24-årig mann sik­tet for draps­for­søk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 24 år gam­mel norsk mann er sik­tet for draps­for­søk etter at fire per­soner ble skutt ved ute­ste­det Blå i Oslo, opp­ly­ser po­li­ti­et.

– Det er en per­son som er på­gre­pet og sik­tet for draps­for­søk. Han er i dia­log med sin for­sva­rer, og vi hå­per å kom­me i gang med av­hør så raskt som mu­lig, sier sjef for al­vor­lig kri­mi­na­li­tet i Oslo, Gre­te Li­en Met­lid, til NTB. Man­nens ad­vo­kat er Tor Even Gjen­dem.

Sik­te­de er en 24 år gam­mel mann fra Oslo. Han set­tes ikke i sam­men­heng med and­re mil­jø­er, men er kjent for po­li­ti­et fra før. 24-årin­gen vil frem­stil­les for fengs­ling tid­ligst man­dag el­ler tirs­dag, opp­ly­ser Met­lid.

I en presse­mel­ding søn­dag kveld opp­lys­te po­li­ti­et at for­an­led­nin­gen til hen­del­sen så ut til å være at den an­tat­te gjer­nings­man­nen ble bedt om å for­la­te ute­ste­det. Met­lid be­kref­ter at de etter­fors­ker en hen­del­se kort tid før skud­de­ne ble av­fyrt.

– Vi kom­mer til­ba­ke til hen­del­sen, men vil av­høre den på- grep­ne samt fle­re vit­ner. Vi har ikke noen opp­lys­nin­ger som ty­der på at det var en an­nen re­la­sjon mel­lom gjer­nings­man­nen og de skad­de enn at det var en hen­del­se kort tid i for­kant, sier hun.

BESLAGLA VÅ­PEN

Man­nen ble på­gre­pet på vei bort fra ute­ste­det og po­li­ti­et beslagla et vå­pen. Fore­lø­pig har ikke po­li­ti­et noen opp­lys­nin­ger om hvor­for 24-årin­gen had­de et vå­pen. Iføl­ge VG er det snakk om en pis­tol.

– Vi vet enda ikke hvor vå­pe­net kom­mer fra, men det er en sen­tral del av etter­forsk­nin­gen, sier Met­lid.

Hun be­kref­ter sam­ti­dig at det ikke er snakk om kri­tis­ke el­ler vel­dig al­vor­li­ge ska­der for ver­ken de to dør­vak­te­ne, den an­sat­te el­ler gjes­ten ved Blå som ble truf­fet av skud­de­ne.

I til­legg til dis­se for­tel­ler hun at po­li­ti­et også har vært i kon­takt med to kvin­ner som kan ha fått let­te­re ska­der av ku­le­ne som har spret­tet til­ba­ke.

OPPTIL ÅTTE SKUDD

De førs­te mel­din­ge­ne gikk ut på at sky­tin­gen skjed­de in­ne på Blå. Se­ne­re ble det be­kref­tet at epi­so­den skjed­de uten­dørs, i mel­lom­gan­gen mel­lom Blå og In­gen­steds.

Inn­sats­le­der Han­ne Nord­ve sier til Af­ten­pos­ten at det at det ble av­fyrt fle­re skudd i inn­gangs­par­ti­et.

Po­li­ti­et kom imid­ler­tid raskt til ste­det etter­som de be­fant seg i nær­he­ten i for­bin­del­se med en trus­sel­sak da mel­din­ge­ne om skud­de­ne kom.

Po­li­ti­et la ut den førs­te mel­din­gen om sky­tin­gen på Twit­ter klok­ken 2.30 natt til søn­dag.

HIPHOP-OPP­TRE­DEN

Kon­sert- og skjenke­ste­det i Bren­neri­vei­en åp­net i 1998 og lig­ger i et gam­melt in­du­stri­lo­ka­le, tvers over el­ven i den ned­re de­len av Grü­ner­løk­ka.

Lør­dag kveld spil­te den ame­ri­kans­ke hipp-hop-ar­tis­ten Kool G Rap på Blå. Det var hans førs­te opp­tre­den i Nor­ge noen­sin­ne. Kon­ser­ten var en del av ar­ran­ge­men­tet Club Juicy, med Dj-ene Chris Stal­lion og Pat­ski Lo­ve.

FOTO: NTB SCANPIX

Po­li­ti­et uten­for ute­ste­det Blå, der fire per­soner skal ha blitt skutt natt til søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.