Kris­tian­sand har Nor­ges rå­es­te by­mo­dell

Om Kris­tian­sand er Nor­ges vak­res­te by kan dis­ku­te­res, men mo­del­len som nå er la­get av byen skal være det yp­pers­te i na­sjo­nal måle­stokk.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe i Kris­tian­sand me­ner kom­mu­nen har fått den pe­nes­te by­mo­del­len i lan­det. Nå kan sen­trum stu­de­res ned i mins­te de­talj.

– Den er rett og slett al­de­les ny­de­lig. Vi har helt klart fått den pe­nes­te by­mo­del­len i lan­det, hev­der plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

I kjel­le­ren i Råd­hus­kvar­ta­let, un­der det «sve­ven­de» brann­tår­net, står en ry­ken­de fersk 3d-mo­dell av Kvad­ra­tu­ren og dens rand­so­ner.

Den er la­get i måle­stokk 1:1000, er 2,1x2,7 me­ter stor og har kos­tet over en halv mil­lion kro­ner.

DOMKIRKEN RAGER HØYEST

Mo­del­len er pre­sis ned til små de­tal­jer, både når det kom­mer til byg­nin­ger og na­tu­ren rundt.

– Det som slår deg er at Kris­tian­sand om­gis av så mye vann, med Vest­re Havn, Øst­re Havn og Otra. Man ser så ty­de­lig hvor­for byen ble lagt ak­ku­rat her, sier Ven­ke Moe, som er an­svar­lig for mo­dell­pro­sjek­tet.

Mo­del­len vi­ser ikke bare da­gens be­byg­gel­se, men også god­kjen­te re­gu­le­rings­pla­ner i sen­trum, mar­kert med ly­se­re far­ge:

Nye E 39 fra Gart­ner­løk­ka og vest­over, Quad­rum på jern­bane­tom­ta, sis­te del av Ny­byen, kvar­tal 2 øverst i Mar­kens, nye Fyl­kes­hu­set, Lun­de-fa­mi­li­ens ti eta­sjers pro­sjekt på Tan­gen og Ka­nal­byen.

– Du får ikke kal­de føt­ter når du ser alle pro­sjek­te­ne rea­li­sert?

– Nei, men kan­skje mo­del­len vi­ser det som vår høy­hus­ut­red­ning kon­klu­der­te med, at rand­so­ne­ne tå­ler mer ut­nyt­tel­se enn selve by- kjer­nen. Og på Tor­vet er Domkirken det høy­tra­gen­de sym­bol­byg­get, Ting­hu­set tar ald­ri lu­ven av den, sva­rer Moe.

Sis­te klar­gjø­ring gjen­står før pub­li­kum in­vi­te­res til å ta den i nær­me­re øye­syn rundt midt­en av au­gust.

LAG På LAG

Oslo-fir­ma­ets om vant an­buds­kon­kur­ran­sen skal ha brukt den mest avan­ser­te 3d-tek­no­lo­gi­en på mar­ke­det når de har fram­stilt mo­del­len.

Ved hjelp av fers­ke fly­bil­der, opp­da­ter­te kart og di­gi­ta­le fi­ler av nye pro­sjek­ter, er alt møy­som­me­lig sydd sam­men i kor­rekt ska­la i et data­pro­gram.

– Mo­del­len er så prin­tet ut i epoxy. Man tar 3d-fi­le­ne som ut­gangs­punkt, og byg­ger lag på lag med fly­ten­de ma­te­ria­le som bren­nes med la­ser, opp­ly­ser dag­lig leder Ro­bert Inge­bret­sen i Norsk 3D Ser­vice.

Med pro­sjek­to­rer og lys­set­ting i ta­ket skal mo­del­len bru­kes til di­gi­tal for­mid­ling og in­for­ma­sjon. Det skal bli en vi­su­ell pre­sen­ta­sjon som går i loop da­gen gjen­nom.

– Mo­del­len er selve ler­re­tet i en di­gi­tal for­mid­ling. Bare fan­ta­si­en set­ter gren­ser for hva vi kan in­for­me­re om, for­tel­ler plan- og byg­nings­sje­fen.

Itil­legg til­by en snor­male­far­ger kan man mar­ke­re nye ut­byg­gin­ger, tu­rist de­sti­na­sjo­ner, støy­so­ner også vi­de­re. Det­te skal fen­ge både fast­bo­en­de og tu­ris­ter.

– De fles­te er ikke så gode til å lese kart og pla­ner. Det­te er noe an­net enn å tryk­ke på en data­ma­skin. Fy­sis­ke mo­del­ler til­trek­ker folk, gjør det let­te­re å vise fram byen og for­stå hva som skjer, me­ner tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen i kom­mu­nen.

Mo­del­len ble prin­tet ut i Bel­gia, de­ret­ter er den malt for hånd.

KAN SKIFTE UT BITER

Mo­del­len be­står av man­ge de­ler på om lag 25x30 cm. Ved nye ut­byg­gin­ger kan den ak­tu­el­le bi­ten tas ut og la­ges på nytt.

Oslo og Trond­heim har lig­nen­de by­mo­del­ler, men de er noen år gam­le og ikke like avan­ser­te. Kris­tian­sands-ut­ga­ven er til­nær­met søm­løs, skjø­te­ne mind­re syn­li­ge og land­ska­pet mer hel­het­lig, om vi skal tro le­ve­ran­dø­ren.

De sis­te fem uke­ne har fire per­soner, alle kunst­ut­dan­ne­de, job­bet med ver­ket på hel­tid. De har tid­li­ge­re la­get man­ge mo­del­ler, men ikke av en hel by.

Nå skal de fri til and­re, blant an­net et par stor­byer på Vest­lan­det.

– Det har vært lære­rikt og spen­nen­de. Vi fø­ler vi har klart å vir­ke­lig­gjø­re vi­sjo­nen for pro­sjek­tet, det har nes­ten blitt bed­re enn vi had­de tenkt, sier Ro­bert Inge­bret­sen.

Fyl­kes­kom­mu­nen har bi­dratt med 100.000 kro­ner til mo­del­len, som inn­flyt­ting s gave til Kris­tian­sands på­kos­te­de ad­mi­ni­stra­sjons­sen­ter.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Mo­del­len har fått med nye E 39 vest­over fra Gart­ner­løk­ka, ny havne­gate og Quad­rum på jern­bane­tom­ta. Sør­øst­lig del av Kvad­ra­tu­ren med Aqua­ra­ma og Scan­dic By­stran­da sen­tralt i bil­det, borten­for dem bo­lig­pro­sjek­tet med 220 lei­lig­he­ter til­hø­ren­de Lun­de Hol­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.