Skal for­tel­le hvor­for Hil­la­ry Clin­ton tap­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ALF OLE ASK

Hil­la­ry Clin­tons valg­kamp­sjef John Podesta kom­mer til Aren­dal­s­uka. Der skal han for­tel­le hvor­for Hil­la­ry Clin­ton tap­te val­get og hva som skjer med miljø­po­li­tik­ken i USA.

– Det er in­gen tvil om at John

Podesta blir ho­ved­at­trak­sjo­nen un­der Aren­dal­s­uka, som star­ter 14. au­gust, sier le­de­ren for pro­gram­ko­mi­te­en, Øystein Dju­pe­dal, til Af­ten­pos­ten.

Se­nest i hel­gen var den tid­li­ge­re valg­kamp­sje­fen til Hil­la­ry Clin­ton mål for pre­si­dent Do­nald Trumps twit­ter­mel­din­ger.

Trump på­sto at alle un­der G20 snak­ket om Podesta og hans rol­le i den rus­sis­ke hack­er­skan­da­len i for­bin­del­se med val­get. Podesta fikk sin e-mail­kon­to hack­et. Wi­kile­aks of­fent­lig­gjor­de mel­din­ge­ne som ikke ak­ku­rat var po­si­ti­ve for Clin­ton-kam­pan­jen.

Den tid­li­ge­re valg­kamp­le­de­ren til Hil­la­ry Clin­ton og stabs­sje­fen til pre­si­dent Bill Clin­ton, be­fant seg på al­les lep­per da hans per­son­li­ge e-pos­ter ble hack­et un­der valg­kam­pen. Wi­kile­aks spred­te mel­din­ge­ne som av­slør­te in­ter­ne for­hold i Clin­ton-kam­pan­jen.

Un­der G20 mø­tet var igjen mis­tan­ken om rus­sisk hack­ing og på­virk­ning av Usa-val­get tema. Blant an­net på mø­tet mel­lom pre­si­den­te­ne Vla­di­mir Pu­tin og Do­nald Trump.

VIK­TIG KLIMAPOLITIKER

Det er Miljø­stif­tel­sen Bel­lo­na som har fått den ame­ri­kans­ke toppo­li­ti­ke­ren til det år­li­ge po­li­tis­ke stev­net i sør­lands­byen. Bel­lo­na-leder Fre­de­ric Hau­ge sier at det­te er en per­son det er vel verdt å lyt­te til. Bel­lo­na-le­de­ren har kjent Podesta i fle­re år.

– Han var en sen­tral råd­gi­ver for pre­si­dent Ba­rack Oba­ma, ikke minst i klima­spørs­mål. Det­te er en po­li­tikk som Do­nald Trump har brutt med. Podesta kan gi et vik­tig bi­drag til å for­stå hva som skjer etter at USA har truk­ket seg fra Pa­ris-av­ta­len, sier Hau­ge, som leg­ger til at det ikke er satt noen be­grens­nin­ger for hvil­ke te­ma­er Podesta skal snak­ke om.

Da Podesta i fe­bru­ar 2015 for­lot Oba­mas ind­re sir­kel for å byg­ge opp Hil­la­ry Clin­tons kam­pan- je, skrev The Washing­ton Post at han had­de vært helt sen­tral for å set­te dags­or­den for Oba­mas and­re pre­si­dent­pe­rio­de.

Podesta, som blant an­net er grunn­leg­ger av tanke­smi­en Cen­ter for Ame­ri­can Pro­gress, har vært stabs­sjef for Bill Clin­ton, hatt sen­tra­le po­si­sjo­ner som råd­gi­ver for Ba­rack Oba­ma og le­det Hil­la­ry Clin­tons valg­kamp. En valg­kamp som kjent end­te med at hun fikk flest stem­mer, men tap­te vik­ti­ge del­sta­ter som gjor­de Trump til pre­si­dent. For alle nors­ke po­li­ti­ke­re som er midt i en valg­kamp, vil inn­sikt i Clin­ton-kam­pan­jen være ver­di­fullt.

MAN­GE TOPPNAVN

Øystein Dju­pe­dal sier det na­sjo­na­le pro­gram­met for årets uke i Arendal er spek­ket med toppnavn, men at man har mang­let et in­ter­na­sjo­nalt toppnavn. Det får man nå. Uken åp­ner med en tv­sendt parti­le­der­de­batt. Den inn­le­der valg­kam­pen foran høs­tens stor­tings­valg. Årets Aren­dal­s­uka blir det størs­te ar­ran­ge­men­tet i ukens seks­åri­ge his­to­rie.

NRK skal sen­de ma­ga­si­net Urix fra Aren­dal­s­uka, hvor også John Podesta skal del­ta.

FOTO: NTB SCANPIX

John Podesta le­det Hil­la­ry Clin­tons valg­kam­pan­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.