Rik­tig band på rik­tig fes­ti­val

Det ble beach par­ty i Kris­tian­sand den­ne hel­gen også. Men med Hon­ning­bar­na som ho­ved­at­trak­sjon lig­net ikke det­te nevne­ver­dig på det for­ri­ge.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

Må­ke­skrik er et tvers gjen­nom tri­ve­lig, gjør-det-selv-ar­ran­ge­ment nede ved strand­kan­ten i Ben­diks­buk­ta. Kall det gjer­ne anti-palme­sus. Hon­ning­bar­na er det stol­tes­te og mest egen­rå­di­ge ban­det Sør­lan­det noen gang har pro­du­sert. De kom­mer ald­ri til å spil­le på Palme­sus.

At Må­ke­skrik og Hon­ning­bar­na er en per­fekt match, sier seg kort sagt selv. Så ble da også fes­ti­val­av­run­din­gen lør­dag kveld ak­ku­rat den gla’-anar­kis­tis­ke fes­ten alle had­de hå­pet på.

Hon­ning­bar­na har etter hvert en syv–åtte år på ba­ken, men ti­den har ikke klart å end­re dem nevne­ver­dig. Om noe er gam­mel­skole­pun­ken de­res bare blitt enda his­si­ge­re og kon­ser­te­ne de­res enda mer kao­tis­ke.

Den ide­el­le Hon­ning­bar­na-lå­ten er ikke mer enn et sted mel­lom ett og et halvt og tre mi­nut­ter lang, men rek­ker inn­om minst et par yp­pe­te gi­tar­riff, et ras av ra­sen­de slag­ord, et freakout-par­ti el­ler to og noen re­fren­ger det skal godt gjø­res å ikke brø­le med på.

På Må­ke­skrik rakk ban­det kan- skje 15 sli­ke ra­seri­an­fall fra de tok av klok­ken kvart over el­le­ve til de lan­det på sla­get mid­natt. Men det var san­ne­lig ikke lett å hol­de tel­lin­gen.

Én ting er at lå­te­ne ble av­le­vert i et ra­sen­de tem­po. En an­nen er alt det utenom­mu­si­kals­ke som skjed­de.

Før ban­det had­de ruk­ket å kom­me halv­veis i åp­nings­lå­ten «Gol­den­boy», had­de vo­ka­list Ed­vard Val­berg for­svun­net ut i treng­se­len foran sce­nen. Og mer så vi ikke til ham før et styk­ke ut i «Drep meg». Snart stup­te gi­ta­rist Chris­tof­fer Træ­dal like godt fra top­pen av Pa-an­leg­get, og på ett tids­punkt tok til og med trom­mis Nils Jør­gen Nil­sen tu­ren ut til fol­ket.

Det var opp­lagt stor­veis moro for dem som tur­te å stå fremst. Og san­ne­lig var ikke gøy å be­trak­te kao­set på trygg av­stand også.

Det ver­ste er hvor bra Hon­ning­bar­na låt midt opp i alt det­te: tøft, kon­tant og for­bløf­fen­de sam­spilt.

Og helt til slutt, un­der eks­tra­num­mer­ne «Prin­ser av Sa­ra­je­vo» og «Død­tid», var det fle­re ikke­mu­si­ke­re enn band­med­lem­mer på sce­nen. En­de­lig var pub­li­kum og ar­tis­ter ett, og anar­ki­et kom­plett.

FOTO: MAG­NUS SKOGEDAL

Før ban­det had­de ruk­ket å kom­me halv­veis i åp­nings­lå­ten "Gol­den­boy", had­de vo­ka­list Ed­vard Val­berg for­svun­net ut i treng­se­len foran sce­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.