Euro­pe rock­et regn­tungt Kvi­nes­dal

Fre­dag kveld be­vis­te Euro­pe at de har mer å fare med enn tu­pert hår og den lå­ten du vet.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

Få band le­ver så til de gra­der i skyg­gen av én en­kelt låt – el­ler, kan­skje mer pre­sist i det­te til­fel­let, en synth­fan­fa­re – som Euro­pe gjør med «The Fi­nal Count­down». Selv a-ha slip­per let­te­re unna sin evin­ne­li­ge «Ta­ke On Me».

På Nor­way Rock fikk svens­ke­ne vist at de ikke har over­levd i over 30 år uten å ha mer å fare med enn som så.

De gikk of­fen­sivt ut med to så godt som fers­ke lå­ter, «War of Kings» og «Ho­le in My Pock­et», og gjor­de det med én gang klart hvor de har hjer­te­ne sine. Vi snak­ker 70-tall sna­re­re enn 80-tall, Stor­bri­tan­nia sna­re­re enn USA, blues­ba­sert hard­rock sna­re­re enn me­tal, White­sna­ke, Rain­bow og UFO sna­re­re enn Bon Jo­vi. Og om det ikke låt vel­dig ori­gi­nalt, låt det jam­men gans­ke gromt.

Nå har ikke Euro­pe glemt hvor­for de i sin tid solg­te mil­lio­ner av pla­ter. Men når sant skal sies, frem­sto gam­le fa­vo­rit­ter som kli­ne­lå­ten «Car­rie» og pud­del­rock- anthe­met «Rock the Night» – selv om de ble ald­ri så varmt tatt imot av pub­li­kum – tem­me­lig pu­ber­ta­le sam­men­lig­net med det ny­ere ma­te­ria­let. Til gjen­gjeld job­bet ban­det like hardt en­ten lå­te­ne stam­met fra 1980- el­ler 2000-tal­let.

Jo­ey Tem­pest syn­ger ikke like uan­strengt i det høye re­gis­te­ret som han en gang gjor­de, men til gjen­gjeld vis­te 53-årin­gen seg som en front­mann på høy­de med hvem som helst. Han var høyt og lavt, tur­ner­te mik­ro­fon­sta­ti­vet som en an­nen Da­vid Cover­dale og gjor­de i det hele tatt sitt yt­ters­te for å få oss til å glem­me reg­net som bare ikke vil gi seg.

Når så res­ten av ban­det – med en John No­rum som ka­na­li­ser­te sin ind­re Ritchie Black­mo­re hver gang han heng­te på seg Strato­cas­te­ren og en Ian Haug­land som spri­tet opp sin el­lers helt unød­ven­di­ge tromme­solo med Mon­ty Pyt­hon-samp­lin­ger – oste en kom­bi­na­sjon av scene­vant pro­fe­sjo­na­li­tet og god, gam­mel­dags spille­gle­de, føl­tes det som om vi var i selskap med rock­stjer­ner av klas­sisk for­mat.

Og Euro­pe-lå­ten over alle Euro­pe-lå­ter? Den er selv­sagt ver­dens sik­res­te av­slut­nings­num­mer på rock­fes­ti­val. Ikke an­net enn smil var å spore un­der plast­pon­cho­ene på Øy­eslet­ta.

FOTO: ROY SØBSTAD

Ban­det job­bet like hardt uan­sett om lå­te­ne stam­met fra 1980- el­ler 2000-tal­let, skri­ver kon­sert­an­mel­de­ren.

FOTO: ROY SØBSTAD

Jo­ey Tem­pest og John No­rum.

FOTO: ROY SØBSTAD

Jo­ey Tem­pest .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.