Jo­ker Tan­gen leg­ges ned etter fire må­ne­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN OG RICHARD NODELAND

Etter under fire må­ne­der drift leg­ges nå Jo­ker Tan­gen ned.

Kun­der som kom til Jo­ker Tan­gen ved By­stran­da ble møtt med en låst dør og en lapp med «Stengt» på­skre­vet. Bo­sty­rer Øystein Vik­støl for­tel­ler at drifts­sel­ska­pet bak Jo­ker Tan­gen, By­stran­da Han­del, meld­te opp­bud man­dag mor­gen.

– Sel­ska­pets ak­ti­va ut­gjør sam­let 800.000 kro­ner, mens gjel­da er opp­gitt til 2,1 mil­lio­ner kro­ner. Det in­klu­de­rer nok også pen­ger ak­sjo­næ­re­ne selv har skutt inn som an­svar­lig lån, for­tel­ler Vik­støl.

Ni an­sat­te mis­ter iføl­ge bo­sty­rer job­ben som føl­ge av kon­kur­sen.

– Vare­la­ge­ret i bu­tik­ken er opp­gitt å kos­te 700.000 kro­ner, men er verd kan­skje halv­par­ten ved opp­hørs­salg, for­tel­ler Vik­støl vi­de­re.

In­for­ma­sjons­an­svar­lig i Kjøp­manns­hu­set Nor­ge, Han­ne Even­sen, kan ikke for­tel­le mye om si­tua­sjo­nen.

– Når det gjel­der Jo­ker Tan­gen så har da­gens kjøp­mann valgt å gi seg etter kort tid. – Hva er grun­nen?

– Det kan ikke jeg sva­re på, sier Even­sen.

Hun kan også for­tel­le at Jo­ker Frøys­land i Man­dal har blitt lagt ned.

– Tid­li­ge­re var bu­tik­ken åpen på søn­dag, noe den ikke har vært i det sis­te. Det kom fram at den­ne da­gen be­tyd­de mye for bu­tik­ken.

Også sel­ska­pet Lil­le Ko­lo­ni­al, som solg­te kort­reist og lo­kal mat, meld­te opp­bud før hel­ga.

– Her har det nok ikke vært tap på and­re enn ei­er selv, sier bo­sty­re­ren om sel­ska­pet som holdt til på Lund.

In­gen som drev bu­tik­ke­ne øns­ket å kom­men­te­re sa­ke­ne til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Dø­re­ne på Jo­ker Tan­gen ble stengt man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.