Vil åpne for par­ke­rings­av­gift ved kjøpe­sent­re­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Nors­ke stor­byer øns­ker at pri­va­te må kun­ne på­leg­ges par­ke­rings­av­gift el­ler and­re re­strik­sjo­ner. Det kan gi pav­gift ved kjøpe­sent­re­ne.

– Bi­ler som be­nyt­ter pri­va­te par­ke­rings­plas­ser be­las­ter veg­net­tet og in­fra­struk­tur like mye som bi­ler som står på av­gifts­be­lag­te of­fent­li­ge plas­ser, står det i et brev som ord­fø­re­re og by­råds­le­de­re i de sju største kommunene i Nor­ge har sendt kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner.

Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) er en av dem som står som av­sen­der.

Der ber de om at nors­ke kom­mu­ner må kun­ne få be­gren­se tra­fik­ken til blant an­net kjøpe­sent­re­ne. Kommunene ber om å få lov til å inn­føre par­ke­rings­av­gift på pri­va­te par­ke­rings­plas­ser el­ler and­re til­tak med sam­me ef­fekt.

STOR INNGRIPEN

Bak­grun­nen for bre­vet er at kommunene er på­lagt av sta­ten å unn­gå vekst i bil­tra­fik­ken. Kommunene me­ner at da må sta­ten leg­ge til ret­te for det. Da må sta­ten slut­te å leg­ge sto­re ar­beids­plas­ser utenfor by­ene og de må fri­gjø­re stat­li­ge ei­en­dom­mer til by­ut­vik­ling.

Et an­net virke­mid­del de etter­spør er alt­så pri­vat par­ke­rings­av­gift.

– I en to­tal­ten­king er det en ut­ford­ring at man har an­led­ning til å ileg­ge par­ke­rings­av­gift på of­fent­li­ge par­ke­rings­plas­ser, men ikke på pri­va­te. Men det be­tyr ikke at jeg er for det. Det­te er en tung inngripen i pri­vat ei­en­doms­rett. Li­ke­vel er det vik­tig å få en lov­mes­sig av­kla­ring på det­te, sier Ha­rald Fur­re.

Sa­ken har vært dis­ku­tert i Kris­tian­sand før, og Miljø­par­ti­et De Grøn­ne har i fle­re år kjem­pet for par­ke­rings­av­gift ved Sør­lands­par­ken. Ar­gu­men­tet er blant an­net at de vil ha like vil­kår for Kvad­ra­tu­ren og Sør­lands­par­ken.

– Et slikt til­tak vil føre til en re- duk­sjon i bil­bru­ken, og folk vil ten­ke seg om en eks­tra gang før de tar bi­len, sier Bir­te Si­mon­sen, mange­årig med­lem i by­sty­ret i Kris­tian­sand og nå stor­tings­kan­di­dat for par­ti­et.

LABER INTERESSE

Bre­vet som ble sendt i april er sig­nert av ord­fø­rer­ne i Trond­heim, Bærum, Tromsø og Stav­an­ger, samt by­råds­le­der­ne i Oslo og Ber­gen. Dis­se inn­går i stor­by­nett­ver­ket i KS. Leder av i stor­by­nett­ver­ket, Trond­heims-ord­fø­rer Ri­ta Ot­ter­vik (Ap), vil ikke sva­re på Fædre­lands­ven­nens spørs­mål si­den hun har fe­rie.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re sier at selv om sta­ten skul­le åpne for den ord­nin­gen stor­by­nett­ver­ket etter­spør, vil han ikke ha det i Kris­ti- an­sand.

– Jeg sy­nes ikke det er noen god idè. Det er å gri­pe alt­for langt inn i ei­en­doms­ret­ten, sier Fur­re.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med re­pre­sen­tan­ter fra KRF, Ven­st­re og Ar­bei­der­par­ti­et i Kris­tian­sand by­sty­re. In­gen av dem ser det som ak­tu­elt med par­ke­rings­av­gift på by­ens kjøpe­sent­re nå.

– Det er en ak­tu­ell pro­blem­stil­ling, men ikke noe vi har dis­ku­tert i ny­ere tid, sier Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap).

BETENKT

I Sør­lands­par­ken Næ­rings­for­ening sy­nes leder Erik Ro­stoft det er be­ten­ke­lig at ord­fø­rer Ha­rald Fur­re i det hele tatt er med på å ta opp spørs­må­let. Selv om ord- fø­re­ren av­vi­ser at det er ak­tu­elt med par­ke­rings­av­gift i Sør­lands­par­ken.

– Det er en sjong­le­ring med våre ramme­vil­kår. Det er ikke len­ge si­den Kris­tian­sand kom­mu­ne solg­te sine area­ler til det som skul­le være en bil­ba­sert park. Da er det rart hvis po­li­tisk le­del­se i sam­me kom­mu­ne skul­le ut­re­de noe slikt nå, sier Ro­stoft.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Stor­by­nett­ver­ket i KS har bedt om en endring i reg­le­ne slik at kommunene kan få be­stem­me om det skal være av­gift på pri­va­te par­ke­rings­plas­ser. Sør­lands­par­ken er et av ste­de­ne der det har blitt dis­ku­tert av­gift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.