Palme­sus-hel­ga al­le­re­de full­book­et

Den som vil ha ho­tell i Kris­tian­sand til nes­te Palme­sus, er sent ute.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

I år som i fjor ble Scan­dic By­stran­da ut­solgt al­le­re­de man­da­gen etter årets Palme­sus var over. Det skrev ho­tel­let på sin Face­bo­ok-side.

Cla­rion Ho­tel Ernst og Com­fort Ho­tel er beg­ge Palme­sus-ho­tell, som be­tyr at Palme­sus har kjøpt opp rom­me­ne de­res den­ne hel­ga 6. til 8. juli nes­te år.

SNART UT­SOLGT

– Vi har solgt ut alle rom med unn­tak av tre en­kelt­rom på Ernst og sju en­kelt­rom på Com­fort. Scan­dic By­stran­da er ikke et Palme­sus-ho­tell, men er også 100 pro­sent full­book­et av palme­su­se­re, ut­ta­ler fes­ti­val­sjef Leif Fos­se­lie.

Fos­se­lie leg­ger til at Thon Ho­tel ikke len­ger er et Palme­sus-ho­tell, men at det kom­mer noe nytt i byt­te om noen må­ne­der. Det har ikke lyk­kes Fædre­lands­ven­nen å kom­me i kon­takt med dag­lig leder på Thon Ho­tel, men på de­res nett­si­der er det noen le­di­ge rom igjen.

Yess ho­tell har ikke åp­net for book­ing den hel­gen enda, men mer­ket stor på­gang al­le­re­de fra da­gen Palme­sus-bil­let­te­ne ble lagt ut.

– Jeg reg­ner med at vi blir ut­solgt i lø­pet av kort tid, sier Kirke­bø.

GODT BELEGG I MAI

Tall fra Norsk Ho­tell­råd­giv­ning vi­ser gode tall for mai.

– Kan­skje vi ser et trend­skif­te, tror Hå­vard So­lum, ho­tell­di­rek­tør for Scan­dic Kris­tian­sand By­stran­da.

I den fers­ke må­neds­rap­por­ten fra Norsk Ho­tell­råd­giv­ning for mai må­ned står nem­lig føl­gen­de å lese:

«Hotellene i Kris­tian­sand har i lø­pet av de sis­te åre­ne mer­ket både opp­tu­rer og ned­tu­rer. Mai i år frem­står som en for­holds­vis bra må­ned.»

Be­leggs­pro­sen­ten i mai var på 57 pro­sent, som er det høy­es­te si­den 2013. Opp­nåd­de pri­ser (average da­i­ly rate) er på sitt høy­es­te si­den 2012 med 819 kro­ner, mens det vik­tigs­te nøk­kel­tal­let i ho­tell­bran­sjen, Rev­par (om­set­ning per til­gjen­ge­li­ge rom, journ.anm.), som end­te på 467 kro­ner, ikke har vært høy­ere si­den 2011.

FORAN FJOR­ÅRET

– I mai i år sat­te vi ny re­kord både i for­hold til solg­te rom og rom­pris, sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år. Noe vi også har gjort de øv­ri­ge må­ne­de­ne i 2017. At res­ten av mar­ke­det i byen nå føl­ger etter, etter en tung start på året, er bare å håpe på at fort­set­ter, sier So­lum.

Hos Scan­dic Sør­lan­det i Sør­lands­par­ken kan man også rap­por­te­re om en bed­re mai må­ned i år enn i fjor.

– Nå har vi både hatt oppus­sing og kjede­byt­te si­den i fjor som­mer, men vi lig­ger et godt styk­ke foran fjor­året, sier ho­tell­di­rek­tør Ri­car­do Sou­sa.

LYSERE UTSIKTER

Også juni ser bra ut, skal vi tro ho­tell­di­rek­tø­ren.

– Der lig­ger vi over 20 pro­sent bed­re an enn juni 2016, sier Sou­sa, som så langt i juli har en li­ten ned­gang i for­hold til fjor­året.

– To­talt sett er vi li­ke­vel for- nøyd med som­mer­en så langt. For vår del har det nok mye å si at vi er ny­oppus­set, da ho­tel­let var gans­ke sli­tent før. At vi kan til­by fa­mi­lie­rom med fas­te sen­ger i ste­det for eks­tra­sen­ger, har både for­enk­let drif­ten og gitt bed­ret kom­fort, sier Sou­sa.

Beg­ge ho­tell­di­rek­tø­re­ne sier seg der­med enig i kon­klu­sjo­nen til Norsk Ho­tell­råd­giv­ning for mai.

«In­gen re­kord­no­te­rin­ger som kan brin­ges til torgs, men vi ser po­si­ti­ve lys i ho­ri­son­ten».

– Jeg hå­per det. For vår del har nok si­tua­sjo­nen vært noe an­ner­le­des enn hotellene i byen, da vi har kon­sen­trert oss om and­re kunde­grup­per enn olje­ser­vice. Men vi ser en po­si­tiv ut­vik­ling i må­ne­de­ne fram­over, sier Sou­sa.

– Juni var po­si­tiv for hele byen. Det er mye nors­ke tu­ris­ter som kom­mer til byen, noe som skyl­des mye god job­bing i bran­sjen det sis­te året, sier So­lum.

TØFF START På ÅRET

Hittil i år, for hele pe­rio­den fra ja­nu­ar til mai, mel­der Norsk Ho­tell­råd­giv­ning at det ikke ser like bra ut. Lo­sji­om­set­nin­gen er noe høy­ere enn i 2016, og en smu­le høy­ere enn 2015, men be­ty­de­lig under re­sul­ta­te­ne for de fles­te åre­ne fra 2008 til 2013. Opp­nåd­de pri­ser, Rev­par og be­leggs­pro­sent lig­ger også noe over fjor­året, men el­lers under ja­nu­ar-mai-pe­rio­den i åre­ne 2011-2015.

Så skal det også nev­nes at de to førs­te må­ne­de­ne i 2017 var tøf­fe. TEKST: JU­LIE SØRENSEN MOLVIK TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Skal du ha et sted å sove under Palme­sus nes­te år, må du lete litt.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Norsk Ho­tell­råd­giv­ning mel­der om en for­holds­vis bra mai-må­ned og lys i ho­ri­son­ten for Kris­tian­sands ho­tel­ler. Sam­me trend mer­ker også ho­tell­di­rek­tør Ri­car­do Sou­sa på Scan­dic Sør­lan­det.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Ho­tell­di­rek­tør Hå­vard So­lum i Scan­dic Kris­tian­sand By­stran­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.