– Det­te er Nor­ges mest be­ha­ge­li­ge fes­ti­val

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: MAG­NUS NØDLAND SKOGEDAL

Litt dår­lig vær førs­te dag sat­te in­gen stop­per for stem­nin­gen på Må­ke­skrik.

– Det­te er Nor­ges mest be­ha­ge­li­ge fes­ti­val. Her er det null kø i ba­ren og null kø på do, og sam­ti­dig ikke glis­sent med folk. Så len­ge det er opp­holds­vær, er det god stem­ning, sier Rik­ke Kjø­len.

Hun har vært på Må­ke­skrik hvert år si­den 2012 og had­de i år med seg venn­in­ne­ne Sil­je Falch John­sen og Elin Fall­ås. Førs­te ar­tist som gikk på sce­nen, var Mod­di.

FLEST På LØR­DAG

– Mod­di pas­set vel­dig godt til å star­te fes­ti­va­len, det han hol­der på med er vel­dig kult, sier Rik­ke.

Fes­ti­val­sjef Ca­thri­ne Sø­ren­sen så fram til to lan­ge kvel­der med to­talt ti band på sce­nen.

– Vi har fått vel­dig gode til­bake­mel­din­ger på pro­gram­met, og i år har vi fått til en god blan­ding ar­tis­ter. Vi har også solgt fle­re bil­let­ter enn tid­li­ge­re, spe­si­elt dags­pass til lør­da­gen har gått unna. Vi hå­per å ha minst 500 pub­li­kum­me­re inn­om på lør­dag, sier hun.

At sola ikke stek­te fra førs­te kon­sert, be­kym­rer hen­ne ikke nevne­ver­dig.

– Vi har fak­tisk ald­ri hatt en enes­te kon­sert på Må­ke­skrik hvor det har reg­net, sier fes­ti­val­sje­fen.

TRADISJON

Fre­dag kveld spil­ler Mod­di, The Mo­dern Ti­mes, Mikhael Pa­ska­lev, Ung­doms­ku­len og Blood Com­mand i Ben­diks­buk­ta, noe søs- tre­ne Eli­se Driv­dal Sol­lie og Ka­ren Driv­dal gle­det seg til.

– Al­ler mest gle­der jeg meg til å se Hon­ning­bar­na, men også Mikhael Pa­ska­lev og Black Deb­bath blir gøy, sier Eli­se.

De har også fes­ti­va­len som en tradisjon.

– Min søs­ter kjø­per bil­lett i jule­gave til meg. Nå var det en fin start med Mod­di for kvel­den, så skrus stem­nin­gen opp uto­ver, sier Ka­ren.

Lør­dag kveld sto Hon­ning­bar­na på sce­nen for førs­te gang på Må­ke­skrik, i til­legg til Ai­ming For En­rike, Long­field & Su­per Skele­ton, De Mar­vells og Black Deb­bath.

– GØY å SJEKKE UT NYE BAND

– Hon­ning­bar­na og The Mo­dern Ti­mes blir gøy, el­lers er det all­tid gøy å sjekke ut nye band, sier Emi­lie Vik.

Hun og Mali Ane Olav­sen har job­bet to da­ger som fri­vil­li­ge, og kan nå nyte to da­gers fes­ti­val som be­løn­ning.

– Væ­ret kun­ne ha vært bed­re fre­dag, men med god mu­sikk blir det all­tid god stem­ning, sier Mali.

ALLE FOTO: MAG­NUS NØDLAND SKOGEDAL

Rik­ke Kjø­len (t.v.), Sil­je Falch John­sen og Elin Fall­ås kos­te seg på Må­ke­skrik.

Ka­ren Driv­dal (t.v.) og Eli­se Driv­dal Sol­lie har fes­ti­va­len som en tradisjon.

Mod­di gikk på sce­nen 17.15 i Ben­diks­buk­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.