Av­satt etter homo­støt­te

Man­dag ble den or­to­dok­se pres­ten Chris­to­foros Schuff av­satt for sitt for­svar av like­kjøn­net ek­te­skap og sek­su­ali­tet. – Jeg ble av­skje­di­get med umid­del­bar virk­ning, og tok der og da av meg og le­ver­te preste­klær­ne og kor­set, sier Schuff.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no TEKST: bjorn.mar­kus­sen@fvn.no

– Jeg ble av­skje­di­get med umid­del­bar virk­ning, og tok der og da av meg og le­ver­te fra meg preste­klær­ne og kor­set. Ut­fal­let var som for­ven­tet, men mø­tet med bis­ko­pen i Pa­ris var li­ke­vel fint. Jeg ble møtt med kjær­lig­het og re­spekt, og vi lov­te å be for hver­and­re, sier Chris­to­foros Schuff.

38-årin­gen som er bo­satt i Song­da­len, sier at bis­ko­pen i Pa­ris ikke had­de an­net valg enn å av­skje­di­ge ham. Ut­ta­lel­se­ne og me­nin­ge­ne som Chris­to­foros Schuff har kom­met med om ho­mo­fi­li er ikke for­ene­lig med Den or­to­dok­se kir­kes lære.

UTFORDRET KIRKEN

Selv om Den or­to­dok­se kir­ke for­byr ho­mo­fil prak­sis på ge­ne­relt grunn­lag, har Chris­to­foros Schuff en rek­ke gan­ger utfordret kirken sin til å åpne dø­rer og hjer­ter slik at alle kan få del i sa­kra­men­te­ne, ek­te­skap og preste­skap uav­hen­gig av kjønn og sek­su­ali­tet.

Da det i 2016 kom en ny bis­kop for re­gio­nen som Chris­to­foros Schuff vir­ket i, fikk Schuff først vite at me­nin­ge­ne hans for så vidt var greie, men at bis­ko­pen øns­ket at han skul­le være mer for­sik­tig med å ut­tryk­ke dem. Men etter noen må­ne­der for­tal­te bis­ko­pens tals­mann at bis­ko­pen vur­der­te å si ham opp, og slik gikk det alt­så.

SKEIVE SØRLANDSDAGER

Schuff for­tel­ler at pro­ses­sen med å av­set­te ham i rea­li­te­ten star­tet da han i au­gust 2015 ble av­bil­det i Fædre­lands­ven­nen sam­men med sin dat­ter i Pri­de-to­get un­der skeive Sørlandsdager.

Den or­to­dok­se pres­ten som også er kjent for sitt sto­re en­ga­sje­ment for flykt­nin­ger og rom­fol­ket, del­tok blant an­net i Pride­to­get i 2015 for å støt­te sin dat­ter som er ho­mo­fil. Si­den har han både som pri­vat­per­son og prest en rek­ke gan­ger skre­vet og talt varmt for at ho­mo­fi­le skal ha rett til å inn­gå ek­te­skap. I et tid­li­ge­re le­ser­inn­legg i Fædre­lands­ven­nen un­der over­skrif­ten «Be­kjen­nel­ser fra en ang­ren­de homo­s­kep­ti­ker», for­klar­te han hvor feil han tid­li­ge­re had­de tatt med sin per­son­li­ge og teo­lo­gis­ke skep­sis til men­nes­ker med and­re leg­nin­ger.

FIKK EN SJANSE TIL

Der­som Chris­to­foros Schuff un­der man­da­gens møte med bis­ko­pen i Pa­ris had­de lo­vet at han som prest vil­le ha slut­tet med å tale for ho­mo­fi­les rett til sek­su­ali­tet og ek­te­skap, vil­le han kun­ne få fort­set­te å vir­ke som prest. Det var imid­ler­tid helt uak­tu­elt for 38-årin­gen.

– For meg vil­le det vært umu­lig å skil­le mel­lom min preste­gjer- ning og det jeg står for som men­nes­ke. Å ta av­stand fra det jeg tror på vil­le være og være uær­lig. Jeg me­ner alle in­nen­for lo­vens ram­mer skal være tro mot seg selv og stå for det de me­ner er rett, sier Chris­to­foros Schuff.

IKKE ARBEIDSLEDIG

På spørs­mål om hva han nå skal leve av, ler den av­sat­te pres­ten hjer­te­lig.

– I kirken har jeg hatt noen tu­sen kro­ner må­ne­den i lønn, så den øko­no­mis­ke over­gan­gen vil ikke bli så stor. Jeg hol­der på med å skri­ve et par bø­ker, og vil også bru­ke mer tid på mu­sikk og å være med­men­nes­ke for and­re.

ER KREFTSYK

Han for­tel­ler også at han har 50 pro­sent uføre­trygd etter at han i 2012 fikk en kreft­dia­gno­se.

– Le­ge­ne sier at jeg nå er i tred­je sta­di­um – av fire, men syk­dom­men ut­vik­ler seg uvan­lig lang­somt. Og selv om det ikke er noen be­hand­ling som kan hjel­pe meg, har jeg fort­satt kref­ter til å en­ga­sje­re meg, sier Schuff.

Det er ikke førs­te gang Chris­to­foros Schuff får re­ak­sjo­ner for sine me­nin­ger. I april i fjor ble han fengs­let, etter at han uten til­la­tel­se de­mon­strer­te foran Stor­tin­get mot re­gje­rin­gens inn­stram­min­ger i norsk asyl­po­li­tikk.

Det lyk­tes ikke Fædre­lands­ven­nen å kom­me i kon­takt med bis­ko­pen i Pa­ris man­dag.

ARKIVFOTO: STEINAR VINDSLAND

Høs­ten 2015 støt­tet en stolt fa­der Chris­to­foros sin ho­mo­fi­le dat­ter, Em­ma Sop­hia, un­der homo­pa­ra­den i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.