Stil­le etter at vå­pen­hvi­le tråd­te i kraft

Ob­ser­va­tø­rer mel­der om tau­se vå­pen de førs­te ti­me­ne etter at vå­pen­hvi­len som USA og Russ­land for­hand­let fram for det sør­li­ge Syria, tråd­te i kraft søn­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Vå­pen­hvi­len som ble av­talt av USAS pre­si­dent Do­nald Trump og hans rus­sis­ke kol­le­ga Vla­di­mir Pu­tin i Ham­burg den­ne uka, er det førs­te for­sø­ket fra USAS side på å sam­ar­bei­de med Russ­land om Syria. Den tråd­te i kraft søn­dag klok­ka 12 lo­kal tid (klok­ka 11 norsk tid).

– Jeg ser det­te som det førs­te teg­net på at vi kan sam­ar­bei­de i Syria, sa USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Tillerson i Ham­burg.

Vå­pen­hvi­len om­fat­ter tre pro­vin­ser i det sør­vest­li­ge Syria, og en ob­ser­va­tør i om­rå­det mel­der at våp­ne­ne har vært stil­le etter at den tråd­te i kraft.

LITEN OPTIMISME å SPORE

Men op­ti­mis­men om den nye vå­pen­hvi­len er li­ke­vel ikke stor. En rek­ke vå­pen­hvi­ler er tid­li­ge­re av­talt i den seks år lan­ge kri­gen i Syria, men in­gen av dem har vart len­ge.

Ame­ri­kansk­støt­te­de opp­rø­re­re, sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ker og IS kjem­per alle om kon­trol­len over de sør­li­ge de­le­ne av Syria.

Vå­pen­hvi­len, som også Jor­dan har bi­dratt til, har blant an­net som mål å ska­pe ro langs Sy­rias gren­ser til Jor­dan og Is­rael. Den skal også åpne for hu­ma­ni­tær bi-

❞ Jeg ser det­te som det førs­te teg­net på at vi kan sam­ar­bei­de i Syria. REX TILLERSON,

stand til om­rå­det, og for at flykt­nin­ger i Jor­dan kan ven­de hjem.

Vå­pen­hvi­len om­fat­ter ikke IS.

UKLARHETER

Det er ikke klart hvor­dan det sy­ris­ke re­gi­met for­hol­der seg til vå­pen­hvi­len, og det er hel­ler ikke klart om den om­fat­ter byen Da­raa, der opp­rø­ret mot Bashar alAs­sad star­tet for seks år si­den.

Re­gi­met inn­før­te sin egen en­si­di­ge vå­pen­hvi­le man­dag, men kam­pe­ne har li­ke­vel fort­satt i lø­pet av uka som gikk. Rett før vå­pen­hvi­len tråd­te i kraft, bom­bet re­gi­mets fly Da­raa, mens he­li­kopt­re slapp tønne­bom­ber i den sam­me byen, iføl­ge Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights.

Re­gi­met har ikke kom­men­tert den nye vå­pen­hvi­len, og den ble ikke blitt nevnt i sy­risk stat­lig TV søn­dag. Avi­sa Al-watan skri­ver imid­ler­tid at den sy­ris­ke re­gje­rin­gen er kon­sul­tert om vå­pen­hvi­len. USAS uten­riks­mi­nis­ter

IS­RAEL STØTTER

Is­rael ut­tryk­ker støt­te til vå­pen­hvi­len så len­ge den ikke in­ne­bæ­rer at irans­ke el­ler rus­sis­ke styr­ker ut­plas­se­res langs Is­ra­els gren­se til Syria.

Is­rael har man­ge gan­ger in­sis­tert på at lan­det ikke vil ak­sep­te­re en per­ma­nent iransk til­stede­væ­rel­se i Syria, og har fle­re gan­ger bom­bet vå­pen­for­sen­del­ser på vei gjen­nom Syria fra Iran til Hiz­bol­lah i Li­ba­non.

Den ny­es­te vå­pen­hvi­len inn­fø­res i kjøl­van­net av en av­ta­le om sik­re so­ner i Syria som Russ­land og Tyr­kia ble eni­ge om i for­hand­lin­ger i Ka­sakh­stan. Par­te­ne for­hand­ler ennå om de­tal­je­ne, og av­ta­len er ikke iverk­satt.

SKEP­TISK OPPOSISJON

En de­le­ga­sjon med op­po­si­sjons­grup­pe­rin­ger ut­tryk­te før av­ta­len om vå­pen­hvi­len i Sør-syria ble kunn­gjort, sin skep­sis til hem­me­li­ge for­hand­lin­ger de selv ikke er del i, og til se­pa­ra­te sik­re so­ner som de me­ner ska­per split­tel­se i lan­det.

Den nye vå­pen­hvi­len trer i kraft da­gen før en ny run­de med FNspon­se­de for­hand­lin­ger star­ter i Genè­ve. For­vent­nin­ge­ne om re­sul­ta­ter i Genè­ve er ikke sto­re, men en Fn-tje­neste­mann sier at vå­pen­hvi­len kan ska­pe et po­si­tivt mo­men­tum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.