Av­dek­ket tre­manns­bo­lig med 21 post­kas­ser

Kris­tian­sand kom­mu­ne be­ord­rer umid­del­bar ut­flyt­ting etter å ha av­dek­ket et me­get uku­rant hy­bel­bygg i Kvad­ra­tu­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er en tre­manns­bo­lig. Da er det litt rart med så man­ge post­kas­ser, ut­ta­ler bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald An­der­sen i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Etter en uan­meldt be­fa­ring for et par uker si­den har bygge­saks­av­de­lin­gen gitt hus­ei­er på­legg om å av­slut­te bru­ken av en rek­ke rom som ikke er god­kjent til bo­lig.

Det må skje umid­del­bart, el­lers ven­ter tvangs­mulkt.

FRYKTER BRANN I HYBELHUS

Hen­rik Wer­ge­lands gate 58 er god­kjent med tre bo­en­he­ter fra førs­te til tred­je eta­sje. Men i ste­det er byg­nin­gen delt opp i små hyb­ler, også i kjel­ler­eta­sjen.

– Sånn som vi så det da vi ban­ket på var det­te helt klart blitt et hy­bel­bygg. Vi snak­ket med folk i kjel­le­ren, og der skal det i hvert fall ikke bo noen. Blir det en brann i trap­pa vet vi ikke om det fin­nes røm­nings­mu­lig­he­ter, sier Bjørn Ha­rald An­der­sen.

Etter stor­bran­nen i Toll­bod­gata 56 i mars, hy­bel­byg­get i tre eta­sjer, er kom­mu­nen blitt yt­ter­li­ge­re på vakt mot tett be­fol­ke­de brann­fel­ler i sen­trum.

For­an­led­ning for be­fa­rin­gen var tips fra nabo om man­ge be­bo­ere og fra Av­fall Sør, som på­pek­te at søp­pel ho­per seg opp på adres­sen.

«Byg­nings­myn­dig­he­te­ne pra­tet med en be­bo­er som bod­de i kjel- le­ren, som be­kref­tet bru­ken. Byg­get bar åpen­bart preg av å være et lei­lig­hets­bygg med ett roms hyb­ler for ut­leie, med fel­les kjøk­ken og bad.», skri­ver saks­be­hand­ler Ma­ri­us Raael i på­leg­get til hus­ei­er Fløy Eien­dom AS.

Vi­de­re he­ter det at «Bru­ken ble vur­dert å være helse­far­lig, sær­lig med tan­ke på brann og røm­ning.»

– HELT ANNEN BRUK

I til­legg til at det hen­ger 21 post­kas­ser ved inn­gangs­par­ti­et, ble det re­gist­rert fle­re be­bo­ere per post­kas­se. Hvor man­ge som bor i byg­get, har kom­mu­nen per i dag in­gen for­me­ning om.

– Et hy­bel­bygg er en helt annen type byg­ning enn et van­lig bo­lig­hus. Du kan leie ut en lei­lig­het til bo­fel­les­skap, men her er det in­gen tvil om at rom­me­ne er leid ut hver for seg. Det blir en helt annen bruk og be­last­ning i for­hold til søp­pel, na­bo­er og i det hele tatt, sier bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald An­der­sen.

På­leg­get er da­tert for­ri­ge man­dag. Da Fædre­lands­ven­nen var på adres­sen i hel­ga, var det lite som ty­det på at bru­ken var opp­hørt. Fle­re be­bo­ere gikk inn og ut av byg­get.

Både nav­ne­ne på post­kas­se­ne og kom­mu­nens kon­takt med be­bo­ere ty­der på at man­ge av dem har uten­landsk opp­rin­nel­se, for­trinns­vis polsk.

– Vi reg­ner med at de flyt­ter ut nok­så kjapt, vi tar det som et ut­gangs­punkt, sier An­der­sen.

– Vil hus­ei­er få ge­byr for ulov­lig­he­ten?

– Det kan godt være. Kom­mu­nen kre­ver skrift­lig til­bake­mel­ding når bru­ken er stan­set, og vil da fore­ta ny be­fa­ring. Hus­ei­er har imid­ler­tid an­led­ning til å kla­ge på på­leg­get.

Per tirs­dag har det ikke kom­met noen til­bake­mel­ding til kom­mu­nen fra hus­ei­er. TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Det­te er Hen­rik Wer­ge­lands gate 58, den tre eta­sjers tre­byg­nin­gen i midt­en.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

21 post­kas­ser utenfor inn­gangs­døra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.