Prik­ker til seks ute­ste­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL magnus@fvn.no

Åpen­bart be­ru­se­de gjes­ter har ført til fle­re av prik­ke­ne, i til­legg til folk som sov­ner.

Den 27. juni ble det av­holdt møte i kon­troll­ut­val­get for salgs- og skjen­ke­be­vil­lin­ger. Der ble det til­delt skjenke­prik­ker til to­talt seks res­tau­ran­ter og ute­ste­der.

Føl­gen­de ste­der fikk ut­delt én el­ler fle­re prik­ker:

Res­tau­rant Skrubb­sul­ten (gam­le Pizza­kios­ken) Egon i Mar­kens Vic­to­ria Pub Lond­skrå­ga Pub Lobby­ba­ren på Cale­do­ni­en Vakt­bua

In­gen av dis­se ste­de­ne had­de skjenke­prik­ker fra før. Prikk­sys­te­met ble inn­ført fra og med 2016, og hvis et skjenke­sted får to­talt 12 prik­ker for brudd på skjenke­reg­le­ne i lø­pet av to år, mis­ter det be­vil­lin­gen i én uke.

MUSIKK OG FUL­LE GJES­TER

På Res­tau­rant Skrubb­sul­ten fant kon­trol­lø­re­ne to feil, nem­lig musikk som ble spilt etter av­talt tid, og be­ru­se­de gjes­ter. Res­tau­ran­ten av­holdt en vår­fest lør­dag 29. april, som ble be­søkt av skjen­ke­kon­trol­len.

– Vi har hver høst og vår en stor fest med telt på ut­si­den og band som spil­ler. Det var 200 men­nes­ker på fes­ten. I den for­bin­del­se fikk vi tre prik­ker for å ha spilt musikk etter klok­ka 00.00 og for over­sta­dig be­ru­se­de per­soner i lo­ka­let, sier Bryn­hild John­sen og Frank Ny­stad ved Res­tau­rant Skrubb­sul­ten.

De fikk én prikk for mu­sik­ken, og to for de be­ru­se­de gjes­te­ne.

MÅTTE HOLDE SEG I GJERDET

Egon i Mar­kens ble be­søkt av skjen­ke­kon­trol­len tors­dag 4. mai, fra klok­ka 21.05 til 21.30.

«Ob­ser­ver­te en mann som for­lot ute­ste­det. Han slet med å gå or­dent­lig og måtte holde seg i gjerdet for å kom­me seg ut», he­ter det i kon­troll­rap­por­ten.

I sitt til­svar til kom­mu­nen har Egon skre­vet at den ak­tu­el­le gjes­ten er en stam­kun­de, og at ved­kom­men­des gan­ge kun­ne opp­fat­tes som be­ru­sel­se uten at det nød­ven­dig­vis var det.

Egon ble til­delt to prik­ker for det­te.

SLET MED å Gå

Skjen­ke­kon­trol­len be­søk­te Vic­to­ria Pub i Mar­kens den 30. april, fra klok­ka 23.50 til 00.30. Der ob­ser­ver­te de en åpen­bart på­vir­ket per­son.

«En mann­lig gjest slet med å gå, bruk­te fle­re støtte­skritt, snub­let i sto­ler og had­de pro­ble­mer med å fo­ku­se­re», skri­ver kon­trol­lø­re­ne i kon­troll­rap­por­ten.

Vic­to­ria Pub fikk til­delt to prik­ker.

BE­RU­SE­DE PER­SONER I Kø

Lobby­ba­ren på Cale­do­ni­en ble be­søkt av skjen­ke­kon­trol­lø­rer natt til 7. mai klok­ka 01.15. Der ble det ob­ser­vert åpen­bart på­vir­ke­de per­soner.

«Ob­ser­ver­te en leng­re kø med fle­re me­get over­sta­dig be­ru­se­de per­soner, som alle fikk inn­pass til lo­ka­let. Vi­de­re ses det en gjest sit­ten­de og sove oppe i sitte­om­rå­det», skri­ver kon­trol­lø­re­ne i sin rap­port.

Iføl­ge for­sla­get om ved­tak har sty­re­ren for be­vil­lin­gen på ste­det opp­lyst at han had­de fri den ak­tu­el­le kvel­den, men har i etter­tid sendt kom­mu­nen en epost hvor han skri­ver at vak­te­ne ikke had­de noen god unn­skyld­ning.

Lobby­ba­ren fikk til­delt to prik­ker.

DRAKK SEG På UT­SI­DEN

Den 6. mai ble Vakt­bua på Od­der­øya be­søkt av skjen­ke­kon­trol­lø­re­ne, mel­lom klok­ka 22.15 og 22.35. Her ob­ser­ver­te de en gjest som tok med seg al­ko­hol ut av lo­ka­let.

«En ung kar tar med seg et glass øl ut av om­rå­det for så og set­te seg på kan­ten av et fjell», står det i kon­troll­rap­por­ten.

Vakt­bua fikk til­delt én prikk for det­te.

SOVNET UTENFOR

Skjen­ke­kon­trol­lø­re­ne be­søk­te Lond­skrå­ga Pub i Mar­viks­vei­en 6. mai, fra klok­ka 23.30 til 23.40. Her ob­ser­ver­te de en åpen­bart be­ru­set gjest.

«Ob­ser­ver­te mann­lig gjest som satt og sov i ute­om­rå­det», står det i kon­troll­rap­por­ten.

Iføl­ge Lond­skrå­gas til­svar var ikke ver­ten de­res klar over at gjes­ten had­de sovnet.

«Gjes­ten gikk ut og ver­ten trod­de han var gått hjem. Vi har ka­me­ra på ute­plas­sen, men det er ikke all­tid man hus­ker å se der så len­ge det er gjes­ter in­ne i pu­ben», skri­ver de i sitt til­svar.

Pu­ben ble til­delt to prik­ker.

FOTO: MONTASJE: KRSBY/FVN

To­talt seks skjenke­ste­der har blitt til­delt prik­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.