Kjem­per for buss­bil­let­ter til ti kro­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

I Ro­ga­land økte an­tall pas­sa­sje­rer med før­ti pro­sent da bil­lett­pri­se­ne ble re­du­sert til ti kro­ner.

Miljø­par­ti­et de Grøn­ne prø­ver å få fler­tall for en lig­nen­de ord­ning i Kris­tian­sand.

Pro­sjek­tet på Hauga­lan­det i Ro­ga­land skal iføl­ge en rap­port ha ført til at folk drop­pet bi­len og tok bus­sen i ste­det.

– Når du ser på tal­le­ne fra Hauga­lan­det, så vi­ser det seg at syt­ti pro­sent av de nye pas­sa­sje­re­ne var folk som el­lers vil­le ha tatt bi­len. Det­te er ak­ku­rat den type virke­mid­ler vi tren­ger for å nå må­le­ne i by­miljø­av­ta­len, sier Mi­ra Svart­nes Thor­sen som sit­ter i by­sty­ret i Kris­tian­sand for miljø­par­ti­et.

By­miljø­av­ta­len er en av­ta­le som fyl­ke og kom­mu­ne skal inn­gå med sta­ten. Kris­tian­sand skal ikke ha vekst i bil­tra­fik­ken og får til gjen­gjeld stat­li­ge pen­ger til trans­port­til­tak.

Thor­sen har tatt opp sa­ken med ord­fø­rer Ha­rald Fur­re i et skrift­lig spørs­mål som ble sendt inn før de nye bil­lett­pri­se­ne ble kjent. Parti­kol­le­ga Bir­te Si­mon­sen har tatt opp sam­me spørs­mål i fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der.

TVILER På EFFEKTEN

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re tviler på at la­ve­re pri­ser er rett virke­mid­del hvis må­let er at folk skal vel­ge bus­sen fram­for bi­len. Det kom­mer fram i et svar som ble sendt ut til po­li­ti­ker­ne i by­sty­ret 7. juli.

– Na­sjo­nal og in­ter­na­sjo­nal forsk­ning vi­ser stort sett det sam­me, at re­du­ser­te be­ta­lings­sat­ser er et lite eg­net til­tak for å få folk til å la bi­len stå til for­del for kol­lek­tiv­trans­port, skri­ver han i sva­ret.

Fur­re vi­ser blant an­net til for­søk med gra­tis buss. Her kom det fram at det er per­soner som el­lers vil­le ha syk­let, gått el­ler ikke reist i det hele tatt som tar bus­sen. Må­let med kol­lek­tiv­sat­sin­gen er der­imot at folk skal byt­te ut bil med buss el­ler and­re fram­komst­mid­ler.

– Vi vet at det­te spørs­må­let sta­dig kom­mer opp i den po­li­tis­ke de­bat­ten, så vi har be­nyt­tet an­led­nin­gen til å gå grun­dig inn i det­te. Det vi ser er at til­ta­ket vil gi økt tra­fikk, men det er alt­så folk som el­lers vil­le ha gått el­ler syk­let. Da kom­mer vi ikke vi­de­re med null­vekst­må­let, sier Fur­re til Fædre­lands­ven­nen.

Fur­re me­ner der­for at re­gio­nen må stå fast på da­gens stra­te­gi som er økt fre­kvens.

– Jeg me­ner der­for at vi bør bru­ke res­sur­ser på det vi vet vir­ker, nem­lig å øke an­tal­let buss­av­gan­ger, sam­ti­dig som vi blant an­net øker bom­pen­ge­ne og byg­ger ut in­fra­struk­tur for gå­en­de og syk­len­de, skri­ver han i sitt svar.

Mi­ra Svart­nes Thor­sen er på sin side ikke for­nøyd med sva­ret. De vil job­be vi­de­re med å re­du­se­re buss­pri­se­ne.

– Jeg sy­nes det­te er en vel­dig gam­mel ar­gu­men­ta­sjon. Ord­fø­re­ren er opp­tatt av fakta og em­pi­ri og tal­le­ne fra Hauga­lan­det vi­ser at vel­dig man­ge av de nye pas­sa­sje­re­ne var folk som el­lers vil­le ha tatt bil. Nå har vi sat­set på økt fre­kvens i tjue år, og det er kan­skje på tide å prø­ve noe nytt, sier Thor­sen.

USIKKER EFFEKT

Ha­rald Fur­re sva­rer at det på Hauga­lan­det også ble gitt et bed­re buss­til­bud. Der­for kan man ikke være sik­ker på om det var bed­re buss­til­bud el­ler la­ve­re pri­ser som før­te til at folk lot bi­len stå.

– Fram­over skal buss­til­bu­det i Kris­tian­sand dob­les. Hvis ikke det vir­ker, kan vi hel­ler prø­ve med and­re til­tak. Men per i dag kan jeg ikke se at det er la­ve­re pri­ser som skal til, sier Fur­re.

I fyl­kes­tin­get svar­te også fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man (H) at han var skep­tisk til om la­ve­re pri­ser vil­le ha noen effekt. Han har li­ke­vel sendt for­sla­get over til sty­ret i Ag­der kollektivtrafikk og bedt dem gjø­re en vur­de­ring.

FOTO: KJETIL REITE

I Ro­ga­land økte an­tall pas­sa­sje­rer med før­ti pro­sent da bil­lett­pri­se­ne ble re­du­sert til ti kro­ner. Miljø­par­ti­et vil ha en lig­nen­de ord­ning i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.