Båt­fol­ket trek­ker inn­a­skjærs igrå­væ­ret

En rus­ke­te start på fel­les­fe­rien gjør at båt­fol­ket trek­ker inn­a­skjærs. Det mer­ker gjeste­hav­ne­ne på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT chris­ti­na.ost­tveit@fvn.no TEKST: ER­LEND IVER­SEN SKARS­HOLT er­lend.iver­sen.skars­holt@fvn.no

– I hel­ga og fram til nå har det rett og slett vært stapp­fullt, sier dag­lig le­der Finn Lorent­zen ved Lil­le­sand gjeste­havn.

Så langt i år lig­ger de foran fjor­året når det kom­mer til an­tall gjeste­havn-døgn, og han for­tel­ler om en tra­vel start på fel­les­fe­rien.

– Væ­ret har nok en del å si, spe­si­elt for de litt mind­re bå­te­ne. Man­ge har kom­met inn de sis­te da­ge­ne, og i går var det til og med noen som ble sendt bort til Hest­holm­buk­ta for­di det ikke var plass i hav­na, for­tel­ler Lorent­zen.

– Det kom­mer litt an på stør­rel­sen, men det er i hvert fall plass til 70 bå­ter her. Folk kom­mer fra hele lan­det, men vi har også hatt be­søk av dans­ke, tys­ke og hol­lands­ke bå­ter, leg­ger han til.

SVENS­KER OG SID­DI­SER

Sve­ri­ge er også re­pre­sen­tert i gjest­hav­na. Kurt-olav og kona Siv Sjöström har tatt tu­ren fra hjem­byen de­res Tjörn. Det er tien­de gang ek­te­pa­ret tar tu­ren til Lil­le­sand med båt.

– Vi kom i natt og la til her. Vi blir all­tid tatt så godt imot, både av de som bor her og av de som job­ber hav­na. Vi fø­ler oss så vel­kom­ne. Når vi skal lig­ge i gjest­havn, kom­mer vi gjer­ne hit, for­kla­rer Kurt-olav.

Fa­mi­li­en Nord­hus fra Stav­an­ger er også blant de som har fun­net sjø­vei­en til gjeste­hav­na i Lil­le­sand.

– Vi plei­er å dra inn til by­ene når det er grå­vær sånn som nå, og så trek­ker vi ut til hol­me­ne når fin­væ­ret kom­mer, sier far Mor­ten Nord­hus.

REI­SER FRA BY TIL BY

Han, kona Sil­je og bar­na Si­mon, Sand­ra og Ama­lie til­brin­ger som­mer­fe­rien med å rei­se fra by til by. Til nå har de vært inn­om Eger- sund, Far­sund, Lyng­dal, Man­dal og Kris­tian­sand.

Selv om fa­mi­li­en har vært tre da­ger i Dyre­par­ken har det også blitt tid til å kose seg i bå­ten.

– Vi har ba­det og fisket, for­tel­ler Sand­ra på fem år, som leg­ger til at van­net slet­tes ikke var for kaldt.

– NY­DE­LIG SKJÆR­GÅRD

I gjeste­hav­na i Kris­tian­sand har en god gjeng fra Ro­ga­land nett­opp lagt til.

– Vi kom fra Lil­le­sand nå, så vi har ikke kjørt så langt. Det var vel­dig fullt der, men vi kom dit gans­ke tid­lig og fikk gode plas­ser. På vei til Kris­tian­sand fikk vi en ny­de­lig tur gjen­nom Blind­leia. Det enes­te som mang­let var sola, sier Bjørg Ra­foss Kverne­land.

Hun og ekte­man­nen Dag Kåre Kverne­land er på tur med ven­ne­ne Svein Aas­land, Gerd Ma­rit Aas­land og Hel­ge Ege­land.

– Vi har reist fra Stav­an­ger, Bry­ne og Sand­nes. Det har vært en fin tur så langt, og vi har blant an­net vært i Dan­mark. Der var det mye vind, sier Dag Kåre Kverne­land.

Men grå sky­er og ruf­se­te vær leg­ger ikke dem­per på stem­nin­gen for venne­gjen­gen.

– Det har blitt noen eks­tra net­ter i båt­hav­ne­ne her og der, og vi føl­ger med på væ­ret hver dag. På grå da­ger tar vi oss en tur til byen og går tu­rer. På kvel­den ko­ser vi oss i bå­te­ne og går på be­søk til hver­and­re, for­tel­ler de.

– TRAV­LE DA­GER

I fjor had­de Kris­tian­sand gjes-

te­havn to­talt 4000 gjeste­havn­døgn. Det tal­let lig­ger de foran så langt i år.

An­ni­ka Van Helvoirt og Linn Øyd­na An­der­sen job­ber som havne­ver­ter i Kris­tian­sand.

– Det har vært noen trav­le da­ger og vi mer­ker at fel­les­fe­rien har star­tet. Det er også man­ge uten­lands­ke tu­ris­ter, spe­si­elt fra Tysk­land, for­tel­ler ver­te­ne.

Tirs­dag etter­mid­dag lå det man­ge bå­ter for­tøyd i gjeste­hav­na.

– Jevnt over det er mye folk nå, men det er sta­dig ut­skift­nin­ger. Når noen drar, kom­mer det all­tid noen nye. Det er fort­satt mu­lig å leg­ge til her, sier havne­ver­te­ne.

Også i Man­dal mer­ker de tryk­ket fra fe­rie­gjes­te­ne. I for­hold til fjor­året lig­ger de 100 gjeste­havn- døgn over i år med 1400 to­talt.

– Fel­les­fe­rien er godt i gang, men fle­re bå­ter har også kom­met inn på grunn av væ­ret. De sis­te åre­ne har vi hatt en øk­ning i an­tall be­sø­ken­de, og vi får gode til­bake­mel­din­ger, for­tel­ler havne­vert Mathea Pun­ter­vold.

– Båt­fol­ket stop­pes ikke av dår­lig vær. Det fyl­les raskt opp, men vi skal få plass til alle. Of­te leg­ger de seg uten­på hver­and­re. Folk er i godt hu­mør og har god kom­mu­ni­ka­sjon med hver­and­re, sier Pun­ter­vold.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Gjeste­hav­na i Lil­le­sand er stapp­full av båt­folk i fe­rie­mo­dus. Dag­lig le­der, Finn Lorent­zen, kan for­tel­le at det har vært stor på­gang den sis­te uka.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Fa­mi­li­en Nord­hus med Si­mon (2), Mor­ten (35), Ama­lie (9), Sand­ra (5) og Sil­je (33) ny­ter fe­rien i båt, og har be­søkt fle­re gjeste­hav­ner på tu­ren. Nå ven­ter de på fin­væ­ret før de drar vi­de­re.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Svens­ke Kurt-olav og kona Siv Sjöström fra Tjörn i Bo­hus­län har tatt tu­ren for tien­de gang for å nyte den nors­ke na­tu­ren.

FOTO: CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

– Det har blitt noen net­ter i båt­hav­ne­ne på grunn av væ­ret, for­tel­ler Bjørg Ra­foss Kverne­land, Dag Kåre Kverne­land, Svein Aas­land, Gerd Ma­rit Aas­land og Hel­ge Ege­land fra Ro­ga­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.