Fi­nans­ana­ly­ti­ke­ren

Da en hel ban­de topp­folk for­lot Swed­bank til for­del for Spare­bank 1 Mar­kets, gikk Hans-erik Ja­cob­sen hel­ler til Nor­dea. Der er mil­jø­et stør­re og mer in­ter­na­sjo­nalt. Men først: som­mer­fe­rie på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Hans-erik Ja­cob­sen

– Jeg had­de fle­re mu­lig­he­ter, men valg­te Nor­dea. Det er Nor­dens størs­te in­ves­te­rings­bank, mil­jø­et er in­ter­na­sjo­nalt og har mye kom­pe­tan­se på rå­vare­in­du­stri­en. Det er man­ge flin­ke folk der, sier Hans-erik Ja­cob­sen (56).

Kris­tian­san­de­ren med opp­vekst på Heia, And­øya og Gim­le­kol­len har fulgt sitt fas­te som­mer­ri­tu­al: Han har tatt tu­ren fra Oslo i sin 34 fots Win­dy (seks timer) og låst seg inn i fe­rie­lei­lig­he­ten på La­hel­le Bryg­ge. Nå ko­ser han og fru­en (fra Bergen) seg mål­be­visst før det bæ­rer til­ba­ke til Ti­ger­sta­den og ny ar­beids­gi­ver etter 18 år hos Swed­bank.

Selv valg­te han alt­så Nor­dea, mens pro­fi­ler­te kol­le­ger som Ha­rald Mag­nus An­dre­as­sen, Ove Guse­vik, Pe­ter Her­man­rud og 15– 16 til gikk i sam­let flokk til Spare­bank 1 Mar­kets.

LAN­GE DA­GER I MAN­GE år

Hans-erik Ja­cob­sen er ikke er et navn som hø­res hyp­pig ved hes­ten i Mar­kens el­ler i Vakt­bua på Od­der­øya. I Nor­ges fi­nans­mil­jø er det imid­ler­tid svært så kjent. En rek­ke gan­ger er man­nen blitt kå­ret av Ka­pi­tal til lan­dets frems­te fi­nans­ana­ly­ti­ker på sine to spe­sial­felt: ma­te­ria­ler og luft­fart.

Bak lig­ger man­ge år med lan­ge da­ger.

– Opp klok­ken 05.30, på jobb in­nen 06.30 og hol­de på til rundt klok­ken 17.30. Det er en van­lig dag. Så blir det jo litt rei­sing for å tref­fe både be­drif­ter jeg må kjen­ne, og ikke minst kun­der. Når tu­re­ne går til and­re land, hjel­per det til å hol­de et per­spek­tiv uto­ver det nors­ke, be­mer­ker ana­ly­ti­ke­ren.

– Blir du ikke lei?

– Jeg er sim­pelt­hen bitt av ba­sil­len. Hver dag skjer det ting i verden av po­li­tisk el­ler øko­no­misk ka­rak­ter som på­vir­ker mar­ke­de­ne jeg føl­ger. Hva skjer, hva blir føl­ge­ne? Hel­dig­vis har vi as­sis­ten­ter som job­ber med in­for­ma­sjons­inn­hen­ting og hol­der i regne­ar­ke­ne. Uten dem had­de det nok blitt kje­de­lig. Flin­ke kol­le­ger og man­ge dyk­ti­ge men­nes­ker som jeg tref­fer gjør også job­ben in­ter­es­sant.

– Er det der­for du ald­ri har gjort som man­ge and­re og blitt meg­ler, for­val­ter el­ler in­ves­tor?

– Jeg tri­ves med det jeg gjør.

– KOMPETENTE FOLK

Når Fædre­lands­ven­nen inn­le­der et lett le­den­de spørs­mål om hva rå­vare- og ma­te­rial­spe­sia­lis­ten sy­nes om Sør­lan­dets pro­sess­in­du­stri, lar han seg ikke be to gan­ger.

– Det sam­me gjel­der for pro­sess­in­du­stri­en i den­ne lands­de­len som for norsk in­du­stri ge­ne­relt: Ar­beids­ta­ger­ne er svært kompetente. Dyk­ti­ge in­ge­ni­ø­rer kos­ter lite. Hva man får til av kon­ti­nu­er­lig for­bed­ring og frem­skritt in­nen helse, mil­jø og sik­ker­het, er dypt im­po­ne­ren­de. Kom­bi­na­sjo­nen av ut­dan­nings­nivå og de­di­kert in­ter­es­se er spe­si­ell for Nor­ge, fast­slår han som vet mye om det.

– In­nen luft­fart er vel suk­ses­sen noe mer be­gren­set på Sør­lan­det. Du vil­le ikke si noe om Fly­non­stop da sel­ska­pet star­tet opp. Hva med en liten be­trakt­ning i bak­spei­let?

– At jeg ikke vil­le si noe den- gang, skyld­tes at jeg ikke vil­le bli opp­fat­tet som å rak­ke ned på men­nes­ker som vå­ger å sat­se. Men kom­bi­na­sjo­nen av tra­fikk­grunn­lag, ka­pi­tal­base, bran­sjens kost­nads­nivå og ett fly gjor­de det til et dris­tig pro­sjekt. Når det er sagt: Ikke man­ge had­de tro på Bjørn Kjos og Nor­we­gi­an. Men se hva de har fått til – rik­tig­nok med et an­net tra­fikk­grunn­lag.

– FISKEBRYGGA – GURIMALLA!

Når som­mer­pra­ten etter hvert drei­er inn på Kris­tian­sand, tren­ger Ja­cob­sen ikke noe spørs­mål for å med­de­le syns­punk­ter.

– Fiskebrygga – gurimalla! Jeg vet ikke om noe an­net sted med slikt til­bud av topp­kva­li­tet sjø­mat. Oslo har det i alle fall ikke! Byen har blitt fan­tas­tisk flott. På sikt, når jeg en gang skal pen­sjo­ne­re meg, er tan­ken å bo her to som­mer­må­ne­der hvert år. Men jeg kom­mer nok ald­ri til å flyt­te fra Oslo.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Hans-erik Ja­cob­sen, kris­tian­san­der som til­hø­rer elite­styr­ken blant nors­ke fi­nans­ana­ly­ti­ke­re, har igjen dradd fra Oslo til Sør­lan­det på som­mer­fe­rie. Her er han av­bil­det i sin 12 år gam­le og 34 fot lan­ge Win­dy i Skip­per­ga­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.