Et mang­fold av gode barne­ha­ger

Det er de kom­mer­si­el­le ak­tø­re­ne som hind­rer et mang­fold av barne­ha­ger. Ved å for­by pro­fitt på vel­ferd sik­rer vi at hver kro­ne som be­vil­ges til barne­ha­ger går til barne­ha­ger, og ikke til å øke pri­va­te for­muer.

Faedrelandsvennen - - MENING - MALI STEIRO TRONS­MOEN, 1. kan­di­dat for Vest-ag­der SV

Der­som ut­vik­lin­gen med økt kom­mer­sia­li­se­ring får fort­set­te vil mil­li­ar­der av nors­ke skatte­pen­ger og for­eldre­be­ta­ling for­svin­ne i pri­va­te for­muer.

Di­rek­tør i Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bund (PBL) Arild Ol­sen an­gri­per SV i et inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 3. juli. Han hev­der et for­bud mot å ta ut pro­fitt fra barne­ha­ger vil føre til mind­re mang­fold i sek­to­ren. Han frem­stil­ler en rek­ke på­stan­der om SVS po­li­tikk og spør hvor­dan vi vil sik­re et mang­fold av barne­ha­ger, og sik­re barns bes­te. Jeg er glad for den­ne mu­lig­he­ten til å ty­de­lig­gjø­re vår po­li­tikk, og også sva­re på de spørs­må­le­ne Ol­sen stil­ler.

SVS po­li­tikk på det­te fel­tet er en­kel å for­stå for den som vil. Vårt krav er at hver enes­te kro­ne som be­vil­ges til barne­ha­ger, fak­tisk skal bru­kes til å lage gode barne­ha­ger for bar­na våre, hel­ler enn til å byg­ge opp pri­va­te for­muer til noen få in­ves­to­rer. Det bur­de være noe de al­ler fles­te kan si seg enig i. En me­nings­må­ling gjen­nom­ført av IPSOS vis­te da også at kun 26 pro­sent men­te det var rett at det kun­ne tas ut pro­fitt fra vel­ferds­tje­nes­ter.

Li­ke­vel ser vi fle­re ek­semp­ler på at sto­re pen­ger som kun­ne gått til barne­ha­ger, hel­ler tas ut som pro­fitt. For ek­sem­pel tjen­te sel­ger­ne 550 mil­lio­ner kro­ner på salg av barne­hage­kje­den Espi­ra, en kje­de som 8 800 barn har barne­hage­plass i. De fire størs­te kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne i barne­hage­sek­to­ren har økt om­set­nin­gen sin fra 3 mil­li­ar­der i 2013 til 5,7 mil­li­ar­der i 2016. Og her i Kris­tian­sand kun­ne Fædre­lands­ven­nen i vin­ter av­slø­re at Kris­tian­sands 47 pri­va­te barne­ha­ger i 2015 gikk med over 20 mil­lio­ner i over­skudd.

Der­som ut­vik­lin­gen med økt kom­mer­sia­li­se­ring får fort­set­te vil mil­li­ar­der av nors­ke skatte­pen­ger og for­eldre­be­ta­ling for­svin­ne i pri­va­te for­muer. Det er ikke en bære­kraf­tig måte å drif­te den nors­ke vel­ferds­sta­ten på. M ange lu­rer sik­kert på hvor­dan de kom­mer­si­el­le kan kla­re å gå med så sto­re over­skudd. Un­der­sø­kel­ser vi­ser at det er fær­re med barne­fag­lig kom­pe­tan­se og fle­re ufag­lær­te i de kom­mer­si­el­le barne­ha­ge­ne. Kun 12 pro­sent av de an­sat­te i pri­va­te barne­ha­ger har fag­brev i bar­ne- og ung­domsar- beid, mot 21 pro­sent i de kom­mu­na­le barne­ha­ge­ne. Opp mot 40 pro­sent av de an­sat­te i pri­va­te barne­ha­ger har in­gen for­mell barne­fag­lig kom­pe­tan­se, mot kun 29 pro­sent i de kom­mu­na­le. Det­te er det bar­na som ta­per på, mens de kom­mer­si­el­le ei­er­ne tje­ner pen­ger for­di an­sat­te med mind­re kom­pe­tan­se også får mind­re be­talt. Her i Kris­tian­sand mel­der dess­uten til­lits­valg­te om fle­re ek­semp­ler hvor fag­ar­bei­de­re kun mot­tar as­sis­tent­lønn i pri­va­te barne­ha­ger.

