Har ikke vann­ings­po­li­ti

I Kris­tian­sand ri­si­ke­rer du bare til­snakk der­som du ikke føl­ger vann­ing s re­strik­sjo­ne­ne. I Grim­stad kan det van­ke bot.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

– Van­lig­vis plei­er vi å kom­me med en kunn­gjø­ring om re­strik­sjo­ne­ne. I år har ikke for­bru­ket ste­get så vold­somt, og vi har ikke sett et pro­blem med for­bru­ket, sier Gun­nar Ve­støl, fag­le­der ved in­ge­ni­ør­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

I Kris­tian­sand inn­fø­res det hver tår vann­ing s re­strik­sjo­ner i kom­mu­nen. Re­strik­sjo­ne­ne gjel­der fra 1. mai og ut au­gust, og gjel­der for bruk av vann­spre­der.

–Hvis det skul­le bli eks­trem­hage­van­ning, får vi ka­pa­si­tets­pro­ble­mer hvis det skul­le opp­stå en kri­se hvor vi tren­ger vann, sier Ve­støl.

LEKER IKKE POLITI

Når du kan vanne i Kris­tian­sand, ut­går fra hva slags hus­num­mer du har. Blir du tatt i å vanne på feil dato, er straf­fen en løf­tet peke­fin­ger og en på­min­nel­se.

– Vi går ikke rundt og leker politi. Av og til er det na­bo­er som mel­der inn om ulov­lig vann­ing, men vi har in­gen fas­te kon­trol­ler. Blir folk tatt, vil de få be­skjed om å ret­te seg etter reg­le­ne, sier Ve- støl, og til­føy­er:

– Det fore­lig­ger in­gen bø­ter. Re­strik­sjo­ne­ne er en opp­ford­ring, og inn­tryk­ket er at folk flest føl­ger dem.

RI­SI­KE­RER BØ­TER

I Grim­stad kom­mu­ne er hånd­he­vin­gen av re­strik­sjo­ne­ne an­ner­le­des. Svein Flo, en­hets­le­der for kom­mu­nal­tek­nisk, for­tel­ler de sen­der ut folk for å kon­trol­le­re at for­bu­det blir holdt. De ser sta­dig folk som van­n­er når de ikke skal.

– De får be­skjed om å hol­de re­strik­sjo­ne­ne som er satt. Hvis det skul­le gjen­ta seg, ri­si­ke­rer de å bli bøte­lagt, sier en­hets­le­de­ren, som ikke kjen­ner til hvor stor bot det er snakk om.

Iføl­ge abon­ne­ments­av­ta­len for vann og av­løp i kom­mu­nen, vil ge­by­ret bli satt til en sum per over­tre­del­se til­sva­ren­de 50 pro­sent av abon­nen­tens år­li­ge abon­ne­ments­ge­byr for vann.

– Folk flest føl­ger der­imot an­mod­nin­ge­ne. Med sank­sjo­ne­ne har vi mu­lig­he­ten til å gjø­re noe med det hvis det skul­le bli et pro­blem, sier Flo.

STENGER KRANEN

I Lil­le­sand kom­mu­ne er det ikke inn­ført et bøte­sys­tem. Kjell At­le Thor­bjørn­sen, fag­le­der for vann og av­løp i Lil­le­sand kom­mu­ne, opp­ly­ser der­for at brudd på vann­ing s re­strik­sjo­ne­ne ikke­straf­fes med ge­by­rer. De gjen­nom­fø­rer li­ke­vel kon­trol­ler.

–Vi dri­ver­kon­troll­virk­som­het hvor vi kjø­rer rundt og sjek­ker at re­strik­sjo­ne­ne blir fulgt. Opp­da­ger vi noen som bry­ter for­bu­det, sten­ges kranen, og vi in­for­me­rer om re­strik­sjo­ne­ne, sier fag­le­de­ren.

I Lil­le­sand er det ikke lov til å vanne med spre­de­re el­ler per­fo­rer­te slan­ger. Thor­bjørn­sen an­slår at en spre­der bru­ker om­kring tu­sen li­ter vann i ti­men.

– For­bru­ket er om­trent dob­belt så høyt nå enn i en nor­mal­si­tua­sjon. Der­for må vi ha re­strik­sjo­ner, sier Thor­bjørn­sen.

– VÆR OBS

Også i Søg­ne er det in­for­mert om vann­ing s re­strik­sjo­ner.

– For oss er ikke vann­for­bru­ket et pro­blem, men vi prø­ver å være føre var. Vi vet for­bru­ket om som­mer­en plei­er å sti­ge, sier Ra- je­ev Se­hj­pal ved in­ge­ni­ør­ve­se­net i Søg­ne kom­mu­ne.

De har pla­ner om å kon­trol­le­re at re­strik­sjo­ne­ne blir fulgt, men fore­lø­pig ber de pub­li­kum om å være obs på hver­and­re.

– Hvis folk ser at noen van­n­er når de ikke skal, kan de gjer­ne min­ne hver­and­re om reg­le­ne. Det er helst det vi også gjør når vi er ute og sjek­ker, sier Se­hj­pal, og leg­ger til:

– Det er uan­sett ikke po­eng i å vanne midt på da­gen når det ikke er lov. Da for­dam­per bare van­net.

ARKIVFOTO

Kom­mu­ner på Sør­lan­det opp­ford­rer til bruk av hånd­hold­te slan­ger når ha­gen skal van­n­es.

FOTO: NTB SCANPIX

I Lil­le­sand er det lov til å vanne med kan­ne el­ler hånd­holdt hage­slan­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.