Eks­per­ti­ser og øko­no­mi

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYVIND HVALEN, Pen­sjo­nist­par­ti­et SVERRE OPEDAL, Kris­tian­sand JORUNN AASELLE OL­SEN, De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla

Ven­stre­re­pre­sen­tant Ivar Bor­gund­hau­gen og Pet­ter Be­ne­stad har et inn­legg i avi­sen 4.juli an­gå­en­de ret­ten til å bo sam­men på et syke­hjem.

●● Nå har by­sty­ret 21. juni ved­tatt at det­te skal vur­de­res som et kri­te­ri­um at ek­te­par/sam­bo­ere skal ha rett til å bo sam­men når en el­ler beg­ge har be­hov for et lang­tids­opp­hold. Alt­så skal det vur­de­res. Det­te en­stem­mi­ge ved­ta­ket in­ne­bæ­rer in­gen for­plik­tel­ser el­ler ga­ran­ti­er for at pleie­tren­gen­de men­nes­ker skal kun­ne få bo sam­men. Tom­me ord er lett å ved­ta en­stem­mig. Eks­per­ti­sen har fast­slått at ca halv­par­ten av dem som er inn­lagt på plei­e­hjem er un­der­er­nært. Men så kom­mer det et mer­ke­lig ut­sagn fra Ven­st­re-re­pre­sen­tan­ter: «I til­legg er det kost­bart for in­sti­tu­sjo­ne­ne og kom­mu­nen». Det vil­le være in­ter­es­sant å få vite litt nær­me­re om hva den­ne på­stan­den in­ne­bæ­rer. Sam­funns­øko­no­misk er det vel en for­del at pen­sjo­nis­ter og pleie­tren­gen­de ikke le­ver alt­for len­ge? ne) som dei åt seg met­te av kvar dag. Nes­te dag liv­na han opp att. Så had­de dei mat kvar dag. Me kan le av slikt, men kris­ten­dom­men er ikkje stort dår­le­ga­re. Dei­ra gud kun­ne vek­ka opp døde. Det er godt gjort etter­som hjer­nen døyr svært raskt etter dø­den, og vi har skapt him­mel og hel­ve­te i fan­ta­si­en. Veit le­sa­ren kor dei fins? Ikkje eg hel­ler. Ute i uni­ver­set er der stort sett meir enn is­kaldt og stum­man­de mørkt. Og gu­da­ne fins ikkje an­nan stad enn inni ho­vu­da våre, og Bi­be­len for­tel om minst to ska­pings-for­tel­lin­gar.

Kris­ten­dom­men stam­mar frå su­me­ra­ne i Meso­po­ta­mia for 4000 år si­dan, og Jos­hua vart ikkje vid­gje­ten før len­ge etter­på, sa Al­bert Sweit­zer. Richard Dawkin på­står at re­li­gion er uni­ver­sell. Det har vore ein føre­mon å tru. Re­li­gion er blind tru trass i vit­skap­le­ge fakta. Tru og vit­skap er mot­set­na­dar, og tå­ler ikkje å bli etter­prøvd. Dei førs­te åra etter Jos­hua vrim­la det av ver­sjo­nar og for­tel­lin­gar om han. Det er men­nes­ka som for­mar det dei treng. Vit­ska­pen lei­tar ikkje etter gu­dar og him­lar no­kon stad. Al­bert Ein­stein had­de ein syl­kvass hjer­ne, han sei­er: «The word god is for me not­hing more than the expres­sion and pro­duct of hu­man weak­nes­ses, the Bib­le a col­lection of ho­nourab­le, but still pri­mi­ti­ve le­gends which are, ne­vert­he­less, pret­ty chil­dish. No in­ter­pre­ta­tion, no mat­ter how subt­le, can (for me) chan­ge this». (Al­bert Ein­stein, 03.01.1954.) om sa­ker, går det vel an å re­spek­te­re hver­and­re som men­nes­ker?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.