Uli­ke pen­sjons­ord­nin­ger til de an­sat­te, bi­drar også til at kom­mer­si­el­le barne­ha­ger har la­ve­re per­so­nal­kost­na­der enn kom­mu­na­le barne­ha­ger. Det­te vi­ses både i en rap­port fra Tele­marks­forsk­ning i 2008, og be­kref­tes av Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tets rap­port «Barne­hage­spei­let» fra 2016. Der skri­ver Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet at «Kom­mu­na­le barne­ha­ger har bed­re be­man­ning og høy­ere per­so­nal­kost­na­der per års­verk enn pri­va­te barne­ha­ger. Høye- re per­so­nal­kost­na­der i kom­mu­na­le barne­ha­ger skyl­des i stor grad høy­ere pen­sjons­kost­na­der.» Kom­mer­si­el­le ei­ere tar pen­ge­ne som bur­de gått til skik­ke­li­ge pen­sjo­ner til de­res an­sat­te, og tar de ut i pro­fitt i ste­det. I Kris­tian­sand leg­ger kom­mu­nen i sine til­skudd til grunn at de pri­va­te skal ut­be­ta­le 13 pro­sent pen­sjon, men snit­tet lig­ger li­ke­vel kun på 7,3 pro­sent (Fædre­lands­ven­nen 16.01.2017). Det­te er det de an­sat­te som ta­per på, mens de kom­mer­si­el­le ei­er­ne tje­ner pen­ger. Til sist me­ner SV dess­uten at et for­bud mot å ta ut pro­fitt fra barne­ha­ge­ne, fak­tisk vil sik­re mang­fol­det i barne­hage­sek­to­ren, ikke for­hind­re det, som Pbl-di­rek­tø­ren på­står. Sann­he­ten er at med da­gens si­tua­sjon, skvi­ses de små, ide­el­le barne­ha­ge­ne ut av mar­ke­det. De fire størs­te kom­mer­si­el­le barne­hage­kon­ser­ne­ne har gått fra å eie 375 barne­ha­ger i 2013 til å eie 486 barne­ha­ger i 2016. På sam­me tid har det blitt lagt ned fle­re hund­re mind­re pri­va­te barne­ha­ger, i føl­ge PBL sine egne tall. Den sam­me ut­vik­lin­ga ser vi i Kris­tian­sand, hvor det blir fær­re og fær­re ide­el­le barne­ha­ger. På Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bunds eget lands­møte tok Hei­di Si­men­sen, som ei­er en liten ide­ell barne­hage, or­det, og sa at hun fryk­tet at kom­mer­sia­li­se­rin­gen kun­ne føre til at hen­nes barne­hage ble lagt ned. Jeg har selv bar­na mine i en fan­tas­tisk privat, ide­ell og for­eldre­eid barne­hage, og jeg de­ler hen­nes be­kym­ring. Løs­nin­gen er å set­te en stop­per for pro­fitt i barne­hage­sek­to­ren.

Ved å for­by pro­fitt på vel­ferds­tje­nes­ter sik­rer vi der­for både at skatte­pen­ge­ne våre går til vel­ferd, og at vi be­hol­der et mang­fold av barne­ha­ger, som er til det bes­te for un­ge­ne våre.

FOTO: URDAHL, OLAV / BAKKEN ANBJØRG, TLF: 99009260

SV me­ner at et for­bud mot å ta ut pro­fitt fra barne­ha­ge­ne, fak­tisk vil sik­re mang­fol­det i barne­hage­sek­to­ren, ikke for­hind­re det, skri­ver Trons­moen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.