Mann i 20-åre­ne sik­tet for drap og vold i Skien

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En mann i 20-åre­ne er på­gre­pet, sik­tet for å ha drept en 37 år gam­mel mann i Skien. Han er også sik­tet for en volds­hen­del­se fre­dag 7. juli.

Man­nen ble på­gre­pet uten dra­ma­tikk i Skien man­dag kveld, opp­ly­ser po­liti­ad­vo­kat Ti­ne Hen­rik­sen hos politiet i Tele­mark.

Han er sik­tet for å ha drept 37-åri­ge And­re Vol­len som ble fun­net død i en lei­lig­het i Odins gate i Skien lør­dag kveld. Han er også sik­tet for vold mot en mann i 50-åre­ne som ble fun­net med al­vor­li­ge hode­ska­der i en annen lei­lig­het i sam­me gate da­gen før.

Politiet vil fore­lø­pig ikke gå ut med de­tal­jer om hvil­ke opp­lys­nin­ger som før­te til på­gri­pel­sen, men etter det politiet kjen­ner til, kjen­te sik­te­de både Vol­len og man­nen i 50-åre­ne fra tid­li­ge­re.

– Han er også kjent for politiet i for­bin­del­se med tid­li­ge­re straffe­sa­ker som jeg ikke vil gå i de­talj om nå, opp­ly­ser po­li­ti- ad­vo­ka­ten.

Den sik­te­de har ikke bo­steds­adres­se i Odins gate, men er fra Skien

Politiet fikk man­dag den fore­lø­pi­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten. Den un­der­byg­ger mis­tan­ken om drap, men politiet vil ikke gi fle­re de­tal­jer om døds­år­sa­ken.

– Vi leg­ger til grunn at det­te er et drap, men av hen­syn til etter­forsk­nin­gen vil vi fore­lø­pig ikke kom­me med fle­re de­tal­jer om det­te, sier Hen­rik­sen.

Politiet vil hel­ler ikke si mer om når de tror dra­pet fant sted. 37-årin­gen ble fun­net død i en lei­lig­het i en kom­mu­nal blokk i Odins gate i Skien lør­dag kveld. Det var to per­soner som fant den døde og meld­te fra til politiet.

På en presse­kon­fe­ran­se søn­dag etter­mid­dag be­skrev ord­fø­rer Hed­da Foss Fi­ve i Skien om­rå­det som «mye om­talt» og pre­get av et rus­be­las­tet mil­jø.

– Ut ifra vår kjenn­skap er det et rus­mil­jø i om­rå­det, men det er ukjent om den på­grep­ne har en til­knyt­ning til det­te mil­jø­et, sier Hen­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.