There­sa May me­ner hun er på rett kurs

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ett år etter at hun tok over som stats­mi­nis­ter, fast­hol­der en presset There­sa May at po­li­tik­ken hun sta­ket ut, var rik­tig.

– Jeg er over­be­vist om at den kur­sen jeg sta­ket ut i min førs­te tale utenfor Dow­ning Stre­et 10, og som den­ne re­gje­rin­gen sty­rer etter, fort­satt er den ret­te, sa May i en tale i London tirs­dag.

There­sa Mays kon­ser­va­ti­ve par­ti mis­tet sitt fler­tall i Un­der­hu­set i ny­val­get i juni i år, og hun har den sis­te ti­den møtt sterk mot­stand i eget par­ti.

May inn­røm­met at valg­re­sul­ta­tet ikke ble som hun øns­ket, men sier at hun er fort­satt er fast be­stemt på å ska­pe et mer rett­fer­dig Stor­bri­tan­nia.

SITTER UTRYGT

Den sis­te ti­den har det blitt spe­ku­lert hef­tig i bri­tisk pres­se om at det job­bes i ku­lis­se­ne for å skif­te hen­ne ut. Stor­bri­tan­nia­eks­pert Øi­vind Brat­berg sier at May fram­står som vinge­klip­pet og med nok­så li­ten tro­ver­dig­het i sitt po­li­tis­ke pro­sjekt.

– May er i en sår­bar po­si­sjon, men hvor len­ge hun blir sit­ten­de som stats­mi­nis­ter er vel­dig vans­ke­lig å spå. Det er fullt mu­lig at hun vil bli presset ut den­ne høs­ten. Men det er også ten­ke­lig at ting roer seg og at hun blir sit­ten­de brexit-pro­ses­sen ut. Ting kan skje vel­dig fort, sier Øi­vind Brat­berg.

There­sa May over­tok som stats­mi­nis­ter etter Da­vid Ca­me­ron 13. juli i fjor. I sin førs­te tale som stats­mi­nis­ter un­der­stre­ket May at hun had­de som mål å ska­pe et Stor­bri­tan­nia som fun­ge­rer «ikke bare for de pri­vi­le­ger­te få, men for alle». Hun lov­te å løf­te opp de som strev­de mest. Men in­nen­riks­po­li­tisk har lite skjedd, på­pe­ker Brat­berg.

– In­nen­riks­po­li­tisk har hun trådt van­net og skjø­vet hele sin re­for­ma­gen­da foran seg for­di brexit har tatt så mye tid og ener­gi. Da hun skrev ut ny­valg had­de hun ikke gjort klart hva som var pro­fi­len el­ler agen­da­en i hjem­lig po­li­tikk, og det ble gans­ke ty­de­lig i valg­kam­pen, sier Brat­berg.

De fles­te kom­men­ta­to­rer er eni­ge om at May drev en svært dår­lig valg­kamp, og at hun har li­ten vel­ger­ap­pell. Hun har fått merke­lap­pen «may­bot» på grunn av sin til ti­der ro­bot­ak­ti­ge måte å være på, og kri­tik­ken hag­let mot hen­ne for må­ten hun hånd­ter­te brann­ka­ta­stro­fen i Gren­fell Tow­er på.

TAKTISKE HEN­SYN

I tirs­da­gens tale ap­pel­ler­te May til de and­re par­ti­ene om å job­be sam­men med re­gje­rin­gen for å tak­le de sto­re ut­ford­rin- ge­ne Stor­bri­tan­nia står over­for. Hun ba op­po­si­sjo­nen om å bi­dra med «syns­punk­ter og ide­er».

– Det­te er noe hun gjør ute­luk­ken­de av nød­ven­dig­het og taktiske hen­syn, sier Brat­berg, som er første­lek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Han på­pe­ker at da May skrev ut ny­valg, var det nett­opp for å feie vekk all op­po­si­sjon og styr­ke sin po­si­sjon foran brexit-for­hand­lin­ge­ne.

– Nå har hun dreid kur­sen og tren­ger hjelp for å ha et stø­dig fler­tall for å få dre­vet brexit-pro­ses­sen fram­over. Det blir vel­dig in­ter­es­sant å se hva slags type tverr­po­li­tisk opp­føl­ging av brexit­pro­ses­sen hun ten­ker seg, sier Brat­berg.

FOTO: AFP/NTB SCANPIX

There­sa May er over­be­vist om at hun har sta­ket ut rett kurs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.