet hen­ne i la­ben ved opp­start, og vi må være så ær­li­ge og si at for­men ikke var bra. Men det skul­le bare mang­le i lys av at hun har født tre un­ger, og være ute av tre­ning i to år. Si­den har hun gjort enor­me fram­skritt. I dag lig­ger hun mel­lom 15 og 20 hjerte­slag la­ve­re på sam­me in­ten­si­tet som hun gjor­de da vi star­tet. Det er en gans­ke eks­trem fremgang, sier Syl­ta.

VIL BLI BEST TRENT

Fore­lø­pig har de kun kon­sen- trert seg om å leg­ge en god fy­sisk grunn­form mens hur­tig­het, som med­fø­rer langt stør­re skade­ri­si­ko, først står på pla­nen når fel­les­tre­nin­ge­ne med Vi­pers nær­mer seg opp­start 1. au­gust.

Selv har den tid­li­ge­re lands­lags­spil­le­ren er klokke­klart mål med tre­nin­gen sin.

– In­gen skal kun­ne se at jeg har vært ute i to år. På ba­nen skal in­gen kun­ne se at noen er over meg, sier Lun­de-bor­ger­sen, før hun kor­ri­ge­rer seg litt ved å min­ne seg selv om at Jea­nett Kris­ti­an­sen – som er blant de al­ler best tren­te på lands­la­get – også er ei lag­venn­in­ne.

Øystein Syl­ta tok ny­lig tes­ter av alle Vi­pers-spil­ler­ne som ikke er på lands­la­get, og sier føl­gen­de:

– Da vi be­gyn­te opp­tre­nin­gen, var Kris­ti­ne langt bak de and­re. Nå be­gyn­ner hun å være der de and­re er. Men når vi kom­mer uto­ver i au­gust, tror jeg hun skal bli blant de bes­te fy­sisk.

– KRE­VEN­DE LOGISTIKK

Lun­de-bor­ger­sen for­tel­ler at opp­tre­nin­gen så langt har gått let­te­re enn an­tatt, men at lo­gis­tik­ken som tre­barns­mor har vært kre­ven­de. Yngste­mann, Ma­ri­el­la, er bare ett år

– Det har vært da­ger hvor jeg bare har hatt lyst til å be­gyn­ne å gri­ne for­di jeg er så sli­ten. Det blir mye, sær­lig med ei på slep hele da­gen. Sam­ti­dig in­ne­bæ­rer tre­nin­gen også en fri­het, og kjær­kom­men egentid, sier Lun­deBor­ger­sen.

– Hva er det du har sav­net på hånd­ball­ba­nen si­den du er vil­lig til å ut­set­te deg for alt det­te?

– Det er et spørs­mål jeg fle­re gan­ger har stilt meg selv. Egent­lig har jeg ikke sav­net noe. Men det som ble ut­slags­gi­ven­de var at jeg fikk spørs­mål om å bi­dra, sam­ti­dig som Katri­ne (Lun­de) kom­mer og jeg vet at vi får et bra lag. Dess­uten sy­nes jeg hånd­ball er utro- lig moro, sier Lun­de-bor­ger­sen.

Og for dem som måt­te lure på om hun sik­ter mot et enda mer sen­sa­sjo­nelt come­back på lands­la­get, sier hun:

– Had­de jeg fått til­bu­det, had­de jeg selv­føl­ge­lig tak­ket ja. Men det er ikke mo­ti­va­sjo­nen. Er du gal?!

Kon­sta­te­rer Kris­ti­ne Lun­deBor­ger­sen, sta­dig mer klar for opp­ga­ven med å er­stat­te lang­tids­ska­de­de Mar­ta To­mac.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Må­let mitt er ikke len­ger å være best, el­ler å få spil­le i 60 mi­n­uter. Men når jeg først har be­gynt å tre­ne igjen, så er det «all in», sier Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen, som her lø­per in­ter­val­ler sam­men med Øystein Syl­ta på Spiche­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.