11.000 sjø­mil lang tur fra Tai­wan til Sør­lan­det

M/V Alpha som ble kjøpt i Tai­wan av sør­lands­fis­ke­re, har lagt bak seg 7800 nau­tis­ke mil på sin ferd mot nord. Vi møtte trå­le­ren i hav­na i Val­let­ta.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Det har vært en vel­dig fin tur så langt. In­gen pro­ble­mer i det hele tatt, sier skip­per Bart Hak­ze i sel­ska­pet Red­wise. Et selskap som trans­por­te­rer og be­man­ner skip for opp­drags­gi­ve­re som ikke har tid el­ler res­sur­ser til å gjø­re det selv.

Som Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re har skre­vet ble Alpha kjøpt av det sør­lands­ei­de fiskeri­sel­ska­pet Bris AS i vår for 23 mil­lio­ner. Ha­ken var at ski­pet lå 11.000 nau­tis­ke mil unna sør­lands­kys­ten og der­med måt­te ut på en to må­ne­der lang rei­se.

BUNKRING

Til­fel­dig­he­te­ne skul­le de­ret­ter ha det til at bå­ten ank­ret opp ved mid­del­havs­øya nøy­ak­tig sam­me dag som Fædre­lands­ven­nens ut­send­te in­ter­vju­et den nye Start-ei­e­ren Ro­bin Re­ed på Malta. Og da måt­te vi jo ta tu­ren inn­om.

Pit­stop­pen i Malta er sis­te stopp før Ska­gen, hvor trå­le­ren først skal inn­om for om­byg­ging.

– Vi er in­ne i Val­let­ta for å bunk­re og pro­vi­an­te­re. Så er det for­hå­pent­lig­vis non­stop til Ska­gen, for­tel­ler Hak­ze om den 2800 nau­tis­ke mil lan­ge tu­ren som gjen­står.

24 TIMER I DØGNET

Hak­ze har med seg tre mann på tu­ren, som til sam­men sør­ger for at Alpha er i be­ve­gel­se døgnet rundt.

– Vi sei­ler 24 timer i døgnet, sju da­ger i uka. Gjen­nom­snitts­far­ten vår er på 6,5 knop i ti­men. Ikke mye i seg selv, men det blir jo noen nau­tis­ke mil når bå­ten er i kon­ti­nu­er­lig drift, sier skip­pe­ren.

Sei­la­sen star­tet 10. mai i Tai­wan og er plan­lagt å nå ende­punk­tet i Ska­gen mot slut­ten av må­ne­den. Un­der­veis har Alpha vært inn­om Sin­ga­po­re, Gal­le i Sri Lan­ka, Jed­dah i Saudi-ara­bia og Suez­ka­na­len.

VÆPNEDE VAKTER

– Fra Gal­le til Jed­dah had­de vi med væpnede vakter. Om lag halv­par­ten av Det in­dis­ke hav og en tre­del av Røde­ha­vet er nem­lig høy­ri­siko­om­rå­de for pi­ra­ter, for­tel­ler Hak­ze og leg­ger til at de væpnede vak­te­ne først og fremst er et fore­byg­gen­de til­tak.

– I mot­set­ning til ter­ro­ris­te­ne er de so­ma­lis­ke pi­ra­te­ne «for­ret­nings­menn». Hvis de ser at bå­ten er sik­ret, i vårt til­fel­le med pigg­tråd rundt rek­ka og be­væp­ne­de vakter, vil de i 99 pro­sent av til­fel-

lene fin­ne and­re ofre. Og med all re­spekt for Alpha er det nok mer fris­ten­de med en bredd­full olje­tan­ker med 25 mann om bord enn ei tom fiske­skøy­te med fire mann, sier Hak­ze.

TO OG EI HALV UKES MOTVIND

Vær­mes­sig har tu­ren for det mes­te gått bra.

– Vi had­de to da­ger med dår­lig vær da vi seil­te inn i Røde­ha­vet. I til­legg had­de vi to og ei halv uke med motvind og bøl­ger over Det in­dis­ke hav. Liten ku­ling og to-tre me­ter høye bøl­ger er ikke dår­lig vær, men trøt­ten­de når det på­går over lang tid.

– Hva er dår­lig vær for en er­fa­ren hol­landsk kap­tein da?

– Når vin­den pas­se­rer 35 knop (sterk ku­ling, journ.anm.) og bøl­ge­ne gjør at du ikke får sove, da er det dår­lig vær, hum­rer Hak­ze, som har sett sin an­del åpent hav på tu­ren.

BAB EL-MANDEB

– Sin­ga­pore­stre­det, Bab el-mandeb ved inn­sei­lin­gen til Røde­ha­vet og Suez­ka­na­len er vel ste­de­ne som ut­mer­ker seg. Inn­sei­lin­gen til Val­let­ta var også flott, sier Hak­ze.

Og i det Val­let­ta Bun­kers an­kom­mer for å fyl­le die­sel, som det for øv­rig går 175.000 li­ter av på tu­ren, mønst­rer Fædre­lands­ven­nen av.

FOTO: RICHARD NODELAND

Alpha er i ferd med å fyl­le opp die­sel­tan­ke­ne i Val­let­ta på Malta for de sis­te 2800 nau­tis­ke mi­le­ne til Ska­gen. I bak­grun­nen skim­tes Fort St. Ange­lo.

FOTO: RICHARD NODELAND

Die­sel og mat må til skal man være til sjøs i tjue da­ger. Her er Val­let­ta Bun­kers i ferd med å fyl­le driv­stoff på Alphas tan­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.