Sjø­farts­myn­dig­he­te­ne rea­ge­rer ikke

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Søn­dag seil­te Fjord Cat ut fra Kris­tian­sand havn med åpen ak­ter­port på styr­bord side. Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet sier det er helt ok.

Fædre­lands­ven­nen mot­tok søn­dag et bil­de av danske­fer­ja Fjord Cat på vei ut fra Kris­tian­sand havn. Til tross for at bil­det er knip­set på lang av­stand, kan man se at fer­ja kjø­rer med åpen ak­ter­port på høy­re side.

– Det er in­gen­ting i vei­en for å sei­le med ak­ter­por­ten åpen. Det er helt nor­malt, un­der­stre­ker Rick­ard Tern­blom, kon­sern­sjef hos Fjord Li­ne.

– Det­te er in­nen­for vårt reg­le­ment og det er helt trygt. Dess­uten er det in­gen pas­sa­sje­rer som får lov til å be­fin­ne seg på bil­dek­ket, sier kon­sern­sje­fen.

Må VENTILERE

År­sa­ken til åpen ak­ter­port er iføl­ge kon­sern­sje­fen ut­luf­ting.

– Vi sei­ler med por­ten åpen for å ventilere. Når vi sei­ler med ak­ter­por­ten nede blir det vel­dig varmt på bil­dek­ket. Det dan­nes en del var­me fra mo­to­re­ne, sier Tern­blom.

Han leg­ger til at om vin­te­ren og vår­en sei­ler de med dø­re­ne luk­ket.

IKKE FØRS­TE GANG

Det­te er ikke førs­te til­fel­let hvor danske­fer­ja har seilt med por­ten åpen. I 2013 ble Fjord Cat av­bil­det da den seil­te med en port del­vis åpen.

Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet opp­lys­te den gang at de så al­vor­lig på hen­del­sen.

Nå ser de an­ner­le­des på det.

– I etter­kant av sa­ken har vi vur­dert at det­te ikke er et pro­blem. Det­te er fak­tisk et far­tøy som kan gå uten por­te­ne bak luk­ket. Det har alt­så in­gen be­tyd­ning for far­tøy­ets kon­struk­sjon el­ler sik­ker­het så­le­des, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Dag In­ge Aar­hus hos Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet til Fædre­lands­ven­nen.

UNDER DANS­KE MYNDIGHETER

Aar­hus opp­ly­ser at etter­som Fjord Cat er et dansk­re­gist­rert skip, vil det være dans­ke myndigheter som i ut­gangs­punk­tet må ta tak i hen­del­sen, hvis det had­de skjedd noe ulov­lig.

– Men så len­ge fer­ja sei­ler i norsk far­vann om­fat­tes det li­ke­vel av nors­ke reg­ler, sier Aar­hus, som for­tel­ler han har for­stå­el­se for at folk rea­ge­rer.

– Det er for­ståe­lig at folk ten­ker at det­te ikke er i tråd med re­gel­ver­ket. Det er også po­si­tivt at folk er opp­tatt av sik­ker­het.

I et skriv fra Dansk Sø­farts­sty­rel­se står det at «ski­bet er god­kendt i hen­hold til HSC ko­den og kan sej­le uden de pågæl­den- de por­te luk­ket in­den­for ski­bets til­del­te farts­om­rå­de og vejr­kri­te­ri­er.».

Sam­ti­dig står det at hen­del­sen «kan for den uind­vie­de selv­føl­ge­lig fore­kom­me usæd­van­lig og gi­ve an­led­ning til spe­ku­la­tio­ner om hvor­vidt sik­ker­he­den er op­ret­holdt under sej­lad­sen.».

ENES­TE ALTERNATIV

Aar­hus leg­ger til at må­ten Fjord Cat er byg­get på, har en be­tyd­ning for om fer­ja kan gå med por­te­ne åpne.

– Fer­ja er bygd med et dekk hvor ak­ter­por­te­ne er de enes­te åp­nin­ge­ne. Der­som det er varmt el­ler mye ek­sos er de nødt til å luf­te. Det skal da ikke være noen ri­si­ko ved det, sier han. TEKST: ANETTE LAR­SEN anette.lar­sen@fvn.no

FOTO: TIPSER

Her sei­ler Fjord Cat med åpen ak­ter­port på styr­bord side. Iføl­ge Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet er det helt greit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.