Fra­værs­gren­sen har be­stått

Fra­væ­ret i den vi­dere­gå­en­de sko­len har gått be­ty­de­lig ned og fra­fal­let har ikke økt. Den om­dis­ku­ter­te fra­værs­gren­sen er en suk­sess.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Ifor­ri­ge uke la kunn­skaps mi­nis­ter Tor­bjørn R ø eI sak­sen( Høy­re) fram den fore­lø­pi­ge fa­si­ten etter ett år med fra­værs­gren­se i den vi­dere­gå­en­de sko­len. Den nå ett år gam­le inn­stram­min­gen går alt­så ut på at hvis en elev har mer enn 10 pro­sent udo­ku­men­tert fra­vær i et fag, kan ele­ven mis­te ret­ten til en vur­de­ring.

Tal­le­ne vi­ser at dags­fra­væ­ret har gått ned hele 40 pro­sent og time­fra­væ­ret har sun­ket med 33 pro­sent. Det er mye un­der­vis­nings­tid, og svært gle­de­li­ge tall. Det var imid­ler­tid knyt­tet mer spen­ning til hvor­dan fra­værs­gren­sen had­de på­vir­ket fra­fal­let. Her har kri­ti­ker­ne ment at stren­ge­re krav til opp­møte kan føre til at dår­lig mo­ti­ver­te ele­ver, el­ler ele­ver med spe­si­el­le ut­ford­rin­ger, kan falle­helt fra ut­dan­nings­lø­pet de står i. Tal­le­ne fra Ut­dan­nings di­rek­to­ra­tet vi­ser at det ikke har skjedd. De tal­le­ne har stått upå­vir­ket på ste­det hvil.

Nå kan man flyt­te fo­kus over på å fore­byg­ge at ung­dom av uli­ke grun­ner vel­ger å slut­te i den vi­dere­gå­en­de sko­le.

Det er jo ver­ken godt el­ler dår­lig nytt, men når fra­væ­ret nå går ned, kan man flyt­te fo­kus over på å fore­byg­ge at ung­dom av uli­ke grun­ner vel­ger å slut­te i den vi­dere­gå­en­de sko­le. Der er det for ek­sem­pel lo­ka­le for­skjel­ler, uten at noen har gode for­kla­rin­ger på det, og det er en ma­te­rie vi bør gri­pe tak i. Får skole­ung­dom­men vår til­strek­ke­lig til­rette­leg­ging, mo­ti­va­sjon, krav el­ler vei­led­ning for at de kla­rer å stå ut lø­pet i den vi­dere­gå­en­de ut­dan­nin­gen? Det er vik­tig for den en­kel­te ung­dom, men også vik­tig for hele vårt sam­funns­ma­ski­ne­ri­et at flest mu­lig skaf­fer seg ut­dan­ning.

Trass i dis­se tal­le­ne fin­nes det fort­satt inn­bit­te kri­ti­ke­re av fra­værs­gren­sen. Først og fremst fra ele­ve­ne selv, men også SV fort­set­ter kam­pen for­di de me­ner den en­kel­te læ­rer er best eg­net til å vur­de­re om det er grunn­lag for en ka­rak­ter­set­ting.

Det er sik­kert ele­men­ter ved fra­værs­gren­sen det er mu­lig å dis­ku­te­re og jus­te­re. For ek­sem­pel pe­ker noen på at det bru­kes uli­ke verk­tøy og løs­nin­ger for å føre fra­vær og det fø­rer til for­skjel­lig prak­sis. Og ennå sli­ter noen lege­kon­to­rer med på­gang av ele­ver som må ha syke­mel­ding.

Men be­vis­ma­te­ria­let for at fra­værs­gren­sen er en suk­sess – den la alt­så en let­tet Tor­bjørn Røe Isak­sen fram i for­ri­ge uke. Nå må vi fore­byg­ge fra­fal­let. Der står kam­pen nå.

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen H) har lagt frem tall for hvor­dan fra­værs­gren­sen har vir­ket i den vi­dere­gå­en­de sko­len. Og – den har be­stått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.