Skip­per­ga­da som gå­ga­de

Faedrelandsvennen - - MENING -

Først og fremst må jeg si at jeg støtter idé­en om en re­duk­sjon av bil­tra­fikk i Kvad­ra­tu­ren og mer til­rette­leg­ging for myke tra­fi­kan­ter med bl.a. fle­re gå­ga­der, fle­re syk­kel­vei­er og fær­re gade­par­ke­rings­plas­ser.

●● Men når Kvad­ra­tur­for­enin­gen be­stem­mer seg for å sten­ge et halvt kvar­tal for å til­rette­leg­ge for man­ge fle­re ute­plas­ser for to kafé­er i Skip­per­ga­da, er det ikke til å unn­gå at det går uto­ver and­re kafé­er i ga­da. I og med at Skip­per­ga­da er av­sper­ret midt i kvar­ta­let, mel­lom Kirke­ga­da og Fest­nings­ga­da, like oven­for Drømme­plas­sen og Kjer­stis Kjøk­ken, med en gi­gan­tisk knall­blå mur­blokk, stopp­skilt og di­ver­se an­net, blir det et na­tur­lig stopp-punkt for alle gå­en­de som kom­mer fra Mar­kens.

Fants Fa­vo­ritt er en re­la­tivt ny­star­tet kafé, som tren­ger all dra­hjelp vi kan få for å opp­ar­bei­de oss et leve­brød. Som­mer­må­ne­de­ne er den bes­te ti­den for inn­tje­ning for både bu­tik­ker og kafé­er i Kvad­ra­tu­ren, med fle­re cruise­skip på be­søk hver uke, og ikke minst alle and­re tu­ris­ter samt fes­ti­val­del­ta­ke­re som be­sø­ker byen vår på den­ne års­ti­den.

Ved å sper­re av Skip­per­ga­da midt i kvar­ta­let har Kvad­ra­tur­for­enin­gen klart kunst­styk­ket in­di­rek­te å stop­pe folk fra å fort­set­te spa­ser­tu­ren opp­over ga­da, og i pro­ses­sen ta fra oss som (uhel­dig­vis!) be­fin­ner oss på feil side av sper­rin­gen, po­ten­si­el­le gjes­ter slik at vi går glipp av ver­di­ful­le inn­tek­ter. Dis­se inn­tek­te­ne vil­le hjul­pet oss gjen­nom de mag­re vin­ter­må­ne­de­ne.

Selv etter at ”all stopp for­budt”skil­te­ne har kom­met opp langs res­ten av kvar­ta­let i Skip­per­ga­da, er vi hver enes­te dag (også søn­da­ger!) vit­ne til fle­re nes­ten­ulyk­ker uten­for vin­du­ene våre. Det er en strøm av bi­ler inn og ut av Gyl­deng­år­den par­ke­ring­skjel­ler, samt bi­ler som brå­stop­per og snur midt i ga­da når de får øye på sper­rin­gen len­ger nede.

Det mest for­nuf­ti­ge for en frem­ti­dig bil­fri ga­de, vil­le være å slå sam­men Gyl­deng­år­den par­ke­ring­skjel­ler med Torv­par­ke­rin­gen, slik at alle bi­ler be­nyt­ter seg av inn­kjør­se­len i Fest­nings­ga­da, og at inn­kjør­se­len til Gyl­deng­år­den blir stengt for mo­tor­kjø­re-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.