Tid­li­ge­re Søgne­ord­fø­rer er død

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Tid­li­ge­re ord­fø­rer i Søgne, Eli Dø­vi­ken Løi­te (H), døde lør­dag 8. juli. Hun ble 61 år gam­mel.

– Hun døde så alt­for tid­lig. Per­son­lig had­de jeg gle­den av å kjen­ne hen­ne både pri­vat og gjen­nom po­li­tik­ken. Da jeg ble valgt inn på stor­tin­get tok Eli ut­ford­rin­gen og tok over som ord­fø­rer. Hun gjor­de en frem­ra­gen­de jobb, sier An­ne Be­rit An­der­sen.

Leder i Søgne Høy­re, Trond Rei­tan, sier at Eli Dø­vi­ken Løi­te bi­dro be­ty­de­lig både for par­ti­et sitt og som ord­fø­rer for Søgne kom­mu­ne ge­ne­relt.

Eli Dø­vi­ken Løi­te var ord­fø­rer i Søgne i pe­rio­den 2001– 2007, og med­lem av kom­mune­sty­ret i pe­rio­den 1995–2007.

– Hun vil bli hus­ket, og at vi fø­ler alle med fa­mi­li­en hen­nes i sor­gen, sier Trond Rei­tan.

Eli Dø­vi­ken Løi­te valg­te å tak­ke for seg i po­li­tik­ken i 2007. Tre år se­ne­re fikk hun dia­gno­sen kreft i egg­stok­ke­ne. I et in­ter­vju i Fædre­lands­ven­nen 16. mars i år sa hun at hun had­de for­so­net seg med at syk­dom­men var uhel­bre­de­lig.

I mars i år del­tok Eli Dø­vi­ken Løi­te i Ter­reng­ka­ru­sel­lens åp­nings­løp i Tres­se, «Løp for li­vet», der start­kon­tin­gen­ten gikk til Kreft­for­enin­gen og forsk­ning på livs­for­len­gen­de be­hand­ling og til­bud for kro­nisk kreft­syke og de­res nær­mes­te.

Parti­fel­le Åse R. Se­ver­in­sen, som var ord­fø­rer i Søgne i pe­rio­den 2011–2015, be­skri­ver Eli Dø­vi­ken Løi­te som en god sam­ar­beids­part­ner i po­li­tik­ken.

– Jeg sat­te vel­dig pris på be­kjent­ska­pet med hen­ne, og mine tan­ker går nå til fa­mi­li­en, sier Åse R. Se­ver­in­sen.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Eli Dø­vi­ken Løi­te måtte til slutt gi tapt for kref­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.