Mag­ne­tisk navne­byt­te

Natt til 25. mai ble rulle­bane­num­mer­ne 04 og 22 på Kje­vik Luft­havn end­ret. År­sa­ken lig­ger i jor­das mag­net­felt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRISTIN OLSEN kristin.olsen@fvn.no

– Jeg har vel egent­lig ald­ri hørt om det før, men det er gjort på fle­re fly­plas­ser i Nor­ge det sis­te året, for­tel­ler drifts­sjef ved Kje­vik, Mag­ne Ryg­ge­tan­gen.

Natt til 25. mai ble det malt nye num­mer på as­fal­ten. Sam­ti­dig ble fle­re skilt på rulle­ba­nen ved Kje­vik Luft­havn skif­tet ut. Det­te var for­di rulle­bane­num­mer­ne som før het 04 og 22, nå har skif­tet navn til 03 og 21.

– Det er egent­lig en gans­ke om­fat­ten­de pro­sess. Alt av kart og inn­flyg­nings­pro­se­dy­rer har måt­tet end­res. En seks–åtte skil­ter har blitt byt­tet ut og luft­tra­fikk­tje­nes­ten har end­ret fle­re pro­se­dy­rer, sier Ryg­ge­tan­gen.

Og år­sa­ken til den om­fat­ten­de end­rin­gen er gans­ke ku­rios:

MAG­NET­FELT I ENDRING

De fles­te har fått med seg at jor­den har en nordpol, men det er kan­skje ikke alle som vet at man skil­ler mel­lom en geo­gra­fisk- og en mag­ne­tisk nordpol.

– Hvis du ten­ker deg at jor­dens om­drei­nings­ak­se pe­ker rett opp av jord­klo­den, så er det den geo­gra­fis­ke nord­po­len. Men så er det slik at den mag­ne­tis­ke nord­po­len ikke er på sam­me sted. Den flyt­ter på seg, og jor­dens mag­net­felt end­rer seg hele ti­den, for­kla­rer Per Chris­ti­an Brat­heim, sek­sjons­le­der i Kart­ver­ket.

Iføl­ge Kart­ver­kets nett­si­der, kal­les vin­ke­len mel­lom den geo­gra­fis­ke og den mag­ne­tis­ke nordpol for mis­vis­ning, og den­ne mis­vis­nin­gen end­rer seg etter­som den mag­ne­tis­ke nordpol for­flyt­ter seg. I Nor­ge øker mis­vis­nin­gen med om­trent en tiende­dels grad per år.

KORRIGERING AV MIS­VIS­NING

Til­ba­ke på Kje­vik får det­te kon­se­kven­ser for rulle­bane­num­mer­ne, og i en epost til Fædre­lands­ven­nen be­skri­ver sjef­flyge­le­der ved Kje­vik Luft­havn, Tryg­ve Skif­te­nes Flak, hvor­for:

– Et rulle­bane­num­mer skal be­stå av to tall, som skal angi nær­mes­te hele 10 gra­der for sen­ter­lin­jens mag­ne­tis­ke kom­pass­ret­ning i inn­fly­gings­ret­nin­gen. Etter de sis­te kor­ri­ge­rin­ge­ne av mis­vis­ning, har nær­mes­te hele 10 gra­der nå for­flyt­tet seg til 030° og 210°.

Vi­de­re skri­ver Flak at da­gens rulle­bane­num­mer der­for er 03 og 21, som kort for­talt er den ret­nin­gen kom­pass­nåla pe­ker når du sik­ter langs rulle­ba­nen.

FOREKOMMER SJELDEN

Svein Jo­han Pe­der­sen er sek­sjons­sjef på fly­plass og fly­sik­ring i Luft­farts­til­sy­net. Han for­tel­ler at det er Kart­ver­ket som opp­ly­ser Avi­nor om end­rin­ger i mis­vis­ning.

– Forekommer det ofte at fly­plas­ser må end­re rulle­bane­num­mer­ne som føl­ge av mag­ne­tisk for­flyt­ning?

– Det skjer ikke vel­dig ofte, men fra tid til annen. Et re­la­tivt ny­lig ek­sem­pel er i Bardu­foss, sier Pe­der­sen. Han for­kla­rer at kon­se­kven­sen for end­rin­ge­ne er at det må pub­li­se­res nye kart, og ut­ar­bei­des nye pro­se­dy­rer.

– ARTIGE EPISODER

Flak kjen­ner ikke til at en slik endring har fore­kom­met tid­li­ge­re i Kje­viks his­to­rie. Han be­skri­ver skif­tet som uvant, men hånd­ter­lig:

– Jeg had­de gle­den av å åpne kon­troll­tår­net 25. mai da end­rin­gen tråd­te i kraft, med de artige epi­so­de­ne som da opp­stod. Fly­ge­re som had­de fløy­et inn til Kje­vik til rulle­bane 04 om kvel­den

24. mai fikk be­skjed om at rulle­bane 03 nå var i bruk for av­gang

25. mai. Tror de lur­te på om jeg var rik­tig vå­ken klok­ka 06:15 kris­ti him­mel­farts­dag.

FOTO: KRISTIN OLSEN

Drifts­sjef ved Kje­vik Luft­havn, Mag­ne Ryg­ge­tan­gen, står ved rulle­bane­num­me­ret som fra 25. mai skif­tet navn fra 04 til 03.

FOTO: KRISTIN OLSEN

Et flun­ken­de nytt skilt har er­stat­tet det gam­le på rulle­ba­nen ved Kje­vik Luft­havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.