Er in­ne på Stor­tin­get i ny me­nings­må­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Miljø­par­ti­ets parti­ve­te­ran Bir­te Si­mon­sen (69) kan kom­me på Stor­tin­get hvis par­ti­et kla­rer sperre­gren­sen.

I en ny me­nings­må­ling i VG, kla­rer Miljø­par­ti­et De Grøn­ne å kom­me over sperre­gren­sen og får syv re­pre­sen­tan­ter. VG har også la­get en pro­gno­se over hvil­ke fyl­ker de syv re­pre­sen­tan­te­ne kom­mer fra.

I den­ne over­sik­ten er Bir­te Si­mon­sen in­ne fra Vest-ag­der på ut­jev­nings­man­dat. Hun sit­ter i dag i fyl­kes­tin­get, og har lang farts­tid fra by­sty­ret i Kris­tian­sand. Hun har vært en­ga­sjert i lo­kal­po­li­tik­ken i Kris­tian­sand si­den 70-tal­let og var med å stif­te par­ti­et i 1988.

– Det er vans­ke­lig å vite hvil­ken vei det­te går. Men det­te vi­ser at hver enes­te stem­me tel­ler, sier Bir­te Si­mon­sen.

UKLART

I dag er Odd Om­land (Ap) in­ne på Stor­tin­get på ut­jev­nings­man­dat, mens SVS Alf Hol­me- lid had­de plas­sen i for­ri­ge pe­rio­de. På noen av de se­ne­re må­lin­ge­ne har også SVS Mai­li Steiro Trons­moen hatt plas­sen.

Bir­te Si­mon­sen nev­ner sat­sing på tog som en av de vik­tigs­te sa­ke­ne par­ti­et vil kjem­pe for i Vest-ag­der.

– Det har jo vist seg at man kan byg­ge vei mye ras­ke­re enn plan­lagt. Da må det også være mu­lig å byg­ge ut tog på sam­me måte, sier Bir­te Si­mon­sen.

REGJERINGSMAKT

Hvis Miljø­par­ti­et de Grøn­ne kom­mer inn med sju re­pre­sen­tan­ter, vil de også kun­ne av­gjø­re hvem som blir stats­mi­nis­ter i Nor­ge etter val­get. De har til nå ikke gått ut med om det vil være Er­na Sol­berg el­ler Jo­nas Gahr Stø­re. Men de har sagt at de kun vil sam­ar­bei­de med en re­gje­ring som ikke vil ha olje­le­ting i nes­te pe­rio­de.

– Vi øns­ker en re­gje­ring som pe­ker i rik­tig ret­ning, men in­gen av de to sto­re sva­rer på det, sier Si­mon­sen.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Bir­te Si­mon­sen er også i år topp­kan­di­dat for Miljø­par­ti­et De Grøn­ne i Vest-ag­der. Bil­det er fra 2013 da hun fort­satt satt i by­sty­ret i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.