Blod­mat og rømme­grøt på mat­fes­ti­val

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Matmarknad num­mer 23 på Ose ble av­vik­let i hel­ga med et par tu­sen gjes­ter til bords.

– Me­ny­en er den sam­me som den all­tid har vært, smil­te sjefskok­ke Solveig Ose – speke­mat, se­tes­dals­sup­pe, rømme­grøt, kom­per og kurv.

– Kurv er blod­mat og gans­ke så spe­si­elt for Nor­ge. Hva er opp­skrif­ten?

– Hjer­te, lun­ger, ny­rer, le­ver, fett og blod av sau­en. Du tren­ger en li­ter blod til inn­ma­ten av en sau. Til den­ne hel­gen har vi la­get 50 li­ter kurv og brukt 25 kilo fett. Det­te er feit og god mat som du ikke bør spi­se for ofte, sier Solveig Ose.

NES­TEN SOM I MEXICO

– Blant de man­ge som kos­te seg med blod­mat var Elie­zer Ivan Men­dez Con­tre­ras fra Mexico, vall­døl på fem­te året, sam­men med kona Mo­na Våge Bjør­gum og bar­na Ar­ne Elie­zer (9), Hilde­gunn Aur­ora (6) og Ailo (7 mnd). Alle nøt de tra­di­sjons­kost med kom­per og blod­mat.

– Kurv lig­ner på en rett vi spi­ser i Mexico som blant an­net inne­hol­der hjer­te og tun­ge, sier Elie­zer Ivan.

Selv dyr­ker de po­te­ter, gul­røt­ter og ur­ter på Bjør­gum gard. Snart skal de plan­te fle­re frukt­rær, slik at om noen år har de også stand un­der mat­fes­ten her.

NÆR 50 STANDS

Mat og er­næ­ring står selv­sagt i høy­se­tet un­der Mat­mark­na­den på Ose, men her er mye an­net å se for pub­li­kum også. I år var det nær 50 stands i bygde­byen med seks fast­bo­en­de vin­ters­tid.

Blant speke­pøl­ser, lap­per, vaf­ler, saft fra gran­skudd, hon­ning, feta­ost og oli­ven var det an­tik­vi­te­ter og snurrepi­pe­ri­er, tre­sløyd, reins­dyr­skinn, gull­smyk­ker og se­tes­dalskof­ter. Her var to­ner fra coun­try­mu­sikk på cd og fele­spill og danse­opp­tre­den fra Kul­tur­pa­trul­ja i Se­tes­dal.

OLI­VEN OG RØMME­GRØT

– Pub­li­kum har vir­ke­lig fått øyne­ne opp for ita­li­ens­ke os­ter og oli­ven, smil­te Gab­ri­el fra Ita­lia og ser­ver­te smaks­prø­ver til folk som stop­pet opp ved bo­den hans. Ita­lie­ner­ne kom til Ose for førs­te gang i fjor, og det­te ga mer­smak hos se­tes­dø­le­ne skal vi tyde salgs­køen rett.

Lør­dags­kvel­den ble Mat­mark­na­den på Ose av­slut­tet med dans i grende­hu­set.

– Og så blir det vel matmarknad igjen nes­te år også, Solveig Ose?

– Klart det. Jeg gir meg i alle fall ikke før vi har fei­ret 25-års­ju­bi­le­um, smi­ler hun og leg­ger enda en por­sjon fra de 120 ki­lo­ene med rømme­grøt på en tal­ler­ken.

ALLE FOTO: JOHS. BJØRKELI

Elie­zer Ivan Men­dez Con­tre­ras, Hilde­gunn Aur­ora, Ar­ne Elie­zer, Mo­na Våge Bjør­gum og ves­le Ailo nøt blod­ma­ten og kom­pe­ne sam­men med hundre­vis av and­re gjes­ter un­der Mat­mark­na­den på Ose i hel­ga.

– Jeg bare rø­rer jeg, sa Olav Nome­land. Han viss­te ikke at det var hele 120 kilo rømme­grøt un­der om­rø­ring da det var mat­fest den­ne hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.