Ve­ge­tar­ma­ten kap­rer plass på gril­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Nå er det enk­le­re for veggi­se­ne å kas­te et par pøl­ser el­ler en bur­ger på gril­len.

For førs­te gang er det nem­lig mu­lig å kjø­pe ve­ge­ta­ris­ke grill­pøl­ser- og bur­ge­re i så godt som alle de sto­re bu­tikkje­de­ne.

– Bed­re til­bud i mat­vare­bu­tik­ke­ne er ve­ge­ta­ria­ne­res drøm, jub­ler Pål W. Thor­bjørn­sen i Norsk Ve­ge­tar­for­ening.

Ve­ge­ta­ria­ner og ma­t­en­tu­si­as­ten Si­mon Thor­sen (23) sier seg enig.

– Men­nes­ker er all­tid ute etter en en­kel ut­vei. At det er let­te­re å få tak i kjapp grill­mat for ve­ge­ta­ria­ne­re er ikke dumt.

OVER 100 000 SOLGT

Coop har solgt 126.0000 pak­nin­ger med ve­ge­tar­grill­mat til en ver­di av fire mil­li­ar­der kro­ner si­den de lan­ser­te grill­sor­ti­men­tet i mars. Det for­tel­ler Ha­rald Kris­ti­an­sen, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef for Coop Nor­ge.

– Vi lan­ser­te veg­gis­grill­bur­ger al­le­re­de i fjor. I pe­rio­der solg- te vi fak­tisk mer veg­gis­bur­ge­re enn van­lig bur­ge­re, så vi ser en helt klar trend hvor fle­re og fle­re av våre kun­der øns­ker å tes­te ut ve­ge­tar på gril­len. Ikke bare i form av grønn­sa­ker, men i form av pøl­ser og bur­ge­re.

Der­for har Coop ut­vi­det til­bu­det enda mer og har i til­legg til grill­bur­ge­re lan­sert ve­ge­ta­ris­ke grill­pøl­ser.

– Det har vært et hull i mar­ke­det her. Det be­tyr ikke at det nød­ven­dig­vis har blitt fle­re ve­ge­ta­ria­ne­re, men at fle­re er opp­tatt av å ha et par kjøtt­frie da­ger.

ØKT LANSERING

Ni­na Horn Hyn­ne, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver for Nor­ges­grup­pen, for­tel­ler at det ald­ri har vært fle­re uli­ke ve­ge­tar­grill­pro­duk­ter i bu­tikk enn i år.

– Det har blitt lan­sert vel­dig man­ge nye pro­duk­ter. Vi økt dis­tri­bu­sjo­nen slik at de er å fin­ne i vel­dig man­ge fle­re bu­tik­ker nå enn tid­li­ge­re.

Kje­der som KIWI, Bunn­pris, Meny, Spar og Jo­ker er med­lem av Nor­ges­grup­pen.

– I fjor had­de vi in­gen ve­ge­tar­pro­duk­ter for grill­se­son­gen, men i år tok vi inn de førs­te pro­duk­te­ne på test i ut­valg­te Oslo- bu­tik­ker, for­tel­ler Nora Mi­le Hel­ge­sen, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i KIWI.

Et knip­pe spise­ste­der med ve­ge­tar­ret­ter

Til­ste­de mat og mer:

● Mar­kens­gate

29. Har en ho­ved­sa­ke­lig ve­gansk og ve­ge­ta­risk meny.

● Mar­kens­gate 15 Ta­pas­res­tau­rant som skal ha mye ve­gan og ve­ge­tar.

● Råd­hus­ga­ten 10. Skal ha blant an­net ve­getar­bur­ger og and­re ve­ge­ta­ris­ke ret­ter.

● Rav­ne­dals­vei­en 34. Til­byr ve­ge­ta­risk bur­ger

● Od­der­øya 3. øko­lo­gisk kafe som skal til­by ve­ge­ta­risk mat.

● Mar­viks­vei­en 2B Til­byr man­ge ve­ge­ta­ris­ke ret­ter.

● Dron­nin­gens gate 10. Skal ha mye for­skjel­lig ve­ge­ta­risk mat å vel­ge imel­lom.

● Gra­va­na 26. Skal ha ve­ge­ta­risk mat med en mek­si­kansk vri.

● Gyl­den­løvs­gate 1c. Til­byr ve­ge­tar­sand­wich­er.

● Råd­hus­gata 10. Skal til­by soy­a­melk i kaf­fen.

● Toll­bod­gata 2. Skal kun­ne til­by fle­re ve­ge­tar/ve­gan­ret­ter med valg­fri saus.

● Toll­bod­gata 2. Har en­kel­te ve­ge­ta­ris­ke ret­ter.

● Vest­re strand­gate 26. Skal ha fle­re ve­ge­ta­ris­ke og ve­gans­ke ret­ter på me­ny­en. En­kel­te ikke-ve­ge­ta­ris­ke ret­ter skal også kun­ne la­ges ve­ge­ta­risk.

● Mar­kens­gt. 6 Har man­ge ve­ge­tar­ret­ter og minst en ve­gansk mat­rett.

● Ves­ter­vei­en 2 Skal blant an­net ha veg­gis­bur­ger og la­sag­ne.

● Kil­de: Norsk ve­ge­tar­for­ening

Le Mon­de: Jo­nas B Gun­der­sen: Cafe Ge­ne­ra­len: Vakt­bua: In­di­an Ocean Tando­ori: Kath­man­du Tha­li Res­tau­rant: Ami­gos: Kjøk­ken­ska­pet: Lau­ras Coffe­e­bar: Le’s Kitch­en: Lil­le Istan­bul: Lo­tus: Mot­her In­dia: Sam­sen:

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ben­ja­min T. Do­gan spådde for fem år si­den at plantebasert kosthold vil­le bli tren­dy. Da star­tet han opp Til­ste­de mat og mer i Mar­kens­gate sam­men med Jen­ny Myl­ly og Jose­fin Andrén.

FOTO: COOP NOR­GE

En sopp­bur­ger, bøn­ne­bur­ger el­ler ki­kert­bur­ger kan ved førs­te øye­kast seg ut som en helt «van­lig» stor­fe­bur­ger. Nå er de let­te­re til­gjen­ge­lig i bu­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.